Hyvä opiskelija,

Tervetuloa Ammattiopisto Livian Kaarinan toimipisteelle. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa.
Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!
Toivomme Sinulle onnea ja menestystä ammatillisten tutkintojen tai muiden opintojen suorittamisessa.

SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEISTIETOA OPISTOSTA

Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopisto on Opetushallituksen alainen ammatillinen opisto. Sosiaali- ja terveysalan koulutus on alkanut Kaarinassa Voivalanmäellä vuonna 1983 kodinhoitajakoulutuksella. Kaarinan kunnan omistukseen opisto siirtyi vuonna 1986. Vuosina 1993 – 2010 oppilaitoksen omistaja on ollut Kaarinan kaupunki.

1.1.2011 alkaen Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopisto on ollut osa Peimarin koulutuskuntayhtymää, johon kuuluvat Sosiaali- ja terveysopiston lisäksi Maaseutuopisto ja Kalatalous- ja ympäristöopisto

Opiston opetustilat ovat Kaarinan keskustassa Kiesikadulla ja Kärrykadulla.

Opiston yhteystiedot:

AMMATTIOPISTO LIVIA, Sosiaali- ja terveysopisto

Osoite: Kiesikatu 3, 20780 Kaarina

E-mail: sote@livia.fi

Kotisivut: www.livia.fi

Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.livia.fi.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@livia.fi

1.1 Peimarin koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatus

Peimarin koulutuskuntayhtymän perustehtävä on tuottaa luonnonvara- ja ympäristöalan sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuspalveluja. Yhteistyössä elinkeinoelämän, työpaikkojen ja alan tutkimuslaitosten kanssa kehitämme koulutuksen vastaavuutta työelämän ja tulevaisuuden tarpeisiin.

1.2 Arvot

Koulutuskuntayhtymän toimintaa ohjaavina arvoina ovat yksilön kunnioittaminen, asiakaslähtöisyys, uusiutumiskyky, kestävä kehitys ja tuloksellisuus.

1.3 Opiston toiminta-ajatus ja visiot

Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopiston tehtävänä on kouluttaa itsenäisiä, yhteistyökykyisiä ja osaamiseltaan laaja-alaisia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka kykenevät tekemään työtä muuttuvassa yhteiskunnassa laadukkaasti ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointia puolustaen.Opistossamme opiskelet itseäsi, mutta myös työelämää varten ja siksi noudatamme monia työelämän pelisääntöjä. Vastuu opiskelujen etenemisestä on Sinulla itselläsi!

1.4 Opiston laatujärjestelmä

Opistossa on laatujärjestelmä, jonka avulla tuetaan opiston jatkuvaa kehittämistä ja varmistetaan koulutukselle asetettujen laatutavoitteiden saavuttamista. Laatukäsikirjasta opiskelijat saavat halutessaan tietoa opettajilta.

1.5 Koulutustarjonta

1.5.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (180 osp)

Lähihoitajan työn tehtävänä on edistää asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä sekä sosiaalista hyvinvointia. Lähihoitaja osallistuu eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kasvatukseen, huolenpitoon ja hoitamiseen kodeissa sekä sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Työssä korostuu asiakkaan kunnioittaminen ja tukemisen taito. Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja se koostuu erilaisista tutkinnon osista.Tutkinnon suorittamiseen kuluva aika on yksilöllisen Henkilökohtaisen Osaamisen Kehittämissuunnitelman (HOKS) mukainen. HOKSissa huomioidaan aikaisemmat opinnot ja/tai työkokemus. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea aikaisempien opintojen ja/tai työkokemuksen tunnustamista.

TUTKINNON SISÄLTÖ NYKYISTEN TUTKINNON PERUSTEIDEN MUKAAN

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
Pakolliset tutkinnon osat kaikille 55 osp
1.Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
2.Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp
Osaamisala-opinnot 75 osp
3. – 4. Osaamisalan pakolliset opinnot 35 + 40 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Pakolliset 26 osp
Valinnaiset 9 osp
Yhteensä 180 osp

Opintoihin sisältyy työpaikalla järjestettävää koulutusta ja opinto-ohjausta.

TUTKINNON SISÄLLÖN ERI OSA-ALUEET

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp (ks. erillinen YTO-opas)

Pakolliset osaamiskokonaisuudet ovat:

VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN 11 OSP

 • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä 4 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, (englanti) 3 osp
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp
 • Taide ja luova ilmaisu 1 osp

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN 9 OSP

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt 2 osp

YHTEISKUNTA- JA TYÖELÄMÄOSAAMINEN 9 OSP

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toiminen 2 osp
 • Työelämässä toimiminen 2 osp
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp

YTO-opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot voidaan tunnustaa aikaisempien opintojen perusteella.

