Järjestyssäännöt

1 § Peimarin koulutuskuntayhtymän (myöhemmin opisto) alueina pidetään Kaarinan, Paimion ja Paraisten toimipaikkojen alueita.

2 § Kouluaikana pidetään lukujärjestyksen mukaista työpäivää. Opiskeluun liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan myös opiston tai oppilaskunnan järjestämä tilaisuus opistolla tai opiston alueen ulkopuolella.

3 § Opisto ja opiskelija tekevät sopimuksen henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOKS), jossa opisto sitoutuu järjestämään opetussuunnitelman tavoitteisiin tähtäävän opetuksen ja jossa opiskelija sitoutuu olemaan läsnä kaikessa HOKS:n mukaisessa opetuksessa.

Poissaolot ovat sallittuja vain sairaustapauksissa. Sairaustapauksissa opiskelijan on välittömästi ilmoitettava sairastumisestaan opistoon. Mikäli sairaus jatkuu yli 5 vrk, on siitä esitettävä lääkärin tai terveydenhoitajan todistus tai muu luotettava selvitys.

Opiskeluun sisältyy opiston ulkopuolella HOKS:n mukaisesti työelämässä oppimista, jolloin siitä on laadittu etukäteissuunnitelma tavoitteineen.

4 § Oppi- ja työharjoitustunnit alkavat täsmällisesti lukujärjestyksessä ilmoitettuna aikana.

Opiskelijan läsnäolo todetaan heti opiskelutilanteen aluksi.

5 § Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen pitämään koulualueen siistinä.

6 § Tupakointi on kielletty opiston sisätiloissa, oppilasasuntolassa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla (Tupakkalaki 12 §). Tupakkalain 12 § sovelletaan myös sähkötupakkaan.

7 § Opiston omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Vahingon sattuessa siitä on ilmoitettava ao. henkilökuntaan kuuluvalle. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuu korvausvelvollisuus vahingonkorvauslain (412/74) mukaan.

Opiskelun ajaksi opiskelijoille kuittauksella luovutetut työvälineet tulee palauttaa opiskelun päätyttyä. Muussa tapauksessa opiskelija on velvollinen korvaamaan puuttuvat työvälineet.

8 § Opiskelija on velvollinen noudattamaan annettuja työturvallisuusohjeita. Työtapaturmissa on annettava ensiapu ja ilmoitettava välittömästi lähimmälle oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalle tai terveydenhoitajalle.

Opiskelija on velvollinen käyttämään opetuksessa työturvallisuuden, -hygieenisyyden ja opetustilanteen kannalta asianmukaista työvaatetusta.

Pedagogisella rehtorilla, opettajilla ja ohjaajilla on oikeus määrätä opetusta häiritsevä tai työturvallisuutta vaarantava opiskelija poistumaan paikalta.

9 § Päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opiston alueella ja työ on kielletty. Koulutuksenjärjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, mikäli lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 84 § mukaiset ehdot täyttyvät.

10 § Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus, opiskeluoikeuden epääminen ja opiskelijan erottaminen.

11 § Koulutuksenjärjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden opiskelijalta, jonka opintoihin tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, mikäli lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 81 § mukaiset ehdot täyttyvät.