livia testisivu

Tervetuloa tutustumaan Ammattiopisto Livian hanketoimintaan!

 

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen myöntää Opetus- ja kulttuuriministeriö. Strategiarahoituksella tuetaan koulutuksen järjestäjän toiminnan ja ydinprosessien kehittämistä uuden lain ja valtakunnallisten toimintamallien mukaiseksi. Peimarin koulutuskuntayhtymälle on myönnetty strategiarahoitusta: 


Vuonna 2021 opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen sekä oppimisympäristöjen kehittämiseen:

  • Pajatoiminta, jolla kehitetään oppimisvalmiuksia ja opiskelijoiden integroitumista oppilaitokseen sekä tuetaan erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Vastuuhenkilö: opettaja Marjo Hörkkö, p. 0505725310.
  • AR(augmented reality)- ja VR(virtual reality)- sovellusten hyödyntäminen pedagogiikassa. Vastuuhenkilö: lehtori Anu Kurki, p. 0504424074.

Myönnetyn avustuksen käyttöaika: 1.1.2021 - 31.12.2022.


Vuonna 2022 ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta on myönnetty valtakunnallisille kehittämishankkeille, joista Peimarin koulutuskuntayhtymä osallistuu kolmeen kokonaisuuteen

  • Digitalisaation johtaminen ja osaamisen kehittäminen. Hanketta koordinoi Työtehoseura. Vastuuhenkilö: talousjohtaja Satu Villa, p. 0503572205

Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on edistää digitaalista osaamista ammatillisessa koulutuksessa. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen koulutuksen järjestämisessä ja opetuksessa edellyttää osaavaa henkilökuntaa ja johtoa. Hankkeessa luodaan kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus ja rakennetaan siihen sisältyvä osaamisen kehittämisen polku. Kehittämistoiminta tapahtuu koulutuksen järjestäjien laajassa yhteistyössä.

  • OPVA (opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot) haltuun. Hanketta koordinoi Turun kaupunki. Vastuuhenkilö: päätoiminen tuntiopettaja Juho Mustakoski, p. 0505903488.

Hankekuvaus: Hankkeessa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Sen tuloksena mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin.

  • Tietojohtamisen kehittäminen. Hanketta koordinoi Omnia. Vastuuhenkilö: kehittämispäällikkö Erjo Nojonen, p. 0504414443

Hankekuvaus: Tietojohtamisen hanke vastaa tarpeeseen parantaa tiedon tuotantoon, mittaamiseen, arviointiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja valtakunnallisesti kattavan toimijaverkoston kautta. Eri suuruiset ja eri tiedon tuotannon vaiheissa olevat ammatillisen koulutuksen toimijat luovat yhteisiä toimintamalleja, jakavat tietoa ja osaamista verkostossa ja kehittävät omia tietojohtamisen prosessejaan yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen kautta.

Hankkeille myönnetyn avustuksen käyttöaika: 1.1.2022 - 31.12.2023.

Oikeus osata - Jopeda

OPH on myöntänyt valtionavustusta pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittämiseen. Johtamisen kehittämisen kautta tarkoitus on lisätä johdon ja esihenkilöiden osaamista, minkä pohjalta uudistetaan ja kehitetään oppilaitoksen keskeisiä palveluprosesseja.

Hanketta koordinoi Etelä-Savon Koulutus Oy. Muut hankkeessa mukana olevat organisaatiot: Kouvolan seudun ammattiopisto, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö, Raision seudun koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen toteuttamisaika: 15.12.2020 - 31.12.2022.

Peimarin koulutuskuntayhtymän vastuuhenkilönä toimii kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, p. 0503039827.

