Iktyonomikoulutuksen suunnittelu

Iktyonomikoulutuksen suunnittelu

18.6.2015 Hankkeen loppuraportti löytyy sivun alareunasta.

Vesiviljely, kalanjalostus, neuvontajärjestöt, vesiensuojeluyhdistykset, ELY-keskukset, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, koulutus, kalastusmatkailu sekä iktyonomien omat yritykset työllistävät iktyonomeja.

Viimeinen iktyonomi (Amk) –tutkintoon johtava vuosikurssi aloitti opintonsa Turun Amk:ssa syksyllä 2012. Tässä hankkeessa oli tavoitteena selvittää, missä ammattikorkeakoulussa iktyonomikoulutusta voitaisiin jatkaa yhteistyössä Peimarin koulutuskuntayhtymän (kky) kanssa sekä laatia suunnitelma koulutuksen toteuttamistavasta.

Hankkeessa tehdyn työnantajakyselyn vastausten perusteella iktyonomien osaamiselle on kysyntää työmarkkinoilla myös tulevaisuudessa. Iktyonomeja rekrytoidaan tällä hetkellä kuitenkin vähemmän kuin nykyinen koulutusmalli on tuottanut.

Hankkeessa laadittiin suunnitelma uuden iktyonomikoulutuksen järjestämistavaksi. Koulutuksen alustava sisältö suunniteltiin kysyntälähtöisesti työnantajakyselyn ja hankkeen ohjausryhmän asiantuntijatiedon pohjalta. Suunnitelma luovutettiin Peimarin kky:lle jatkotoimenpiteitä varten.

Hämeen Amk kiinnostui koulutusyhteistyöstä Peimarin kky:n kanssa, mutta Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) näkemyksen mukaan ammattikorkeakoulutasoisen iktyonomikoulutuksen aloittamisesta ei ole järkevää avata keskustelua. Uusien iktyonomien tarve työmarkkinoilla ei lukumäärältään täytä OKM:n vuosikurssien koolle asettamaa minimitavoitetta (40 aloituspaikkaa / vuosi).

Kalatalouden erityisasiantuntijoita tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Sininen biotalous saattaa luoda alalle merkittävästi uusia työpaikkoja. Jotta tämä työmarkkinalähtöinen tarve saataisiin täytettyä, Peimarin kky on aloittanut kalatalouden erikoisammattitutkinnon suunnittelun. Sekä iktyonomikoulutuksen suunnittelu -hankkeen ohjausryhmä että Ammattiopisto Livian Kalatalous- ja ympäristöopiston neuvottelukunta kannattavat uutta tutkintoa. Neuvottelukunnan toiveena on, että opetus voisi alkaa vuonna 2017. Suunnittelutyössä käytetään pohjana tässä hankkeessa koottuja tietoja ja alustavaa koulutussuunnitelmaa sekä iktyonomiopiskelija Teemu Hiltusen lopputyötä, jossa suoritettiin kysely kaikille Turun Amk:sta valmistuneille iktyonomeille.

Turun Amk:n iktyonomikoulutukseen verrattuna opetuksen sisältöä ja painotuksia on muutettava tutkimus- ja biologiapainotteisuudesta työnantajien tarpeesta lähtevään kalatalouden käytännön osaamiseen. Työmarkkinoiden kysyntään vastaava riittävä aloituspaikkojen määrä on 12 – 15 opiskelijaa joka toinen vuosi.

17.2.2015 Hanke on saanut jatkoaikaa 31.5.2015 saakka. Hankkeessa on laadittu alustava suunnitelma  iktyonomikoulutuksen järjestämistavaksi, ja Peimarin koulutuskuntayhtymä etsii parhaillaan yhteistyökumppania koulutuksen järjestämiseksi. Viime kädessä koulutuksen uudelleen aloittaminen riippuu Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä; myönnetäänkö koulutuksen lisäpaikkoja vai ei. Tätä hankesivua päivitetään, kun asiassa edetään kevään aikana!

9.5.2014 Peimarin koulutuskuntayhtymän Kalatalous- ja ympäristöopisto on saanut Varsinais-Suomen ELY-keskukselta myönteisen rahoituspäätöksen hankesuunnitelmastaan ”Iktyonomikoulutuksen suunnittelu”. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 14 885 euroa, ja 10 prosentin omarahoitusosuudesta vastaa Peimarin koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen taustaa

Iktyonomikoulutusta järjestettiin 1980- ja 1990-luvuilla Paraisilla Valtion kalatalousoppilaitoksessa ja myöhemmin Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutissa opistotasoisena.

Kun opistokoulutus loppui Suomessa kaikilla aloilla 1990-luvulla, iktyonomikoulutus siirtyi Turun ammattikorkeakoululle (AMK). Täällä alkoi vuonna 1998 koulutus luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimikkeellä iktyonomi (AMK). Aloituspaikkamäärä oli vuosittain 23 – 25, ja opintojen laajuus 210 op eli 3,5 vuotta. Iktyonomit ovat sijoittuneet työelämässä muun muassa kalanviljely- ja kalanjalostusyrityksiin, ELY-keskuksiin, neuvontajärjestöihin ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokseen. Turun AMK on ainoa paikka, jossa iktyonomikoulutusta on Suomessa järjestetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) päätti Turun AMK:n esityksen mukaisesti lakkauttaa luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksen Turun AMK:sta 2013 syksystä alkaen. Uusia opiskelijoita ei siten enää oteta myöskään kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelmaan.

Iktyonomin tutkintonimike kuitenkin säilytettiin (valtioneuvoston asetus 546/2013).

Elinkeinokalatalouden ja vapaa-ajan kalastuksen kentällä on hyvin laaja-alaisesti nähty tarvetta ammattikorkeakoulutasoiselle iktyonomikoulutukselle myös jatkossa.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa on tarkoitus selvittää, missä ammattikorkeakoulussa iktyonomikoulutusta voitaisiin jatkaa yhteistyössä Kalatalous- ja ympäristöopiston kanssa sekä laatia suunnitelma koulutuksen toteuttamistavasta.

Hankkeelle on perustettu ohjausryhmä, joka on koottu laaja-alaisesti kalatalouden alalta. Ohjausryhmän jäsenet ovat:

  • Dernjatin Anja, Elintarviketeollisuusliitto ETL / Kalateollisuusyhdistys
  • Forsman Antti, Ammattiopisto Livia / Kalatalous- ja ympäristöopisto
  • Jordas Kim, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
  • Jääskeläinen Leena, Suomen Kalakauppiasliitto ry
  • Kannel Risto, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
  • Lossi Kari, Suomen Kalastusopaskilta ry
  • Myllylä Markku (varalla Vesa Karttunen), Kalatalouden keskusliitto ry
  • Sandelin Anu-Maria (varalla Mari Virtanen), Suomen Kalankasvattajaliitto ry
  • Vetikko Jaana, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö SVK

Ohjausryhmän sihteerinä toimii Maria Saarinen.

Hankkeen toteutusaika on 1.4 – 31.12.2014.

Lisätietoja:
Maria Saarinen
Peimarin koulutuskuntayhtymä / Kalatalous- ja ympäristöopisto
puh. 045 6722 688
E-posti maria.saarinen@livia.fi


Ammattiopisto Livia © 2018