Luontokartoittaja, luontoalan erikoisammattitutkinto

Luonto- ja ympäristöalan erikoisammattitutkinnon suorittanut luontokartoittaja on luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden erityisasiantuntija. Luontokartoittaja osaa tehdä erilaisia luontoselvityksiä ja luonnonhoidon suunnitelmia sekä raportoida nykytilanteesta ja muutoksista.

Luontokartoittajan työn keskiössä ovat monella tapaa luontoarvot; luontokartoittajat selvittävät esimerkiksi luontokadon tilaa ja tekevät suunnitelmia luonnon hoitamiseksi. Koulutuksessa tärkeitä osa-alueita ovat lajituntemus, luontotyyppien ja erityisesti luontoarvoiltaan arvokkaimpien kohteiden tunnistaminen sekä paikkatiedon kerääminen ja käsittely.

Luontokartoittajan ammatti sopii itsenäiselle tekijälle, joka viihtyy ulkona ja nauttii vuodenaikojen vaihtumisesta. Tehtävä löytää ja tunnistaa luontoarvoja on myös yhteiskunnallisesti tärkeä. Luontokartoittajien työllisyystilanne on tällä hetkellä hyvä, mahdollisia työnantajia ovat mm. valtionhallinto, ELY-keskukset, Metsähallitus sekä konsulttiyritykset. Myös oma yrittäjyys on vaihtoehto. Koulutuksen aikana opiskelijat pääsevät tutustumaan monipuolisten asiantuntijatahojen yhteistyöverkostoihin.

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Seuraava koulutuksen aloitus ma 26.2.2024. Koulutusohjelma päättyy pe 12.12.2025.

Koulutus kestää alle kaksi vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (Hoks). Suunnitelmaan luonnostellaan jo opintojen alkuvaiheessa opiskelijan tutkintorakenne sekä henkilökohtainen alustava valmistumispäivä.

Hakeminen
Haku 26.2.2024 alkavaan koulutukseen on päättynyt. Tietoa seuraavista alkavista koulutuksista ja oppisopimuksella opiskelusta koulutuksen vastuuopettajalta Hanna Jalkaselta hanna.jalkanen(at)livia.fi tai puh. 050 355 6444.

Mikäli sinulla on alan työpaikka voi tutkinnon suorittaa kokonaan tai osittain oppisopimuskoulutuksena.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Hakemuksen jättäneet kutsutaan haastattelun lisäksi paikan päälle Livian Tuorlan toimipisteeseen tekemään lajintuntemuksen tasokoe sekä aineistokoe. Hakeutumisvaiheen lajisto-osaamisen vaatimuksiin voi tutustua alla olevista linkeistä:

>> Luontokartoittajan hakeutumisvaiheen lajisto-osaaminen: kasvit

>> Luontokartoittajan hakeutumisvaiheen lajisto-osaaminen: linnut

Tutustu lisäksi sivun lopusta löytyvään videoon luontokartoittajaksi opiskelusta.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Tutkintokoulutus on suunnattu luontokartoittajan työstä kiinnostuneille aikuisille. Haemme koulutukseen motivoituneita, koulutuksen tavoitteisiin sitoutuneita sekä vahvasti työelämäsuuntautuneita itseohjautuvia tekijöitä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Ensimmäisenä lukuvuotena lähiopetusjaksoja on 17, toisen lukuvuoden opiskelussa painottuu itsenäisesti tehtävien kartoitustöiden osuus ja lähijaksoja on vähemmän. Monimuotokoulutuksen etäjaksoilla opiskelu muodostuu kartoitustöiden lisäksi itsenäisestä lajintuntemuksen, luontotyyppien, teoreettisen taustan sekä paikkatietojärjestelmien käytön harjoittelusta.

Luontokartoittajan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito tehdä toimeksiannon mukaisesti luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia kasvillisuus- ja eläinlaji- tai -lajiryhmäkohtaisia perus-, erityis- ja lisäselvityksiä sekä seurantaa. Hän tuntee peruslajiston sekä oman suuntautumisensa mukaisen eliölajiston ja luontotyypit.

Luontokartoittaja osaa tehdä luontoselvityksen laadintaan tarvittavat maastotyöt. Hän osaa arvioida kohteen merkittävyyttä ja toimenpiteiden vaikutuksia eri eliölajien menestymiseen. Hän osaa raportoida tulokset selkeästi, tehdä johtopäätöksiä ja antaa suosituksia. Valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti hänellä on ammattitaito lajisto- tai luontotyyppiselvitysten tekemiseen, luontovaikutusten arviointiin, luonnonhoitosuunnitelmien laatimiseen, paikkatiedon käyttöön tai yritystoiminnan perustamiseen tai kehittämiseen luontokartoitusalalla.

Luontokartoituksen osaamisalan suorittanut luontokartoittaja osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida luontoselvitystyön. Hän osaa tehdä lajisto- tai luontotyyppiselvityksen. Erikoistumisensa mukaisesti hän osaa soveltaa vahvaa luonto-osaamistaan erilaisiin tehtäviin tai tehdä alaan liittyviä paikkatietoanalyysejä.

Opistomme sijaitsee Kaarinassa monipuolisen luonnon ympäröimänä. Oppimisympäristöinä hyödynnämme monin tavoin saariston ja muun ympäröivän luonnon tarjoamia mahdollisuuksia eri vuodenaikoina sekä teemme yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa.

>> Voit katsoa tästä linkistä noin tunnin mittaisen nauhoituksen koulutuksesta ja tutkinnon suorittamisesta

Lisätietoja
Lehtori Hanna Jalkanen, 050 355 6444
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Koulutus maksaa 350 €. Lisäksi kustannuksia tulee tarvittavista henkilökohtaisista varusteista sekä ammattikirjallisuudesta.
Yksittäisen tutkinnon osan, hinta on 100 € / tutkinnon osa.
Suoraan näyttöihin osallistuminen ilman tutkintokoulutusta on maksutonta.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1

Tutkinnon muodostuminen

Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat
1. Luontoselvitystyön suunnitteleminen
2. Luontoselvityksen maastotöiden toteuttaminen
3. Luontoselvitysaineiston käsitteleminen ja raportoiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee 2 osaa

Valmistava koulutus:
4. Lajistoselvityksen laatiminen
5. Luontotyyppiselvityksen laatiminen
9. Yrittäjänä toimiminen luontokartoitusalalla

Joko 4. tai 5. on suoritettava tutkintoa varten.

Työpaikalla järjestettävänä koulutuksena (koulutussopimus tai oppisopimus):
6. Luontovaikutusten arvioinnin tekeminen
7. Luonnonhoitosuunnitelman laatiminen
8. Paikkatiedon käsitteleminen ja analysoiminen luontokartoitusalalla