Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan koulutustarjonta

Sosiaali- ja terveysalan työ on työtä ihmisten kanssa ja heitä varten. Keskeistä ammattitaidossa ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Laaja-alaiseen perusosaamiseen kuuluvat arvo-osaaminen, ammattietiikan hallinta, suvaitsevaisuus, ongelmanratkaisutaito ja käytännöllinen osaaminen.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneen lähihoitajan työ sisältää käytännön hoito- ja hoivatyötä, kasvatusta, kuntoutusta ja asiakaspalvelutehtäviä. Työn lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kokonaisvaltainen kohtaaminen.

Lähihoitajan työpaikkana voi olla esimerkiksi asiakkaan koti, sairaala, terveyskeskus, päiväkoti, hoitolaitos, hammaslääkäriasema tai ambulanssi. Lähihoitajat voivat toimia myös itsenäisinä ammatinharjoittajina tai työskennellä ulkomailla. (lähde: Opintoluotsi)

Terveyspalvelut työllistävät maassamme yhteensä noin 180 000 henkeä (v. 2011). Suurin osa alalla työskentelevistä on kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa, mutta työpaikkoja on myös yksityisissä terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä. Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, työntekijöistä on jopa pulaa. Terveydenhuoltoalan työvoiman tarvetta lisää henkilöstön eläköityminen. Eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Väestön ikääntyminen lisää puolestaan terveydenhuoltopalveluiden kysyntää ja työmääriä, minkä vuoksi tarvitaan enemmän henkilöstöä. (lähde: Ammattinetti)

Myös sosiaalialalla työskentelevistä suurin osa työskentelee kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa. Työpaikkoja on myös alan yrityksissä ja järjestöissä sekä valtiolla.Viime vuosina sosiaalialan työllisten lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta eniten alan yrityksissä (mm. palvelutalot, ryhmäkodit, päivähoitopaikat sekä perhe- ja laitoshoitoa tarjoavat hoitopaikat). Myös järjestöjen merkitys sosiaalipalveluiden tuottajana on merkittävä. Sosiaalialalle kouluttautuneet työllistyvät yleisesti ottaen hyvin ja myös pidemmän ajan työllisyysnäkymät ovat sosiaalialalle kouluttautuneille hyvät. (lähde: Ammattinetti)

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tarjoavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen perustutkinnon suorittaneelle.


Ammattiopisto Livia © 2020