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

Ammatilliset tutkinnon osat, pakolliset tutkinnon osat 55 osp
Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp
Ammatilliset tutkinnon osat, osaamisalaopinnot 75 osp
Ikääntyneiden hoito ja kuntoutus
– IHKU
75 osp
Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
– LNKH
75 osp
Mielenterveys ja päihdetyö
– MP
75 osp
Sairaanhoito ja huolenpito
– SHH
75 osp
Vammaistyö
– VAM
75 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

Valinnaisia opintoja ovat:

 • Kotona asuminen ja elämän hallinnan tukeminen
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä

Osaamisalaopinnot toteutetaan elo – toukokuun välisenä aikana. Mikäli opistossamme ei ole haluamiasi osaamisalaopintoja, voit hakeutua suorittamaan sitä toiseen oppilaitokseen.

Osaamisalaopinnot ovat vaihtoehtoisia, eriytyviä opintoja, joista valitset yhden viimeiseksi opiskeluvuodeksi.

Muita mahdollisia osaamisalaopintoja ovat:

 • Suun hoito
 • jalkojen hoito
 • perustason ensihoito, lähihoitaja, tähän suuntaudutaan jo hakuvaiheessa

Lähihoitajakoulutuksen järjestämismuodot

Koulutusta järjestetään Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan:

 1. Päiväopetus
  • lähiopetusta 5 pv/viikko, klo 8.15 – 16.15 välillä
 2. Päivämonimuoto-opetus
  • lähiopetusta 2 pv/viikko, klo 8.15 – 16.15 välillä
 3. Iltamonimuoto
  • lähiopetusta iltaisin 3-4 iltaa/viikko, klo 16.30 – 20.45 välillä
 4. Oppisopimuskoulutus
  • lähiopetusta/etäopintoja päivä- tai iltaopetuksena HOKSin mukaan, pääosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla

1.5.2 Hoiva-avustajakoulutus, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osatutkinto 60 osp

Hoiva-avustaja työskentelee sosiaali- ja terveysalalla avustavissa tehtävissä. Koulutus sisältää sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kaksi tutkinnon osaa: Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp), Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen osaamisalan osallisuuden edistäminen (35 osp). Hoiva-avustaja koulutuksen käyneet voivat täydentää opintonsa perustutkinnoksi (lähihoitaja).

1.5.3 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot ovat ammatillista lisäkoulutusta ja se toteutetaan päivä- ja monimuotokoulutuksena. Tutkinto on pääosin mahdollista suorittaa työn ohessa.

Pääsyvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai sitä vastaavat tiedot ja taidot. Lisäkoulutus on maksullista.

1.5.4 Täydennyskoulutus

Peimarin koulutus Oy järjestää erilaista lisä- ja täydennyskoulutusta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille ajankohtaisten koulutustarpeiden pohjalta ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kursseista ilmoitetaan oppilaitoksen www-sivuilla: www.livia.fi.

1.5.5 Valvira

Jotta opiskelija valmistuttuaan voi käyttää lähihoitajanimikettä, tulee opiskelijan itse huolehtia Valviran hakemuksesta osoitteessa https://www.valvira.fi/valvira/sahkoinen-asiointi, josta pikalinkki Sosiaali-ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden sähköinen asiointi. Tiedot valmistumisesta välittyvät oppilashallintojärjestelmästä Valviralle KOSKI -tietovarannon kautta.

2. HALLINTO

Opiston ylläpitäjä on Peimarin koulutuskuntayhtymä. Lisätietoja voit katsoa nettisivuiltamme http://www.livia.fi/fi/content/peimarin-kky

2.a HYGIENIAOHJEITA

3. OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO

3.1 Opinto-ohjaus

Opiston opinto-ohjaajana toimii Maria Axberg. Hän on tavattavissa Kiesikadun työhuoneessaan (2. kerros) tai puh. 040 045 1363. Opinto-ohjaukseen osallistuvat kaikki opiston opettajat.Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijan kehittymistä siten, että opiskelijasta kasvaa ammattitaitoinen, yhteistyökykyinen, aktiivinen ja kriittinen kansalainen, joka arvioi ja kehittää itseään, työtään ja ympäristöään. Opinto-ohjauksen toteuttaminen on koko opiston yhteinen tehtävä, mutta päävastuu käytännön toteutuksesta on opinto-ohjaajalla. Opinto-ohjaaja toimii yhdyshenkilönä opiston sisällä, eri oppilaitosten välillä sekä viranomaisten kanssa.

