Maatalousalan perustutkinto, maatalousteknologian osaamisala

Kiinnostaako sinua koneiden ja laitteiden korjaaminen ja niiden huoltaminen sekä työkoneilla ajaminen ja työskentely?

Maatalousteknologian osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa käyttää, huoltaa ja korjata erilaisia maaseutuyrityksen koneita ja laitteita sekä työskennellä työturvallisuusmääräysten mukaisesti tuotantoteknologiaan liittyvissä tehtävissä. Hän hyödyntää digitaalisuutta koneiden ja laitteiden korjaukseen ja huoltoon. Opintovalintojensa mukaan hän voi toimia maaseutuyrittäjänä, maatalouskoneurakoitsijana, korjaamoyrittäjänä, uusiutuvan energia-alan yrittäjänä tai työntekijänä, maataloustarvikekaupassa ja erilaisissa maatiloille suunnatuissa palvelutehtävissä.

Maatalousalan perustutkinnon suorittanut seuraa alansa kehitystä sekä toimii osana tuotannon laatuketjua ja yhteistyössä muiden kanssa sekä osaa käyttää digitaalisuutta kannattavan tuotannon seurannassa ja suunnittelussa. Hän osaa arvioida toiminnan kannattavuutta ja toimia kustannustietoisesti, mutta samalla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti eettisesti ja ympäristövastuullisesti.

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Opinnot alkavat vuosittain elokuussa. Jatkuvan haun kautta tulleiden opintojen aloitus räätälöidään tarpeesi mukaan.

Koulutus kestää 2–3 vuotta riippuen osaamisen ja aiemman koulutuksen laajuudesta. Ensimmäistä tutkintoa suorittavilla, yhteishaun kautta tulleilla opiskelijoilla opinnot kestävät 3 vuotta.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Hakeminen
Maatalousalan perustutkintoon voivat hakea niin nuoret vailla ammatillista koulutusta olevat kuin jo ammatillisen koulutuksen tai lukion suorittaneet ja mahdollista ammatinvaihtoa ja uutta koulutusta harkitsevat nuoret ja aikuiset.

Yhteishaku | Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille, ammatillista perustutkintoa vailla oleville hakijoille. Maatalousalan perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakeudutaan kevään yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Osaamisalavalinta tehdään haun yhteydessä.

Jatkuva haku | Muut kuin yhteishaussa hakevat voivat hakea oheisen hakulinkin kautta jatkuvassa haussa.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Pohjakoulutus: peruskoulu tai vastaava kouluasteen suoritus.

Yhteishaun kautta hakeneiden opiskelijavalinta tapahtuu hakijan yhteishaun ja haastattelun mukaan. Lue lisää yhteishaun valintakriteereistä.

Jatkuvassa haussa hakeneiden opiskelijavalinta tapahtuu haastattelujen pisteytysten perusteella. Lue lisää Ammattiopisto Livian jatkuvan haun valintakriteereistä.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Opinnoissaan opiskelija hankkii itselleen laajan maatalousalan osaamisen, jossa huomioidaan luonnon monimuotoisuus, toiminnan hiilineutraalius, lopputuotteen laatu ja nykyaikaisen markkinoinnin vaatimukset.

Lähiopetusta järjestetään arkisin maanantaista torstaihin klo 8–16.

Maatalousteknologian osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa maaseutualan yrityksissä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Hänellä on laajat perustiedot kasvinviljelyn perustekijöistä ja koneiden ja laitteiden huollon ja korjauksen perusteista. Hänellä on hyvät tekniset taidot ja hän osaa käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita. Opintovalintojensa mukaan hän voi toimia maaseutuyrittäjänä, maatalouskoneurakoitsijana, korjaamoyrittäjänä, uusiutuvan energia-alan yrittäjänä tai työntekijänä, maataloustarvikekaupassa ja erilaisissa maatiloille suunnatuissa palvelutehtävissä.

Jatko-opiskelumahdollisuudet
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden eli opiskelija voi tutkinnon suoritettuaan hakeutua jatkamaan opintojaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Ammatillista koulutusta voi myös täydentää ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla.

Lisätietoja

Tiiminvetäjä Merja Koistinen, 0505956251
Opo Tiina-Liisa Lehtinen, 050 303 9806
Opintosihteeri Mervi Laurila, 050 592 4423
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle 
Perustutkintokoulutus on maksuton. Ruokailu ja majoitus opiskelija-asuntolassa ovat maksuttomia. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten viranomaismaksut (mm. työturvallisuuskortti) eivät sisälly maksuttomaan koulutukseen.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1

Pakolliset tutkinnon osat 

Ammatilliset tutkinnon osat  95 osp

 • Toiminta maatalousalalla
 • Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen
 • Maataloudessa käytettävien koneiden käyttäminen
 • Maataloudessa käytettävien koneiden huoltaminen ja toimintakunnon ylläpitäminen
 • Maataloudessa käytettävien koneiden korjaaminen

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp valinnaisia

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään

Valinnaiset tutkinnonosat 

Ammatilliset tutkinnon osat 50 osp

 • Eläinlajikohtainen tuotanto ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Kasvilajikohtainen tuottaminen
 • Luonnonmukainen kasvituotanto
 • Luonnonmukainen kotieläintuotanto
 • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen
 • Metsien hyödyntäminen
 • Peltokasvien tuottaminen
 • Rakentaminen maaseutuympäristössä
 • Uusiutuvan energian tuottaminen luonnonvara-alalla