Luomumpi Varsinais-Suomi

Luomumpi Varsinais-Suomi on alueellinen tiedonvälityshanke luomutuotannon käytännöistä ja mahdollisuuksista. Se on suunnattu luonnonmukaisesta ja ympäristöystävällisestä maatalous- ja puutarhatuotannosta kiinnostuneille ja jo alalla toimiville henkilöille.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmän tietoisuutta luomutuotannosta sekä rakentaa uusia toimintamalleja, joilla voidaan saattaa yhteen luomusta kiinnostuneet ja luomutoimijat, kuten luomuyrittäjät sekä luomuneuvontaa ja -koulutuspalveluja tuottavat tahot. Hankkeen aikana tullaan järjestämään maakunnallisia tiedotustilaisuuksia ja tapahtumia, joilla lisätään luomun näkyvyyttä ja luodaan positiivista luomuimagoa alkutuotantoon sekä tehdään tutuksi luomuun liittyvää palveluketjua alkutuotannon toimijoille. Hanke tuottaa alueellisten luomutoimijoiden ja luonnonmukaisemmasta tuotannosta kiinnostuneiden käyttöön uudenlaisia innovatiivisia tiedotusmateriaaleja. Hankkeen tavoitteena on edistää luomualan kehitystä ja kasvua Varsinais-Suomessa erityisesti luomukotieläintuotannon, puutarhatuotannon sekä peltokasvien viljelyn osalta.

Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on saatu EU:n maatalousrahaston osarahoitusta.

Hankkeen toteuttavat Peimarin koulutuskuntayhtymä, ProAgria Länsi-Suomi sekä Axxell Brusaby.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.1.2018 - 31.12.2022.

Hankkeen yhteyshenkilö Ville Korpelainen, p. 0504075567.

Tule mukaan Facebook-yhteisöömme, löydät sieltä myös ajankohtaiset tapahtumat. Hankkeen blogi on avattu osoitteessa http://luomumpivs.livia.fi/.

Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma

Vesiviljelyn innovaatio-ohjelman tavoitteena on vesiviljelyn määrän ja arvon kestävä kasvu. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma tukee menestyksekästä ja kestävää sinistä biotaloutta. Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt rahastosta tukea Luonnonvarakeskukselle, joka koordinoi hanketta. Ammattiopisto Livian kalatalousala osallistuu hankkeessa erityisesti koulutustarpeen kartoittamiseen, koulutustoiminnan tehostamiseen ja tiedon välittämiseen.

Hankkeen toisen vaiheen toteuttamisaika: 1.1.2020 - 31.12.2022. Ensimmäinen vaihe on toteutettu ajalla 9.9.2016 - 31.12.2019.

Hankkeen vastuuhenkilö: lehtori Antti Forsman, p. 0503555299.

VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus eli Vaski-hanke on osa OPH:n rahoittamaa Kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa (2022–2023), jolla vahvistetaan ammatillisen koulutuksen siirtymä kohti hiilineutraaliutta ja kestävää tulevaisuutta.

Hankkeen tavoitteena on luoda ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, joka tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää. Tiekartan laadintaan osallistuvat ammatillisen koulutuksen järjestäjät, opiskelijat, työelämäkumppanit ja muut sidosryhmät. Hankkeen keskeisiä teemoja ovat: johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri, pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt, osaamisen kehittäminen, alueiden ja työelämän kehittäminen, hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta.

Ammattiopisto Livia on mukana työpaketissa, joka kehittää hiilijalanjäljen mittaamisen ja seurannan työkaluja.

Hanketta koordinoi Sataedu. Hankkeessa on mukana yhteensä 61 ammatillisen koulutuksen järjestäjää eri puolelta Suomea. Hankkeen tulokset ovat koko ammatillisen koulutuksen kentän käytettävissä.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.1.2022 - 31.12.2023.

Hankkeen yhteyshenkilö: suunnittelija Katri Kauhanen, p. 0505965448.

Hankkeen vastuuhenkilö: lehtori Raija Salmi, p. 0503732988.

Vaski-hankkeen logo.

