KAIRA

Meduusapaneeli kalapesässä
Siika ui kalapesään rakonielusta

KAIRA-hanke päättyi 31.12.2014

Loppuraportin löydät tämän sivun alareunasta.

Hankkeen toimilla pyrittiin vähentämään hylkeiden ja meduusojen kalastukselle aiheuttamia haittoja sekä parantamaan pyydysten kalastavuutta ja käyttöominaisuuksia. Ideat hankkeen kehitystyölle saatiin suoraan kalastajilta.

Kalastusta harjoitetaan luonnonolosuhteiden ehdoilla. Kalojen ja meduusojen vuosiluokkien voimakkuudessa ja kulku- tai kulkeutumisreiteissä on vuosittaista vaihtelua, ja vaihtelu voi olla hyvinkin voimakasta. Näistä syistä pyydyskehitystyössä kaksi vuotta on liian lyhyt aika. Tämä voitiin todeta kaikkien osahankkeiden kohdalla.

Lohirysät

Hylkeenkestävissä lohirysissä testattiin harvoja suuosia. Kun otetaan huomioon erot pyyntipaikkojen ”kalastustehossa” testiaikaa edeltävinä vuosina, vain kaksi kautta kestäneessä hankkeessa koe- ja vertailupyydysten pyyntitehon välillä ei voda todeta selviä eroja. Pyydyksiä testanneet kalastajat olivat tyytyväisiä harvempien suuosien käyttöominaisuuksiin. Merkittävimmät hyödyt olivat pyydyksen nostovaiheen keventyminen sekä likaantumisen, ankkurien kiristelemisen ja hylkeen tekemien reikien vähentyminen. Kalastajat aikovat käyttää harvoja suuosia myös jatkossa. Hankkeessa mukana ollut kalastaja ehdottaa jatkohanketta, jossa kehitettäisiin kalapesän nostokykyä ja koentaa siten, että suuremman kertasaaliin kokeminen ja erityisesti alamittaisten kalojen vapauttaminen olisi entistä turvallisempaa kalastajalle ja hellävaraisempaa kaloille. 

Siikarysä

Siikasaaliit olivat vaatimattomia, joten varmoja johtopäätöksiä tuloksista on mahdoton tehdä. 250 mm rakonielu näytti olevan liian leveä ainakin ilman nielulankoja; tällöin yli kolmannes siioista pakeni nielun kautta. 150 mm saattaa olla liian kapea, koska tällöin jopa puolet nielua lähestyvistä siioista kääntyi pois. Kalastajan käsityksen mukaan nielussa on oltava nielulangat, ja rysän pyytävyys parani, kun lankojen lukumäärää lisättiin.  Yksinkertainen havas kalapesässä lisäsi lokkien vahingoittamien siikojen määrää saaliissa. Lokkien vahingoittamien siikojen määrä näytti olevan suoraan verrannollinen valoisan ajan pituuteen.

Pyydys toimi kohtuullisesti, mutta ei osoittautunut Lundinin perinteistä siikamallia paremmaksi. Siika on vaikeasti rysällä pyydettävä laji, ja hankkeen tulosten perusteella voidaan arvioida, että kalapesän rakenne ei ole siian rysäpyynnissä ratkaisevin tekijä. Pyydystä testannut kalastaja ehdottaa jatkohanketta, jossa testattaisiin kalapesään asennettavan valon vaikutusta siian rysäpyynnissä.

Meduusan selektio

Meduusan selektiopaneeleja testannut kalastaja oli erittäin tyytyväinen tulokseen. Ensimmäisenä testaussyksynä 2012 meduusaa oli meressä lähes yhtä runsaasti kuin kolmena aikaisempana vuotena. Kalapesässä meduusamäärä kuitenkin laski dramaattisesti aikaisempiin vuosiin verrattuna useasta tonnista muutamaan kymmeneen kiloon, ja videolla voitiin todeta meduusojen runsasta selektoitumista paneelin läpi. Vuosi 2013 oli meduusan esiintymisessä välivuosi ja vuonna 2014 meduusoja oli melko vähän. Johtopäätökset perustuvat siten vain yhden runsaan meduusavuoden aikana saatuihin tuloksiin. Tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina mutta silti erittäin rohkaisevina. Katso video täältä https://www.youtube.com/watch?v=wP_rCjkAXc4. 

Johanssonin suunnittelemat paneelit soveltuvat myös perinteisiin vannerysiin. Kalapesän vannetta vasten oleva paksumpi 30 mm tanko on tällöin tarpeeton. Paneelia voisi ehkä helpostikin valmistaa massatuotantona muovista, jolloin se olisi myös kevyempi. Tankojen välit voisivat olla säädettäviä. Meduusapaneelit selektoivat tehokkaasti myös pienet ahvenet, särjet ja lahnat.

Lisätietoja

Maria Saarinen

045 6722 688

maria.saarinen@livia.fi


Ammattiopisto Livia © 2018