MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 180 osp

Ajankohta: 

Tutkintokoulutus tulossa syksyllä 2020

Koulutuksen kuvaus: 

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Mielenterveys- ja päihdetyön

erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä terveyttä edistävässä, ehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa mielenterveys- ja päihdetyössä. Työtä tehdään

julkisten ja yksityisten toimijoiden, kolmannen sektorin sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa.

 

Pääsyvaatimukset:

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä työkokemusta tutkinnon osien aloilta.

Ammatilliseen koulutukseen sovelletaan säännöksiä esteettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/ 2017).

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä
ammatilliseen koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta tai potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia
vaatimuksia. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset tulee ottaa huomioon ammatilliseen tutkintoon ja koulutukseen hakeutumisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa

 

Tutkinto on suunniteltu siten, että sen voi suorittaa työn ohella. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Tutkinto voidaan suorittaa ilman tutkintokoulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on riittävät edellytykset (koulutus- ja työkokemustausta)edetä suoraan näyttöön.

Tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavastatutkintokoulutuksesta. Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena,joka koostuu lähi- ja etäopiskelusta, opintokäynneistä, työssäoppimisesta ja itsenäisestä opiskelusta. Lähiopetusta on noin kaksi päivää kuukaudessa, pääosin päivisin. Lähiopetus on yleensä Sosiaali- ja terveysopistossa. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa ja sen pituus on noin 1,5-2 vuotta. Suorittamisen kesto riippuu jokaiselle tutkinnon suorittajalle laadittavasta henkilökohtaistamissuunnitelmasta.

Näyttöön voi tulla myös osallistumatta tutkintokoulutukseen, esim. suoraan työelämästä, mikäli hakijalla on riittävä työkokemus ja tarvittava ammattitaito.

 

Tutkinnon muodostuminen

Pakolliset tutkinnon osat:

1. Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen

2. Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen

Valinnaiset tutkinnon osat:

Valitaan kaksi tutkinnon osaa, joista vähintään yksi on valittava kohdista 3-4

3. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö

4. Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö

5. Tutkinnon osa ammattitutkinnosta

6. Tutkinnon osa toisesta erikoisammattitutkinnosta

Tutkinto on valmis, kun kaikki neljä tutkinnon osaa on suoritettu. Ammattitaito osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa. Myös yksittäisiä tutkinnon osia voi suorittaa lisäkoulutuksena ilman koko tutkinnon suorittamista.

 

Tutkintokoulutus

Koulutus toteutuu omaehtoisena monimuotokoulutuksena työn ohessa. Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä, etä- ja verkko-opiskelusta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tutkintokoulutuksessa on 1 – 2 lähiopetuspäivää kuukaudessa.

Tervetuloa lisäämään ammattitaitoa

mielenterveys- ja päihdetyössä

Ammattitaito ajan tasalle - yhdessä se onnistuu.

Tule kehittymään – oppimaan –osallistumaan

 

 

 

 

Lisätietoja: 

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

Työllisyysrahasto myöntää 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin:

https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkin...


Ammattiopisto Livia © 2020