Opinto-ohjaajan keskeiset tehtävät ovat mm. opinto-ohjauksen suunnittelu ja järjestäminen, opiskelijoiden henkilökohtainen ja luokkaohjaus ainevalinnoissa ja ammatinvalintaan liittyvissä asioissa, ja opiston ulkopuolinen yhteistyö.

Opinto-ohjaajaan otetaan yhteyttä esimerkiksi, kun

 • haluat suorittaa pelkän osaamisalan Sosiaali- ja terveysopistossa
 • haluat siirtyä toisesta oppilaitoksesta Sosiaali- ja terveysopistoon
 • haluat siirtyä jatkamaan opintoja jossain muussa oppilaitoksessa
 • haluat jatkaa kesken jääneitä opintojasi Sosiaali- ja terveysopistossa

Kullekin opiskelijalle nimetään opettajatuutori. Opettajatuutori tukee ja ohjaa opiskelijan ammatillista kasvua ja seuraa hänen opintojensa edistymistä.

Ota aina yhteyttä opinto-ohjaajaan tai opettajatuutoriisi, jos harkitset opintojen keskeyttämistä. Tällöin voidaan tutkia erilaisia vaihtoehtoja opintojen loppuunsaattamiseksi.

3.2 Moniammatillinen asiantuntijaryhmä opiskelijalle

Opistolla toimii myös pedagoginen työryhmä, jonka tarkoituksena on tukea ja ohjata opiskelijaa, kun tilanne sitä edellyttää.Tähän ryhmään kuuluvat tarpeen mukaan:

 • opinto-ohjaaja
 • koulupsykologi
 • terveydenhoitaja
 • kuraattori
 • opiskelijan opettajatuutori
 • opiskelija, jonka asiaa käsitellään
 • alaikäisen opiskelijan huoltaja(t)
 • tarvittaessa rehtori tai perustutkintovastaava

Ryhmän toiminta on luottamuksellista ja vaitiolovelvollisuuteen sitovaa.

3.3 Koulunkäynninohjaaja

Koulunkäynninohjaajana toimii Joonas Miikkulainen, puh. 050 5722 372 / joonas.miikkulainen(at)livia.fi, työhuone 109 opintotoimiston vieressä. Varaa aika Joonakselta Wilma-viestillä. Hänen tehtävänsä on auttaa ja tukea opiskelijaa opintojen vaikeissa kohdissa ja antaa tukea opintojen normaaliin edistymiseen.

3.4 Koulukuraattori

Koulukuraattorina toimii Martti Haikka, puh. 050 406 8751 / martti.haikka(at)varha.fi. Vastaanotto on Kärrykadun toisessa kerroksessa, huone 202, keskimäärin tiistaisin ja torstaisin. Tarkemmat aikataulut löytyvät myös Wilmasta ja ilmoitustauluilta. Kuraattoriin voit ottaa opiskelijana yhteyttä, jos sinulla on mielessäsi asioita, jotka painavat sinua ja joista haluaisit jutella aikuisen kanssa. Kuraattorin kanssa voit siis puhua esimerkiksi silloin, kun opiskelumotivaatio on hukassa, kaverisuhteissasi tai kotonasi on mieltäsi painavia ongelmia, tunnet itsesi masentuneeksi tai yksinäiseksi, tarvitset apua itsenäistymiseen liittyvissä tai muissa henkilökohtaisissa asioissa.

Kuraattori toimii osana koulun opiskelijahuoltoa. Toiminnan tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen. Kuraattorin puoleen voivat kääntyä koulun opiskelijat, heidän huoltajansa ja koulun henkilökunta erilaisissa koulunkäyntiä koskevissa kysymyksissä.

Kuraattori ohjaa tarvittaessa hakemaan apua opiston ulkopuolelta. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.

3.5 Koulupsykologi

Koulupsykologina toimii Camilla Walden, puh. 060 5755 285 / camilla.walden(at)varha.fi. Vastaanotto on Kärrykadun toisessa kerroksessa, huone 202, keskimäärin maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin. Hakeutuminen koulupsykologin vastaanotolle suoraan psykologille. Kuraattori ohjaa tarvittaessa psykologille ja psykologi kuraattorille.

3.6 Oppilaitospappi

Kun haluat jutella luottamuksellisesti jonkun kanssa ihan mistä tahansa elämään kuuluvasta tai tarvitset pappia vihkimään, kastamaan tai yksityisrippikoulun käymiseen, voit ottaa yhteyttä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän oppilaitospappi Atte Airaksiseen, puh. 040 3417 349 / atte.airaksinen(at)evl.fi. Vastaanotto on Kiesikadulla, 1. kerroksessa neuvotteluhuoneessa. Vastaanottoajat ilmoitetaan ilmoitustauluilla, mutta vastaanottoaikojen ulkopuolellakin on mahdollista sopia tapaamisesta.

