Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen

Hanke on Opetushallituksen rahoittamaa kehittämistyötä, joka toteutetaan Sosiaali- ja terveysopistossa näyttötutkintoon valmistavassa maahanmuuttajataustaisten lähihoitajaopiskelijoiden koulutuksessa. Hanke alkoi syksyllä 2011 ja jatkuu vuoden 2012 loppuun. Hankkeen tarkoituksena on luoda ja edelleen kehittää aiempien vastaavien hankkeiden toimivia malleja maahanmuuttajataustaisten lähihoitajaopiskelijoiden koulutukseen.

Hankkeen kohderyhmää ovat maahanmuuttajataustaiset sosiaali- ja terveysalan näyttötutkinnon suorittajat sekä sosiaali- ja terveysalan työpaikkaohjaajat. Koulutuspaketteja maahanmuuttajien (sote)kouluttamiseen liittyvistä erityiskysymyksistä ja haasteista voivat tilata sosiaali- ja terveysalan työelämän edustajat sekä muut koulutuksenjärjestäjät. Tilauskaavake ja yhteystiedot löytyvät Linkkitorilta Livian verkkosivujen etusivulta (kevään kuluessa).

Hankkeen keskeiset tavoitteet ja sisällöt

Painopiste 1:

  • Opintonsa keskeyttävien ja keskeyttäneiden henkilökohtaistamisen kehittäminen.
  • Orientoiva tutustuminen Hoidon ja huolenpidon työympäristöön tutkinnonosan alussa. Toteutetaan yhteistyössä kolmen eri ammatillisen aineen opettajan ja työelämän kanssa. Opiskelijat tutustuvat tulevaisuudessa runsaasti työllistävään avohuoltosektoriin ja saavat lisää ymmärrystä valmistavan koulutuksen teoriaopintoihin. Työelämän edustajat perehdytetään maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaamiseen.

Painopiste 2:

  • Omankielinen tuki henkilökohtaisen suunnitelman laadintaan. Tukea antavat edistyneemmät suomenoppijat samasta kieliryhmästä.
  • Ohjatun terveysliikunnan (1 ov) järjestäminen. Tutustuminen sellaisiin liikuntamuotoihin, joiden pariin opiskelijat ohjaavat tulevassa työssään asiakkaitaan.

Painopiste 4:

  • Kielikasvatuskurssi lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen -osaamisalaopintoja suorittaville opiskelijoille sekä yhteistyö- päiväkodissa työskenteleville lähihoitajien työssäoppimisen ohjaajille. Aiheena on suomi toisena kielenä -lasten kielenkehityksen tukeminen päivähoidossa. Samalla otetaan käyttöön Kaarinan kaupungissa vuonna 2011 valmistunut S2-varhaiskasvatussuunnitelma.
  • Toisena aiheena on oman äidinkielen tuen antaminen siten, että lähihoitajiksi opiskelevat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat perehdytetään ja ohjataan järjestämään oman äidinkielen viriketuokioita (sadutus, leikit, lukuhetki, laulut, lorut) samaan kieliryhmään kuuluville päivähoidossa oleville lapsille. Näillä toimenpiteillä halutaan tukea tulevia ja jo työssä olevia lähihoitajia kohtaamaan kielikasvattajina S2-tukea tarvitsevat lapset.

Painopiste 5:

  • Linkkitori Livian verkkosivujen etusivulla. Linkkitorille kootaan materiaalia, joka on valmistettu tämän ja aiempien vastaavien hankkeiden aikana. Materiaali on suunnattu ensisijaisesti lähihoitajakoulutukseen, mutta soveltuu muokattuna käytettäväksi myös muissa tutkinnoissa. Lisäksi Linkkitorille laaditaan tilauskaavake, jotta muut koulutuksenjärjestäjät tai työelämän edustajat voivat tilata meiltä koulutuspaketteja maahanmuuttajien koulutuksen ja ohjauksen erityiskysymyksiin liittyvissä asioissa. Tämän hankkeen aikana järjestetään infopäivä aiheesta alueen yhteistyöverkostoille.

Hankkeen keskeiset tuotokset

  • Koulutuspaketit työelämän edustajille ja muille koulutuksenjärjestäjille
  • Toimivat mallit työelämäyhteistyön kehittämisestä hankesisältöjen osalta (esim. kielikasvatuskurssi, orientoiva tutustuminen työympäristöön, oman äidinkielen tukeminen)

Lisätietoja hankkeesta: katja.hakala@livia.fi.
 

 


Ammattiopisto Livia © 2018