Elintarvikeyritysten vientivalmiustason selvittäminen ja osaamisen lisääminen Varsinais-Suomessa

Hankkeen tavoitteena on selventää kokonaiskuvaa varsinaissuomalaisten elintarvike- ja juoma- sekä luonnontuotealan yritysten vientipotentiaalista. Lisäksi tavoitteena on tarjota alkuvaiheen apua ja opastusta viennin aloittamiseksi ja tukea yrityksiä verkostoitumisessa ja tukipalveluiden hyödyntämisessä.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat varsinaissuomalaiset maataloustuotteita jalostavat ja elintarvikkeita valmistavat yritykset sekä luonnonvaratuottajat ja -jalostajat.

Hanke on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja sitä rahoittaa EU:n maatalousrahasto.

Hankkeen koordinaattori on Turun yliopiston Brahea-keskus. Ammattiopisto Livia on hankkeen yhteistyökumppani ja tuo hankkeeseen erityisesti luonnonvaratuotantoon liittyvää osaamista.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.1.2022 - 31.8.2023.

Hankkeen vastuuhenkilö: päätoiminen tuntiopettaja Marjatta Sihvonen, p. 0504728067.

Kansainväliset hankkeet

Ammattiopisto Livia osallistuu pääasiassa Erasmus+ -rahoitteisiin kansainvälisiin hankkeisiin tukeakseen sekä opiskelijoiden että henkilökunnan kansainvälistä liikkuvuutta ja osaamista. Olemme mukana seuraavissa hankkeissa: 


Rajatonta oppimista 2.0 (opettaja- ja opiskelijaliikkuvuushanke)

Hankkeen toteuttamisaika: 1.6.2022 - 30.11.2023

Vastuuhenkilö: lehtori Satu Kytölä (virkavapaalla, sijaisena 1.6.-30.11.2022 suunnittelija Katri Kauhanen, p. 0505965448)


Bridges - Blue Region Initiatives for Developing Growth, Employability and Skills in the Farming of Finfish

Hankkeen tavoitteena on kehittää pohjoismaisessa yhteistyössä kalatalouden osaamista ja tuoda yhteen sekä alan oppilaitokset, yritykset, päättäjät ja muut yhteistyötahot. Hanketta koordinoi norjalainen Trondelagin maakunta ja sen ammatillisen koulutuksen järjestäjä.

Lisätietoa hankkeesta sen omilta kotisivuilta bridges.eu

Hankkeen toteuttamisaika: 1.11.2020 - 31.10.2024.

Vastuuhenkilö: lehtori Antti Forsman, p. 0503555299.

Ammattiopisto Livian hoivatie - osaajia Varsinais-Suomen hoivatarpeeseen

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on myöntänyt valtionavustusta hoiva-avustajien koulutukseen koko jaettavissa olevan summan verran eli yhteensä 5,4 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 25 koulutuskokonaisuudelle 16 eri maakunnassa.

Valtionavustuksen tavoitteena on lisätä hoiva-avustajien määrää ja siten parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuutta ja hoitajamitoituksen edellytyksiin vastaamista.

Sosiaali- ja terveysministeriön tekemän arvion mukaan vaadittavan hoitajamitoituksen saavuttaminen (vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti 1.4.2023 alkaen) edellyttää noin 3 400 henkilön työpanoksen lisäämistä vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon. Valtionavustuksella voidaan hoiva-avustajakoulutuksen lisäksi tukea opiskelijahankintaa ja opintojen aikaisia tukitoimia oppilaitoksissa.

Tämän avustuksen tavoitteena on kouluttaa yhteensä 500 uutta hoiva-avustajaa vuosina 2022–2023. Avustusta saaneiden toteutussuunnitelmien perusteella on kuitenkin mahdollista kouluttaa hoiva-avustajia jopa yli tavoitellun määrän. Valintapäätöksissä priorisoitiin niitä avustuksen hakijoita, joilla on mahdollisuus aloittaa ainakin osa koulutuksista jo vuonna 2022.