4. OPINNOT

Opiskelu koostuu teoriaopinnoista ja työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta (TJK). Mikäli opinnot eivät etene suunnitelmien mukaisesti, pääsy TJK -jaksolle siirtyy myöhempään ajankohtaan.Monimuotokoulutuksessa on vähemmän lähiopiskelua ja enemmän oppimistehtäviä sekä tenttejä. Oppimistehtävät palautetaan opettajalle arvioitavaksi sovittuna palautuspäivänä.Opettajalla on tenttien ja tehtävien arviointiin ja palautukseen aikaa kolme viikkoa sovitusta palautuspäivästä.

Opiskelun kuluessa opiskelija hankkii suojavaatteen kotitalouden ja terveydenhuollon harjoitustunneille. Opiskelija kustantaa itse halutessaan työelämän lupa- ja korttikoulutusten testi-, kortti- ja viranomaismaksut (kuten esim. EA1-kortti sekä hygieniapassi). Kustannuksia kertyy myös kirjoista, jotka opiskelija ostaa itse opiskelun aikana. Näihin kustannuksiin voi tarvittaessa 1.8.2019 alkaen hakea Kelan oppimateriaalilisää.

Lisätietoja: www.kela.fi/opintotuki.
Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien opiskelijoiden suojavaatteet ja materiaalit hankitaan opiston kautta.

4.1 Työajat

Eri ryhmillä voivat työ- ja loma-ajat vaihdella johtuen esim. etä- tai omaehtoisesta opiskelusta tai valinnaisista opiskelujaksoista.

Lukuvuosi 2023-2024, tarkista lukuvuoden tärkeät päivämäärät opettajaltasi

Syyslukukausi

 • Syysloma
 • Joululoma

Kevätlukukausi

 • Talviloma
 • Valmistumisjuhla

4.2 Oppimis- ja työskentelykulttuuri

Opistossa ylläpidetään myönteistä, opiskeluun innostavaa ja motivoivaa opiskeluilmapiiriä. Jokainen on osaltaan vastuussa hyvän opiskeluilmapiirin säilymisestä. Työskentelyrauha perustuu toisten kunnioittamiseen.

Työskentelyä häiritseviä asioita (esim. kännykät) ei saa käyttää opetuksen aikana. Ulkoasusteita ei käytetä oppituntien aikana ja pulpetilla sallitaan vain muistiinpanovälineet. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet käsitellään opetuksen alkuvaiheessa ryhmän ja opettaja-tuutorien kesken.

Yleisen viihtyvyyden ja siisteyden takia oppilaitoksessa kuljetaan vain sisäkengillä!

4.3 Kurinpitotoimielin

Ammattiopisto Liviassa on joka opistossa kurinpitotoimielin (L531/2017). Kurinpitotoimielimessä on koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus.Kurinpitotoimielin käsittelee ja päättää kurinpidollisista asioista kuten määräaikaisesta erottamisesta ja opiskelusta pidättämisestä. Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista tai kurinpidollista asiaa koskevan päätöksen tekemistä on hankittava asiaa koskeva tarpeellinen asiantuntija- tai muu selvitys sekä varattava opiskelijalle ja hänen huoltajilleen tilaisuus tulla kuulluksi.

Käytettäviä kurinpitotoimia ilman kurinpitotoimielimen kokoontumista ovat opiskelijan määrääminen poistumaan opetusympäristöstä tai opiston alueelta, opiskelijan poistaminen opetusympäristöstä tai opiston alueelta, opiskelijan opiskeluun osallistumisen epääminen enintään kolmen työpäivän ajaksi sekä puhuttelu ja kirjallinen varoitus.

4.4 Työpaikalla järjestettävä koulutus (TO)

TO on tutkinnon perustana olevaa ohjattua ja tavoitteellista ammatillista työskentelyä erilaisissa sosiaali- ja terveysalantyöympäristöissä. Opistossa tapahtuvan opiskelun ja työelämässä tapahtuvan oppimisen yhdistämisellä turvataan opiskelijoille työelämälähtöinen ammattitaito.

