Muita tukia

1. Oppisopimusopiskelijoiden opintososiaaliset edut

1.1.2018 alkaen laki 531/2017 102 §:n sekä asetus 379/2017 oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista etuuksista OKM

Opintososiaalisia etuja haetaan koululta (vastuuopettajalta) liitteenä olevalla lomakkeella tietopuolisen koulutusjakson jälkeen, kalenterikuukausittain, maksuun haettavan kuukauden päätyttyä.

Päiväraha
15,00 €/päivä, mikäli opiskelijalle aiheutuu ansionmenetystä tai hän ei saa palkkaa tai korvausta ansiomenetyksestä muun lain nojalla.

Perheavustus
17,00 €/päivä (alle 18-vuotiaan lapsen huoltajalle), mikäli opiskelijalle aiheutuu ansionmenetystä tai hän ei hän saa palkkaa tai korvausta ansiomenetyksestä muun lain nojalla.

Majoittumiskorvaus
8,00 €/päivä majoittuminen muualla kuin kotona opetukseen osallistumisen takia, eikä opintojaksolla ole oikeutta maksuttomaan asumiseen 103 § tarkoitetussa asuntolassa.

Matkakorvaus

Matkakorvaus maksetaan tosiasiallisen lähtöpaikan mukaan (koti tai työpaikka), kun opetus tai näyttö tapahtuu yli 10 kilometrin etäisyydeltä kotoa tai työpaikalta.
Opiskelija on oikeutettu yhteen edestakaiseen matkakorvaukseen viikossa.
Matkakorvaus maksetaan halvimman julkisen matkustustavan taksojen mukaisesti.
Jos opiskelija käyttää omaa autoa, tulee hänen liittää hakemukseensa käyttökelpoisen julkisen kulkuneuvon aikataulu ja tieto taksasta.

 2. Opintolainan korkoavustus

Korkoavustuksella tarkoitetaan sitä, että Kela maksaa erääntyneet opintolainan korot kokonaisuudessaan ilman takaisinmaksuvelvollisuutta.
Korkoavustusta ei makseta lainoista, jotka on maksettu takausvastuun perusteella pankille.

Lisätietoja Kelasta tai  www.kela.fi  -> Opiskelijat
 

3. Vuorotteluvapaa ja –korvaus

Vuorotteluvapaa perustuu kokoaikatyössä olevan työntekijän ja hänen työnantajansa väliseen sopimukseen. Työntekijä jää määräajaksi vapaalle, yhtäjaksoisesti vähintään 90 ja enintään 359 kalenteripäiväksi.

Vuorotteluvapaalle jäävä voi saada vapaan ajalta vuorottelukorvausta, jonka määrä on 70 % hänen työttömyyspäivärahansa määrästä, johon ei lasketa lapsikorotuksia.

Jos työssäoloaikaa ennen vapaan alkamista on 25 vuotta,  vuorottelukorvaus on 80 % työttömyyspäivärahan määrästä. Vuorottelukorvaus on veronalaista tuloa.

Lisätietoja saat työvoimatoimistoista tai  www.mol.fi
 

4. Koulutuspäiväraha

Työttömän työnhakijan omaehtoiseen koulutukseen.

Jos pitkään työelämässä ollut työtön työnhakija opiskelee päätoimisesti ja omaehtoisesti, niin että opiskelu edistää hänen ammatillisia valmiuksiaan, hänellä on mahdollisuus saada koulutuspäivärahaa.

Lisätietoja työvoimatoimistoista ja Kelasta tai  www.kela.fi  -> Henkilöasiakkaat -> Työttömät


Ammattiopisto Livia © 2020