Avustuksella rahoitetaan pääasiassa täysin uusia hoiva-avustajakoulutuksia. Lisäksi avustuksella rahoitetaan oppilaitosten perusrahoituksella tai työvoimakoulutuksena toteutettavien koulutusten opiskelijahankintaa ja tukitoimia. Avustuksen saaneista yksi koulutus toteutetaan kahden ammatillisen koulutuksen järjestäjän yhteistyönä ja yksi koulutus ammatillisen koulutuksen järjestäjän ja vapaan sivistystyön ylläpitäjän yhteistyönä. Yhteistyön tavoitteena on muun muassa tehostaa opiskelijahankintaa hoiva-avustajakoulutukseen.

Hankkeen toteuttamisaika: 19.10.2022-31.3.2024

Hankkeen yhteyshenkilö:
Lehtori Annastiina Hedman

annastiina.hedman(at)livia.fi
puh. 0503732760

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Vesistä virtaa

Vesistä virtaa

Haja-asutusalueen vesiensuojelun havainnollistamishankkeen "Vesistä virtaa" tavoitteena on edistää Varsinais-Suomen maatalous-, puutarha- ja metsäalan ympäristöystävällisyyttä ja kestävyyttä esittelemällä maaseutuyrittäjille helposti monistettavia vesistönsuojelutoimenpiteitä.

Hanke hyödyttää viljelijöitä esittelemällä helposti toteutettavia vesistönsuojelutoimenpiteitä. Toimenpiteitä suunniteltaessa otetaan erityisesti huomioon niiden vaikuttavuus maan kasvukunnon paranemiseen ja siten sadontuoton lisäämiseen. Toimenpiteiden avulla viljelijä saa omaa tilaansa, paitsi ympäristöystävällisemmäksi, myös paremmin satoa tuottavaksi ja taloudellisemmaksi. Ammattiopisto Livia toimii ainutlaatuisessa meri- ja vesistöympäristössä, jota tulisi hyödyntää vesistömiljöön ”näyteikkunana” laajemmin kuin nykyään. Tähän “näyteikkunapaikkaan” saadaan hankkeen aikana rakennettua monenlaista jalkautettavaa tietoa tapahtumien ja pellonpiennarpäivien muodossa.

Lisätietoja 
Jenna Ekman 
jenna.ekman@livia.fi
0504342805

Varsinaista Luomua

Varsinaista luomua

Ammattiopisto Liviassa alkoi vuoden 2023 alusta Varsinaista Luomua -hanke yhteistyössä ProAgria Länsi-Suomen kanssa alueellisen luomutuotannon käytäntöjen ja mahdollisuuksien kehittämiseksi. Hanke on suunnattu luonnonmukaisesta ja ympäristöystävällisestä maatalous- ja puutarhatuotannosta kiinnostuneille toimijoille.

Hankkeen pääpainona on alkutuotannon ympäristö- ja talousnäkökulmat sekä kuluttajatyö. Luomualan kehitystä ja kasvua sekä luomutoimenpiteiden käyttöönottoa Varsinais-Suomessa edistetään erityisesti luomukotieläintuotannon, puutarhatuotannon sekä peltokasvien viljelyn osalta. Energian ja tuotantopanosten hinnan nousu ja EU:n maatalouspolitiikan ohjauskeinot erityisesti maatalouden ympäristövaikutusten pienentämisen suuntaan saavat luomutoimijoiden lisäksi myös tavanomaiset viljelijät kiinnostumaan luomun menetelmistä. Kuluttajatyön avulla hankkeella pyritään edistämään alueen luomumarkkinoiden ja kysynnän kehittymistä, kuluttajien tietoisuutta luomutuotannosta sekä edistämään luomuraaka-aineiden käyttöä kotitalouksissa.