Opiston TO:sta vastaavat opettajat hankkivat työssäoppimispaikat keskitetysti. Nimetyt työpaikkaohjaajat ja opettajat sekä opiskelijat itse vastaavat TJK:sta Henkilökohtaisessa Osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) sovitun työnjaon mukaan. Opinnot koostuvat tavoitteiden mukaisesta työpaikassa työskentelystä, kirjallisista tehtävistä ja arvioinnista. Ennen TJK-jaksoa täytetään ohjaavan opettajan kanssa koulutussopimuslomake, joka toimitetaan sekä opistolle että työpaikalle erikseen sovittavalla tavalla. Sopimus annetaan myös tiedoksi opiskelijalle.

Ennen alaikäisten lasten ja nuorten parissa tehtävän TO:n alkua on opiskelijan toimitettava tuutorille nähtäväksi opiskelijan rikostaustaote (rikosrekisterilain 770/1993 6 §:n 3 momentti sekä 32 §:n 2 momentti) opiskeluoikeuden arviointia varten (voimassa 6 kk).

TO:ssa pitää olla valmius työskentelyyn molempia sukupuolta olevien asiakkaiden kanssa sekä kyynärpäät paljaina ja kaikkia työpaikan työvuoroja tehden. Yleensä TO-jaksolla opiskelijan vuorot noudattavat ohjaajan vuoroja, eli niihin sisältyy myös ilta-, yö- ja viikonlopputyötä.

Mikäli opiskelija on ollut töissä TO-paikaksi sopivassa työpaikassa, hän voi itse kysyä TO:n suorittamisesta siellä ja ilmoittaa siitä kolme viikkoa ennen TO:hon lähettämistä sitä ohjaaville opettajille.

TO-jakso on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

LIITTEESSÄ 5 TO:n työskentelyalue.

4.5 Näytöt

Opiskelijat antavat näytöt työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä jokaisesta tutkinnon osasta. Perustutkinnoissa näytöt arvioidaan asteikolla 1-5 ja ne ovat merkittävä osa tutkinnon osan kokonaisarviointia.

4.6 Tukiopetus

Tukiopetusta annetaan opiskelijoille, joiden opinnot eivät ole suoritetut määräajassa tai muista syistä sitä tarvitseville opiskelijoille heidän suostumuksellaan.

4.7 Opiskelu ulkomailla

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa TO:sta myös ulkomailla. Opistollamme on yhteistyökumppaneita eri Euroopan maissa. Kansainvälisten asioiden koordinoinnista opistossa vastaa kansainvälisten asioiden työryhmä. Tarkempaa tietoa ulkomailla opiskelusta saa Ulkomaille lähtijän käsikirjasta. Hakuajat ja -ohjeet löydät myös sieltä. Ulkomaille lähtevän on hankittava itselleen eurooppalainen sairaanhoitokortti (www.kela.fi) sekä huolehdittava matka-vakuutusturvasta.

Ulkomaille lähtiessä kannattaa myös luoda oma europassi. Europassi on henkilökohtainen osaamista kuvaava asiakirjakokonaisuus, johon kuuluvat sähköinen ansioluettelopohja sekä portfolio. Portfolioon (=European Skills Passport) voi koota asiakirjoja, kuten kielipassin, todistusten liitteet sekä työtodistukset. Europassilla voi osoittaa hankitut tiedot ja taidot kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla. Europassi antaa haltijansa osaamisesta selkeän kokonaiskuvan esimerkiksi työ- tai opiskelupaikkaa varten. Lue lisää europassista osoitteessa: www.europass.fi. Sivustolla pääset myös luomaan oman europassisi.

Opiskelu ulkomailla edellyttää suunnitelmallisuutta ja sitoutumista. Jakson päätyttyä opiskelija on velvollinen kirjoittamaan raportin ja kertomaan kokemuksistaan muille opiskelijoille.

4.8 Opintojen arviointi

Oppiminen arvioidaan hyväksytty/hylätty ja näytöt arvioidaan numeerisesti (1-5), ammatilliset osat hyväksytty/hylätty ja YTOT numeerisesti. Arviointi tapahtuu opiston arviointisuunnitelman mukaan. Arviointiohjeet käsitellään yhdessä ryhmän kanssa opiskelun alkuvaiheessa.

4.9 Aikaisempien opintojen tunnustaminen

Opiskelijalla on mahdollisuus saada tunnustetuksi muualla suoritettuja opintoja ja/tai työkokemusta (työkokemuksella tarkoitetaan työsuhteessa tehtyä työtä). Aikaisempien opintojen tunnustamisella vältetään opintojen päällekkäisyyttä. Tunnustaminen tapahtuu HOKS:in teon yhteydessä.

