livia testisivu

Tervetuloa tutustumaan Ammattiopisto Livian hanketoimintaan!

 

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen myöntää Opetus- ja kulttuuriministeriö. Strategiarahoituksella tuetaan koulutuksen järjestäjän toiminnan ja ydinprosessien kehittämistä uuden lain ja valtakunnallisten toimintamallien mukaiseksi. Peimarin koulutuskuntayhtymälle on myönnetty strategiarahoitusta: 


Vuonna 2021 opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen sekä oppimisympäristöjen kehittämiseen:

  • Pajatoiminta, jolla kehitetään oppimisvalmiuksia ja opiskelijoiden integroitumista oppilaitokseen sekä tuetaan erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Vastuuhenkilö: opettaja Marjo Hörkkö, p. 0505725310.
  • AR(augmented reality)- ja VR(virtual reality)- sovellusten hyödyntäminen pedagogiikassa. Vastuuhenkilö: lehtori Anu Kurki, p. 0504424074.

Myönnetyn avustuksen käyttöaika: 1.1.2021 - 31.12.2022.


Vuonna 2022 ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta on myönnetty valtakunnallisille kehittämishankkeille, joista Peimarin koulutuskuntayhtymä osallistuu kolmeen kokonaisuuteen

  • Digitalisaation johtaminen ja osaamisen kehittäminen. Hanketta koordinoi Työtehoseura. Vastuuhenkilö: talousjohtaja Satu Villa, p. 0503572205

Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on edistää digitaalista osaamista ammatillisessa koulutuksessa. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen koulutuksen järjestämisessä ja opetuksessa edellyttää osaavaa henkilökuntaa ja johtoa. Hankkeessa luodaan kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus ja rakennetaan siihen sisältyvä osaamisen kehittämisen polku. Kehittämistoiminta tapahtuu koulutuksen järjestäjien laajassa yhteistyössä.

  • OPVA (opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot) haltuun. Hanketta koordinoi Turun kaupunki. Vastuuhenkilö: päätoiminen tuntiopettaja Juho Mustakoski, p. 0505903488.

Hankekuvaus: Hankkeessa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Sen tuloksena mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin.

  • Tietojohtamisen kehittäminen. Hanketta koordinoi Omnia. Vastuuhenkilö: kehittämispäällikkö Erjo Nojonen, p. 0504414443

Hankekuvaus: Tietojohtamisen hanke vastaa tarpeeseen parantaa tiedon tuotantoon, mittaamiseen, arviointiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja valtakunnallisesti kattavan toimijaverkoston kautta. Eri suuruiset ja eri tiedon tuotannon vaiheissa olevat ammatillisen koulutuksen toimijat luovat yhteisiä toimintamalleja, jakavat tietoa ja osaamista verkostossa ja kehittävät omia tietojohtamisen prosessejaan yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen kautta.

Hankkeille myönnetyn avustuksen käyttöaika: 1.1.2022 - 31.12.2023.

Oikeus osata - Jopeda

OPH on myöntänyt valtionavustusta pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittämiseen. Johtamisen kehittämisen kautta tarkoitus on lisätä johdon ja esihenkilöiden osaamista, minkä pohjalta uudistetaan ja kehitetään oppilaitoksen keskeisiä palveluprosesseja.

Hanketta koordinoi Etelä-Savon Koulutus Oy. Muut hankkeessa mukana olevat organisaatiot: Kouvolan seudun ammattiopisto, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö, Raision seudun koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen toteuttamisaika: 15.12.2020 - 31.12.2022.

Peimarin koulutuskuntayhtymän vastuuhenkilönä toimii kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, p. 0503039827.

Luomumpi Varsinais-Suomi

Luomumpi Varsinais-Suomi on alueellinen tiedonvälityshanke luomutuotannon käytännöistä ja mahdollisuuksista. Se on suunnattu luonnonmukaisesta ja ympäristöystävällisestä maatalous- ja puutarhatuotannosta kiinnostuneille ja jo alalla toimiville henkilöille.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmän tietoisuutta luomutuotannosta sekä rakentaa uusia toimintamalleja, joilla voidaan saattaa yhteen luomusta kiinnostuneet ja luomutoimijat, kuten luomuyrittäjät sekä luomuneuvontaa ja -koulutuspalveluja tuottavat tahot. Hankkeen aikana tullaan järjestämään maakunnallisia tiedotustilaisuuksia ja tapahtumia, joilla lisätään luomun näkyvyyttä ja luodaan positiivista luomuimagoa alkutuotantoon sekä tehdään tutuksi luomuun liittyvää palveluketjua alkutuotannon toimijoille. Hanke tuottaa alueellisten luomutoimijoiden ja luonnonmukaisemmasta tuotannosta kiinnostuneiden käyttöön uudenlaisia innovatiivisia tiedotusmateriaaleja. Hankkeen tavoitteena on edistää luomualan kehitystä ja kasvua Varsinais-Suomessa erityisesti luomukotieläintuotannon, puutarhatuotannon sekä peltokasvien viljelyn osalta.

Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on saatu EU:n maatalousrahaston osarahoitusta.

Hankkeen toteuttavat Peimarin koulutuskuntayhtymä, ProAgria Länsi-Suomi sekä Axxell Brusaby.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.1.2018 - 31.12.2022.

Hankkeen yhteyshenkilö Ville Korpelainen, p. 0504075567.

Tule mukaan Facebook-yhteisöömme, löydät sieltä myös ajankohtaiset tapahtumat. Hankkeen blogi on avattu osoitteessa http://luomumpivs.livia.fi/.

Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma

Vesiviljelyn innovaatio-ohjelman tavoitteena on vesiviljelyn määrän ja arvon kestävä kasvu. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma tukee menestyksekästä ja kestävää sinistä biotaloutta. Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt rahastosta tukea Luonnonvarakeskukselle, joka koordinoi hanketta. Ammattiopisto Livian kalatalousala osallistuu hankkeessa erityisesti koulutustarpeen kartoittamiseen, koulutustoiminnan tehostamiseen ja tiedon välittämiseen.

Hankkeen toisen vaiheen toteuttamisaika: 1.1.2020 - 31.12.2022. Ensimmäinen vaihe on toteutettu ajalla 9.9.2016 - 31.12.2019.

Hankkeen vastuuhenkilö: lehtori Antti Forsman, p. 0503555299.

VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus eli Vaski-hanke on osa OPH:n rahoittamaa Kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa (2022–2023), jolla vahvistetaan ammatillisen koulutuksen siirtymä kohti hiilineutraaliutta ja kestävää tulevaisuutta.

Hankkeen tavoitteena on luoda ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, joka tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää. Tiekartan laadintaan osallistuvat ammatillisen koulutuksen järjestäjät, opiskelijat, työelämäkumppanit ja muut sidosryhmät. Hankkeen keskeisiä teemoja ovat: johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri, pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt, osaamisen kehittäminen, alueiden ja työelämän kehittäminen, hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta.

Ammattiopisto Livia on mukana työpaketissa, joka kehittää hiilijalanjäljen mittaamisen ja seurannan työkaluja.

Hanketta koordinoi Sataedu. Hankkeessa on mukana yhteensä 61 ammatillisen koulutuksen järjestäjää eri puolelta Suomea. Hankkeen tulokset ovat koko ammatillisen koulutuksen kentän käytettävissä.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.1.2022 - 31.12.2023.

Hankkeen yhteyshenkilö: suunnittelija Katri Kauhanen, p. 0505965448.

Hankkeen vastuuhenkilö: lehtori Raija Salmi, p. 0503732988.

Vaski-hankkeen logo.

Elintarvikeyritysten vientivalmiustason selvittäminen ja osaamisen lisääminen Varsinais-Suomessa

Hankkeen tavoitteena on selventää kokonaiskuvaa varsinaissuomalaisten elintarvike- ja juoma- sekä luonnontuotealan yritysten vientipotentiaalista. Lisäksi tavoitteena on tarjota alkuvaiheen apua ja opastusta viennin aloittamiseksi ja tukea yrityksiä verkostoitumisessa ja tukipalveluiden hyödyntämisessä.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat varsinaissuomalaiset maataloustuotteita jalostavat ja elintarvikkeita valmistavat yritykset sekä luonnonvaratuottajat ja -jalostajat.

Hanke on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja sitä rahoittaa EU:n maatalousrahasto.

Hankkeen koordinaattori on Turun yliopiston Brahea-keskus. Ammattiopisto Livia on hankkeen yhteistyökumppani ja tuo hankkeeseen erityisesti luonnonvaratuotantoon liittyvää osaamista.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.1.2022 - 31.8.2023.

Hankkeen vastuuhenkilö: päätoiminen tuntiopettaja Marjatta Sihvonen, p. 0504728067.

Kansainväliset hankkeet

Ammattiopisto Livia osallistuu pääasiassa Erasmus+ -rahoitteisiin kansainvälisiin hankkeisiin tukeakseen sekä opiskelijoiden että henkilökunnan kansainvälistä liikkuvuutta ja osaamista. Olemme mukana seuraavissa hankkeissa: 


Rajatonta oppimista 2.0 (opettaja- ja opiskelijaliikkuvuushanke)

Hankkeen toteuttamisaika: 1.6.2022 - 30.11.2023

Vastuuhenkilö: lehtori Satu Kytölä (virkavapaalla, sijaisena 1.6.-30.11.2022 suunnittelija Katri Kauhanen, p. 0505965448)


Bridges - Blue Region Initiatives for Developing Growth, Employability and Skills in the Farming of Finfish

Hankkeen tavoitteena on kehittää pohjoismaisessa yhteistyössä kalatalouden osaamista ja tuoda yhteen sekä alan oppilaitokset, yritykset, päättäjät ja muut yhteistyötahot. Hanketta koordinoi norjalainen Trondelagin maakunta ja sen ammatillisen koulutuksen järjestäjä.

Lisätietoa hankkeesta sen omilta kotisivuilta bridges.eu

Hankkeen toteuttamisaika: 1.11.2020 - 31.10.2024.

Vastuuhenkilö: lehtori Antti Forsman, p. 0503555299.

Ammattiopisto Livian hoivatie - osaajia Varsinais-Suomen hoivatarpeeseen

Ammattiopisto Livia on vuosittain mukana monipuolisessa hanketoiminnassa. Useita hankkeita toteutetaan yhteistyössä alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. Keskeisiä teemoja Livian hanketoiminnassa ovat mm. opetuksen ja ohjauksen laadun kehittäminen, elinkeinoelämän tulevaisuus ja kestävä kehitys. 

Hankkeilla on omat vastuuhenkilöt, joiden yhteystiedot löydät oheisten hankekuvausten yhteydestä. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)livia.fi.

Peltoa Tuorlassa.

Livian hankkeita rahoittamassa

 

Opetushallituksen logo.       Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.    Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo.    Euroopan meri- ja kalatalousrahaston logo.    Euroopan Unionin Erasmus-rahoitustoiminnan logo.