Hanke vastaa Suomen kansalliseen luomustrategiaan, jonka tavoite on saada siirrettyä 25 % Suomen peltoalasta luonnonmukaiseen tuotantoon vuoteen 2030 mennessä. Varsinais-Suomi taas on merkittävää viljanviljely- ja erikoiskasviviljelyaluetta, joten maakunnassa on suuri potentiaali luomutuotannon kasvattamiselle. Nousevat tuotantopanosten hinnat ja niiden epävakaat markkinat kannustavat myös tavanomaisia tiloja ottamaan käyttöön luonnonmukaisen tuotannon menetelmiä ja tällä tavoin pienentää tuotantopanosten hankintakustannuksia ja ravinnepäästöjä sekä parantaa tuotannon kokonaiskestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta 

Maatalouden vesistöpolku

Varsinais-Suomen alueella toteutetaan Virtaa vesienhoitoon – vesistökunnostuksen sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan rahoitushausta Maatalouden vesistöpolku -hanke aikavälillä toukokuu 2023 – kesäkuu 2025. 

 

Hankkeessa toteutetaan Ammattiopisto Livian alueelle Kaarinaan maatalouden vesien- ja ympäristönsuojeluun keskittyvä vesistöpolku, jossa on kaikenikäisille kuluttaja- ja ammattilaisryhmille suunnattuja tietoiskuja ja näytteitä. Hanke koostuu 14 toimenpiteestä, joista 9 on maatalouden vesienhallinnan konkreettisia toimenpiteitä. Loput toimenpiteet ovat mm. hankkeen valtakunnalliselle kohderyhmälle tuotettavia tapahtumia. 

 

Polulle tulevina toimenpiteinä muodostetaan Ammattiopisto Livian peltolohkoille näytelohko, jossa voi vertailla maanparannusaineiden kuten rakennekalkin, kipsin ja kuidun eroavaisuuksia ja hyötyjä. Yhdelle lohkoista istutetaan agrometsä, jossa pääkasveina ovat pähkinät ja väripaju. Merenrantaan isojen peltolohkojen valuma-alueelle rakennetaan kosteikko ja laskeutusallas sekä kehitetään lehmien ulkoilutarhan valumavesien hallintaa, joiden tavoitteena on aktivoida maaseutuyrittäjiä rakentamaan tiloilleen kosteikkoja ja kiinnittämään huomiota eläinten ulkoilutarhojen vesienhallintaan, erityisesti vesistöjen välittömässä läheisyydessä.  

 

Polun alueelle tulee useita näytepisteitä, joissa pääsee perehtymään muun muassa säätösalaojitukseen, monimuotoisuuden lisäämiseen ja veden laadun ja virtaaman seurantaan. Koko polusta tehdään 3D-mallinnus, joka mahdollistaa puiston hyödyntämisen valtakunnallisesti ympäri vuoden.  

 

Hanke järjestää myös kattavasti maatalouden vesistönsuojeluun painottuvia työnäytöksiä ja pellonpiennarpäiviä ja hanke huipentuu kesällä 2025 järjestettävään avajaistapahtumaan. 

 

Lisätietoja antaa maataloustiimin lehtori Jenna Ekman, 050 4342805,  jenna.ekman@livia.fi

Ammattiopisto Livia on vuosittain mukana monipuolisessa hanketoiminnassa. Useita hankkeita toteutetaan yhteistyössä alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. Keskeisiä teemoja Livian hanketoiminnassa ovat mm. opetuksen ja ohjauksen laadun kehittäminen, elinkeinoelämän tulevaisuus ja kestävä kehitys. 

Hankkeilla on omat vastuuhenkilöt, joiden yhteystiedot löydät oheisten hankekuvausten yhteydestä. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)livia.fi.

Peltoa Tuorlassa.

Livian hankkeita rahoittamassa

 

Opetushallituksen logo.       Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.    Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo.    Euroopan meri- ja kalatalousrahaston logo.    Euroopan Unionin Erasmus-rahoitustoiminnan logo.