Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, maahanmuuttajataustaisille suunnattu työvoimakoulutus

Ajankohta: 

Koulutus alkaa 16.3.2020. Koulutusajan pituus riippuu aikaisemmasta koulutustaustasta/työkokemuksesta ja määräytyy yksilöllisesti. Arvioitu koulutusaika on 2,5 vuotta. Koulutus toteutetaan Ammattiopisto Livian sosiaali- ja terveysopistossa Kaarinassa.

Hakeminen: 

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille maahanmuuttajataustaisille henkilöille, jotka haluavat työskennellä sosiaali- ja terveysalalla ikääntyneiden hoidossa ja kuntoutuksessa tai vammaistyössä ja jotka soveltuvat alalle ja koulutukseen.

Koulutukseen haetaan 13.2.2020 mennessä sähköisesti osoitteessa te-palvelut.fi koulutusnumerolla 689169 (hakuaikaa on jatkettu).

Osa hakijoista kutsutaan hakemusten perusteella valintahaastatteluun, joka sisältää yksilöhaastattelun sekä kirjallisen tehtävän. Haastattelussa arvioidaan hakijan valmiuksia sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin. Mahdolliseen kielitaidon arviointiin kutsutaan erikseen sähköpostitse. Kielikoe järjestetään 25.2.2020 klo 8.30-12. Kaarinassa. Kielikoe tulee olla hyväksytty ennen kuin pääsee haastatteluun. Haastattelut järjestetään 9.-10.3.2020 välisenä aikana.

Koulutukseen hakeminen on sitovaa ja hakemuksen voi peruuttaa ainoastaan pätevällä syyllä; (perhevapaa, työllistyminen, armeijaan meno yms.). Seuraa opiskelijavalinnan etenemistä Oma asiointi -sivujen kautta.

Opiskelijavalintaan vaikuttavia tekijöitä:

Sinun tulee olla alalle soveltuva ja sinulla pitää olla riittävä suomen kielen taito. Sosiaali- ja terveysalalla työskentely vaatii hyvää henkistä tasapainoa sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. SORA -lainsäädännön (ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen 1032/2011, muutettu 799/2014) mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa hakijaa, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin työpaikalla. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa L 531/2017, pykälä 40, voimaan 1.6.2018.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:

  • psyykkiset sairaudet kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä
  • veriteitse tarttuva sairaus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Mikään edellä mainituista ei automaattisesti ole este valinnalle. Mikäli sinulla on voimassa oleva hoitosuhde, tarvitaan erikoislääkärin lausunto alalle soveltuvuudesta.

Koulutuksen kuvaus: 

Tavoitteena on suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (180 osp.), lähihoitaja, ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen osaamisala tai vammaistyön osaamisala. Koulutus muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista:

  • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisalassa ammatillisia tutkinnon osia ovat: kasvun ja osallisuuden edistäminen, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, ikääntyvien osallisuuden edistäminen, kotihoidossa toimiminen sekä yksi valinnainen tutkinnon osa. Yhteisiä tutkinnon osia ovat: viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.
  • Vammaistyön osaamisalassa ammatillisia tutkinnon osia ovat: kasvun ja osallisuuden edistäminen, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, osallisuuden edistäminen vammaistyössä, toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä sekä yksi valinnainen tutkinnon osa. Yhteisiä tutkinnon osia ovat: viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Koulutus on päätoimista opiskelua ja sisältää lähi- ja etäopintoja sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Lähiopetusta on henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. HOKS:n laadinnan yhteydessä huomioidaan aikaisempi osaaminen.

Tutustu tutkinnon perustesiin: Tutkinnon perusteet

Uramahdollisuudet

Uramahdollisuudet lähihoitajana ikääntyvien hoito- ja kuntoutustyössä: Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen lähihoitaja tukee ja auttaa ikääntyviä sekä edistää ikääntyvien osallisuutta työskentelemällä ympäristöissä, joissa ikääntyvät asuvat, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palvelujen käyttäjinä: kotihoidon tai lyhytaikaishoidon ympäristöissä tai asiakkaan kotona.  Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Uramahdollisuudet lähihoitajana vammaistyössä: Vammaistyön lähihoitaja hoitaa, tukee ja ohjaa vammaisia henkilöitä eri elämäntilanteissa työskentelemällä asumispalveluyksiköissä, kotihoidossa, työ- ja päivätoiminnassa, perhekodeissa, vammaisjärjestöissä, vammaisten hoitolaitoksissa, palvelutaloissa ja asiakkaiden kodeissa. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Osaamisala: 
Ikääntyneiden hoito ja kuntoutus
Vammaistyö
Lisätietoja: 

Huom: Koulutustietoja on päivitetty 13.1.2020 hakuajan sekä kielikoe- ja haastattelupäivien osalta. Hakuaikaa on jatkettu ja kielikoetta ja haastatteluaikoja siirretty.

Perustutkintovastaava Eeva Loukonen p. 050 373 2751 tai eeva.loukonen@livia.fi.

Koulutuksenaikaisista etuuksista saa lisätietoa TE-palvelujen valtakunnallisesta koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Koulutuksen hinta: 

Koulutus on työvoimakoulutusta ja maksutonta lukuun ottamatta työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuja.


Ammattiopisto Livia © 2020