4.10 Tenttien uusiminen

Jos opiskelija ryhmän varsinaisella tenttikerralla ei saa tentistä hyväksyttyä tulosta, hän voi osallistua opiston yleiseen uusintatenttiin. Uusintatentit ovat yksilötenttejä (ei ryhmätenttejä), eikä niissä voi käyttää tukimateriaaleja. Uusintapäivät ilmoitetaan lukukausittain ilmoitustaululla ja Wilmassa. Uusintatenttiin on ilmoittauduttava Wilman kautta viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Wilman yläreunan toimintovalikossa on kohta Tentit. Sivulla on luettelo niistä tenteistä, joihin voit ilmoittautua sekä tenteistä, joihin olet jo ilmoittautunut. Voit perua tentti-ilmoittautumisen viikkoa ennen uusintatenttipäivää painamalla peru-näppäintä.

Myöhästyneitä tentti-ilmoittautumisia ei huomioida. Jos oikeaa tenttiä ei näy ruudulla, voit luoda sen itse. Ikkunan alaosassa on kentät uuden tentin luomiselle. Valitse kentistä tenttipäivä, tentittävä kurssi ja arvioiva opettaja.

Mikäli olet ilmoittautunut uusintatenttiin ja olet poissa ilman pätevää syytä, asia viedään tarvittaessa eteenpäin moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän käsiteltäväksi.

Huom! Tenttitilaisuudessa kännykän ja älykellon käyttö on ehdottomasti kielletty. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi tenttitilaisuudessa.

Jos suomen kieli ei ole äidinkielenä, on lupa käyttää sanakirjaa (ei sähköistä!). Sanakirjan käytöstä on kuitenkin ilmoitettava tentin vastaanottavalle opettajalle hyvissä ajoin ennen tenttipäivää. Hän ilmoittaa ko. oikeudesta tentinvalvojalle. Lisäksi sanakirja on tuotava opiston toimistoon tenttiä edeltävänä perjantaina. Tenttiä valvova opettaja tuo sen mukanaan tenttitilaisuuteen. Jos sanakirjan käytöstä ei ole ilmoitettu, tai sitä ei ole tuotu toimistoon ennen tenttipäivää, sen käyttö tentissä on kielletty.

4.11 Poissaolot

Opiskelija osallistuu oman HOKS:nsa mukaiseen opetukseen. Jos opinnot eivät etene HOKS:n mukaisesti (KELA vaatii keskimäärin 4,5 osp / kk):
– ilmoitus KELA:an (koulumatkatuki, opintoetuudet päättyvät, mahdollinen takaisinmaksu)
– opiskelija katsotaan eronneeksi Opiskelijan poissaoloilmoitus
Opiskelija tekee poissaoloilmoituksen teksti-/wilmaviestillä opettajille tai ohjaajille ennen opetuksen alkua. Myös kesken koulupäivän tapahtuvat poissaolot on ilmoitettava henkilökohtaisesti, ei opiskelijatovereiden välityksellä. Ohjaajien ja opettajien puhelinnumerot ovat opiskelijan kännykässä – kunkin tiimin opettajat huolehtivat asian jaksonsa alussa. Saldon tai virran loppuminen eivät ole hyväksyttäviä syitä ilmoittamatta jättämiselle. Todistus sairaudesta
Opiskelija voi sairastaa kolme päivää (3) ilman todistusta. Mikäli sairaus kestää pidempään opiskelija tuo terveydenhoitajan, huoltajan (alaikäiset) tai lääkärin allekirjoittaman todistuksen sairaudesta tai antaa muun luotettavan selvityksen opettajatuutorille.
Poissaolot ovat Wilmassa selvittämättöminä, kunnes todistus toimitetaan.

Puuttuvan osaamisen hankkiminen (poissaolojen korvaaminen)
Opiskelijan tulee osallistua HOKS:nsa mukaiseen opetukseen. Oltuaan poissa opetuksesta opiskelijalla on velvollisuus itse selvittää opetetut asiat. Opiskelija neuvottelee ko. opettajan kanssa puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Vaihtoehtoisia tapoja hankkia puuttuvaa osaamista ovat
mm. työpaikalla järjestettävä koulutus, tehtävät tai osaamisen muu osoittaminen. Käytännön osaamisen voi hankkia vain käytännön opetuksen tai työpaikalla järjestettävän koulutuksen avulla. HOKS päivitetään tältä osin.

Näyttökelpoisuus
Näytön antaminen edellyttää, että opiskelijalla on riittävä osaaminen. Näyttökelpoisuus edellyttää, että HOKS:n mukaiset suoritukset on tehty ennen näyttöä.

