Metsäalan perustutkinto

Metsäalalla nautit ympäröivästä luonnosta, ymmärrät metsien merkityksen ympäristölle ja taloudelle ja pääset seuraamaan alan teknologista kehitystä.

Perustutkintokoulutus keskittyy paljon käytännön taitojen kehittämiseen, kuten metsätyökalujen ja metsäkoneiden käyttöön sekä metsänhoidon menetelmiin. Perehdyt muun muassa metsänhoidon suunnitteluun, kestävän metsätalouden periaatteisiin sekä metsätöiden ja työvälineiden turvallisuusasioihin.

Metsäalan perustutkinnon suorittaneet voivat työllistyä esimerkiksi metsäyhtiöihin, metsänhoitoyhdistyksiin, metsäkoneyrityksiin tai muille metsätalouden aloille. Metsäalalla on jatkuva kysyntä osaavista ammattilaisista.

Metsätalouden perustutkinnosta on Liviassa tarjolla kaksi osaamisalaa: metsätalouden osaamisala ja metsäenergian tuotannon osaamisala.

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Opinnot alkavat vuosittain elokuussa. Jatkuvan haun kautta voi hakeutua vapaaksi jääneille paikoille, opintojen aloitus räätälöidään tarpeesi mukaan.

Koulutus kestää 2–3 vuotta riippuen osaamisen ja aiemman koulutuksen laajuudesta. Ensimmäistä tutkintoa suorittavilla, yhteishaun kautta tulleilla opiskelijoilla opinnot kestävät 3 vuotta.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Hakeminen
Metsäalan perustutkintoon voivat hakea niin nuoret vailla ammatillista koulutusta olevat kuin jo ammatillisen koulutuksen tai lukion suorittaneet ja mahdollista ammatinvaihtoa ja uutta koulutusta harkitsevat nuoret ja aikuiset.

Yhteishaku | Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille, ammatillista perustutkintoa vailla oleville hakijoille. Metsäalan perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakeudutaan kevään yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Jatkuva haku | Muut kuin yhteishaussa hakevat voivat hakea oheisen hakulinkin kautta jatkuvassa haussa.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Pohjakoulutus: peruskoulu tai vastaava kouluasteen suoritus.

Yhteishaun kautta hakeneiden opiskelijavalinta tapahtuu hakijan yhteishaun ja haastattelun mukaan. Lue lisää yhteishaun valintakriteereistä.

Jatkuvassa haussa hakeneiden opiskelijavalinta tapahtuu haastattelujen pisteytysten perusteella. Lue lisää Ammattiopisto Livian jatkuvan haun valintakriteereistä.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Metsäalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, mikä muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia yrittäjyyteen.

Opintojen aikana suuntaudutaan metsätalouden tai metsäenergian tuotannon osaamisalaan.

Metsätalouden osaamisalan suorittanut metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa tehdä metsänhoidon ja puunkorjuun manuaalisia töitä. Hän osaa määrittää taimikoiden ja kasvatusmetsien harvennustarpeet metsäsuunnitelman avulla ja uudistaa metsää. Lisäksi hän osaa raivata, perata ja harventaa puustoa metsänhoitosuositusten mukaisesti. Metsuri-metsäpalvelujentuottaja osaa käyttää metsäalan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja viljelymateriaaleja. Hänellä on myös edellytykset kehittää itseään ja suorittaa ammattitutkinto työkokemusta saatuaan.

Metsäenergian tuotannon osaamisalan suorittanut metsäenergian tuottaja osaa suunnitella, korjata ja varastoida metsäkoneella energiapuuta. Hän osaa tehdä energiapuun korjuussa käytettävien koneiden huolto- ja kunnossapitotyöt. Hän osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden sekä yrityksen laatu- ja toimintajärjestelmän mukaisesti. Metsäenergian tuottajan osaamisalan suorittaneella on edellytykset kehittää itseään ja suorittaa
ammattitutkinto työkokemusta saatuaan.

Jatko-opiskelumahdollisuudet
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden eli opiskelija voi tutkinnon suoritettuaan hakeutua jatkamaan opintojaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Ammatillista koulutusta voi myös täydentää ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla.

Lisätietoja
Tiiminvetäjä Pauli Kokkonen, puh. 050 476 6009
Opo Tiina-Liisa Lehtinen, puh. 050 303 9806
Opintosihteeri Marja-Leena Suomi, puh. 050 303 9833
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Perustutkintokoulutus on maksuton. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten (työturvallisuus yms.) viranomaismaksut eivät sisälly maksuttomaan koulutukseen.

Koulutuspaikka
Paimio, Taatilantie 110

Pakolliset tutkinnon osat

Metsätalouden osaamisala, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Ammatilliset tutkinnon osat, 100 osp

 • Kestävä metsän hoito ja hyödyntäminen, 25 osp
 • Metsänhoitopalvelut, 30 osp
 • Puunkorjuupalvelut, 30 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Metsäenergian tuotannon osaamisala, metsäenergiantuottaja
Ammatilliset tutkinnon osat, 125 osp

 • Kestävä metsän hoito ja hyödyntäminen, 25 osp
 • Metsätraktorin käyttö, 20 osp
 • Metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö, 30 osp
 • Energiapuun korjuu ja varastointi, 50 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp on valinnaista

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Metsätalouden osaamisala, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Ammatilliset tutkinnon osat, 45 osp

 • Metsien monikäyttö, 10 osp (mahdollista valita useamman kerran, esim. maisemametsien hoito, kenttäsahaus, taajamametsien hoito, hirsityöt, retkeilyreitit ja niiden rakentaminen)
 • Metsätraktorin käyttö, 20 osp
 • Erikoiskaatotekniikat rakennetussa ympäristössä, 15 osp

Metsäenergian tuotannon osaamisala, metsäenergian tuottaja
Ammatilliset tutkinnon osat, 20 osp

 • Energiapuun jalostus, 10 osp
 • Metsien monikäyttö, 10 osp (mahdollista valita useamman kerran, esim. maisemametsien hoito, kenttäsahaus, taajamametsien hoito, hirsityöt, retkeilyreitit ja niiden rakentaminen)
 • Metsänhoito- ja maanmuokkauskoneen käyttö (työpaikalla tapahtuvana oppimisena), 10 osp
 • Työkoneiden kunnossapito, 15 osp
 • Erikoiskaatotekniikat rakennetussa ympäristössä, 15 osp