Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (työvoimakoulutus)

Ajankohta: 

Koulutus alkaa 26.8.2019. Koulutusajan pituus riippuu aikaisemmasta koulutustaustasta/työkokemuksesta ja määräytyy yksilöllisesti. Arvioitu koulutusaika on kaksi vuotta.

Hakeminen: 

Koulutukseen haetaan 23.5.2019 mennessä sähköisesti osoitteessa te-palvelut.fi koulutusnumerolla 683161.

Osa hakijoista kutsutaan hakemusten perusteella valintahaastatteluun, joka sisältää yksilöhaastattelun sekä kirjallisen tehtävän. Haastattelussa arvioidaan hakijan valmiuksia sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin. Mahdollisen kielitaidon arviointiin kutsutaan erikseen sähköpostitse. Kielikoe järjestetään 4.6.2019. Kielikoe tulee olla hyväksytty ennen kuin pääsee haastatteluun. Haastattelut järjestetään 10.-11.6.2019 välisenä aikana.

Valintaan vaikuttavia tekijöitä:

Sinun tulee olla alalle soveltuva ja sinulla pitää olla riittävä suomen kielen taito. Sosiaali- ja terveysalalla työskentely vaatii hyvää henkistä tasapainoa sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. SORA -lainsäädännön (ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen 1032/2011, muutettu 799/2014) mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa hakijaa, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin työpaikalla. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa L 531/2017, pykälä 40.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:

 • psyykkiset sairaudet kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä
 • veriteitse tarttuva sairaus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Mikään edellä mainituista ei automaattisesti ole este valinnalle. Mikäli sinulla on voimassa oleva hoitosuhde, tarvitaan erikoislääkärin lausunto alalle soveltuvuudesta.

Koulutuksen kuvaus: 

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka haluavat työskennellä sosiaali- ja terveysalalla vammaistyössä ja jotka soveltuvat alalle ja koulutukseen. Tavoitteena on suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, vammaistyön osaamisala.

Vammaistyön lähihoitaja hoitaa, tukee ja ohjaa vammaisia henkilöitä eri elämäntilanteissa työskentelemällä asumispalveluyksiköissä, kotihoidossa, työ- ja päivätoiminnassa, perhekodeissa, vammaisjärjestöissä, vammaisten hoitolaitoksissa, palvelutaloissa ja asiakkaiden kodeissa. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Koulutus muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista. Ammatillisia tutkinnon osia ovat:

 • kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 • osallisuuden edistäminen vammaistyössä
 • toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä
 • yksi valinnainen tutkinnon osa

Yhteisiä tutkinnon osia ovat:

 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Koulutus on päätoimista opiskelua ja sisältää lähi- ja etäopintoja sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Lähiopetusta on henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. HOKS:n laadinnan yhteydessä huomioidaan aikaisempi osaaminen.

Tutkinnon perusteet

Osaamisala: 
Vammaistyö
Lisätietoja: 

Perustutkintovastaava Eeva Loukonen p. 050 373 2751 tai eeva.loukonen@livia.fi.

Koulutuksenaikaisista etuuksista saa lisätietoa TE-palvelujen valtakunnallisesta koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Koulutuksen hinta: 

Koulutus on työvoimakoulutusta ja maksutonta lukuun ottamatta työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuja.


Ammattiopisto Livia © 2019