4.12 Opintojen keskeytys tai lopettaminen ennen valmistumista

Mikäli jostain syystä harkitset opiskelusi keskeyttämistä/eroamista, keskustele asiasta heti kotiväkesi, opinto-ohjaajan, tutoropettajan tai kuraattorin kanssa, ilmoita asiasta myös opintosihteerille.Täytetty lomake palautetaan opinto-ohjaaja Maria Axbergille.

Opiskelijasta, joka katsotaan eronneeksi ja joka ei ole esittänyt perusteltua syytä eroamiselleen, tehdään ilmoitus kotikunnan etsivälle nuorisotyölle, joka ottaa yhteyttä opiskelijaan.

”Koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa.” (Nuorisolaki 1.1.2011, 7c§).

4.13 Luokkatilat

Luokat ovat tiukasti kuormitetut. Omaa, pysyvää luokkatilaa ryhmille ei voida järjestää ja opetusta toteutetaan myös iltaopetuksena. Kunkin luokkatilan ulkopuolella olevasta lukujärjestyksestä näkyy, milloin luokka on varattuna. Lukujärjestyksiin merkittyjä luokkatiloja täytyy noudattaa.Luokkien oven pielessä olevaan muovitaskuun ryhmä voi jättää viestin luokkatilan vapautuessa yllättäen, samoin ryhmän opiskelijoille/opettajille, missä ollaan, jos opiskelupaikkaan on tullut muutos. Opistossa on käytössä ajoittain vaihtuva istumajärjestys.

Kiesikatu luokkatilat

 • 1. kerros: luokat 101-120
 • 2. kerros: luokat 238-255

Kärrykatu, luokkatilat

 • 1. kerros (suoraan ovesta eteenpäin): luokka 102
 • 2. kerros: luokat 238-249

4.14 KUN OPINNOT EIVÄT ETENE

 • Opettajatuutori ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan opiskelijan tilanteesta
 • Opinto-ohjaaja lähettää opiskelijalle 1. kirjeen, jossa pyydetään yhteydenottoa opinto-ohjaajaan kahden viikon kuluessa kirjeen päiväyksestä.
  • Mikäli opiskelija ottaa yhteyttä ja on halukas jatkamaan opintojaan, tulee hänen annetun kahden viikon aikana toimittaa opinto-ohjaajalle kirjallinen suunnitelma kesken jääneiden ja/tai hylättyjen tutkinnon osan osien suorittamisesta. Saatuaan kirjallisen suunnitelman ottaa opinto-ohjaaja yhteyttä opettajatuutoriin opiskelijan opintojen etenemiseksi.
  • Mikäli opiskelija ei ota yhteyttä opinto-ohjaajaan kahden viikon kuluessa kirjeen päiväyksestä, lähetetään opiskelijalle 2. kirje, jossa hänen opintonsa on katsottu päättyneeksi ja opiskelijan eronneen oppilaitoksesta.

4.15 Laajennettu oppivelvollisuus ja keskeyttäminen tai ero

Jos oppivelvollinen aikoo keskeyttää, selvitetään huoltajan ja oppivelvollisen kanssa mahdollisuudet jatkaa muussa koulutuksessa. Oppivelvollisen itse erotessa eroamispäätös voidaan tehdä vasta kun oppivelvollinen on osoittanut, että hänellä on uusi opiskelupaikka.Oppivelvollisuuden suorittamisen voi keskeyttää määräajaksi, jos syy on

 1. sairaus tai vamma, joka estää opiskelun
 2. äitiysvapaa, isyysvapaa tai vanhempainvapaa
 3. väliaikainen ulkomailla oleminen, esimerkiksi vaihto-opiskelu tai nuoren perhe muuttaa tilapäisesti ulkomaille
 4. vaikea elämäntilanne, joka estää opiskelun

Oppivelvollisen tulee pyytää lupa oppilaitoksesta oppivelvollisuuden eli opintojen määräaikaiseen keskeyttämiseen

Ennen oppivelvollisen eronneeksi katsomista koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus ilmoittaa oppivelvolliselle ja hänen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalle siitä, että oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi. Oppivelvollinen tulee katsoa eronneeksi kuukauden kuluessa siitä, kun hän on viimeisen kerran osallistunut opetukseen. Kuukauden kuluessa kuullaan oppivelvollista ja huoltajaa.

5. KIRJASTOT

Opiskelijat löytävät alan kirjallisuutta (esim. tenttikirjat) sekä ammattilehtiä yms. materiaalia alueen eri kirjastoista (esim. Kaarina, Turku). Myös opistojen kirjastot ovat käytettävissä (Turun ammatti-instituutti, Turun ammattikorkeakoulu, jne.). Opistolla on myös jonkin verran omia kirjoja käytössä. Lisätietoa näistä saat opettajilta. Alan ammattilehtiä on opiskelijoiden taukotilassa.Palauta lehdet oikealle paikalleen! Muutamien perusoppikirjojen hankkimista suositellaan omiksi käsikirjoiksi opintojen ajaksi ja myöhempää käyttöä varten.

6. RUOKAILU

Opistossa on jakelukeittiö, Kievari, johon ruoka tuodaan Kaarinan lukion keittiöstä. Perustutkintoon opiskelevalla päätoimisella opiskelijalla on oikeus yhteen ilmaiseen ateriaan koulupäivänä. Erikoisruokavalioista (lomake lomakelokerikossa) tulee ilmoittaa keittiöhenkilökunnalle vuosittain ja aina kun ryhmä vaihtuu!

Ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa suorittava voi ostaa ruokalasta ruokalipukkeita etukäteen (á 4 €) tai tasarahasuorituksella.

6.1 Ruokailuajat

Päiväopiskelijat klo 10.45 – 12.30

Iltaopiskelijoilla on mahdollisuus syödä päivällistä Tuorlassa ma-to klo 15.30 – 16.30 tai opistolla kylmä evästyyppinen ateria (valinta on voimassa koko lukukauden).

Jos joku ryhmä ei jonain päivänä osallistu ruokailuun (etätyöskentely, tutustumiskäynnit yms.), keittiöön on ilmoitettava välittömästi, kun poissaolo on tiedossa. Ilmoitukset on tehtävä ajoissa lukion keskuskeittiön tilausaikataulujen takia.

7. KOULUTILOJEN SIISTEYS JA VIIHTYISYYS

Luokkatilojen siisteydestä tulee kaikkien vastata yhteisvastuullisesti siten, että luokassa on viihtyisää työskennellä ja vaihtuvien opiskelijaryhmien on miellyttävää tulla luokkatilaan. Opistossa on myös iltaisin opetusta, jonka takia on tärkeää, että luokat jäävät siistiin kuntoon sekä päivä- että iltaopetuksen päättyessä.Ryhmien on huolehdittava luokasta lähtiessään siitä, että tuolit ja pöydät ovat opetuksen päätyttyä paikallaan. Jos luokkatilaan haetaan lisää tuoleja ja pöytiä tai muita tavaroita tulee ne ehdottomasti palauttaa alkuperäiseen paikkaan työskentelyn päätyttyä. Luokkaa ko. päivänä

viimeisenä käyttävä ryhmä nostaa tuolit ylös pöydille. Luokissa on roskakorien lisäksi paperinkeräyslaatikot, joihin kierrätetään poisheitettävä paperijäte (turhat luentomonisteet, lehdet yms.).

Roskat roskakoreihin!

Huomioi mitä laitat roskakoriin, mitä paperinkeräyslaatikkoon! Kiitos!

Koulussa kuljetaan vain sisäkengillä!

8. TERVEYDENHUOLTO

Opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä vastaa Kaarinan kaupunki ja terveydenhoitajana toimii Minna Jokinen.Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, edistämällä opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä, sekä järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille.

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu:

 • terveystarkastus, jossa painottuu ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen
 • opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoito sekä seksuaaliterveyden hoito
 • pääsääntöisesti yleislääkäritasoinen sairaanhoito
 • suun terveydenhoito
 • oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta

Terveydenhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta on ma – ke sekä pe Kiesikadulla, opiston 2. kerroksessa, klo 8.30 – 9.30. Muina aikoina vastaanotto toimii ajanvarauksella.

Voit olla yhteydessä terveydenhoitajaan Wilman kautta, sähköpostilla minna.jokinen@varha.fi ja puhelimitse 050 595 4015.

Ensimmäisen lukuvuoden aikana tehdään terveystarkastus ja tarkastetaan vaadittavat rokotukset. Sinun tulee selvittää rokotustietosi ja toimittaa ne terveydenhoitajalle heti opintojen alussa (tartuntatautilain mukaisesti). Lukuvuoden alussa terveydenhoitaja käy myös luokissa kertomassa terveydenhoitoon liittyvistä asioista.

Terveydenhuollossa toimii koululääkäri. Lääkäri tekee terveystarkastuksia Sosiaali- ja terveysopistossa kaksi kertaa
kuukaudessa. Ajanvaraukset lääkärille koulun terveydenhoitajan kautta.

Päivystys, klo 8.00 – 16.00, on Kaarinan pääterveysasemalla, Voivalantie 3 – 5, puh. (02) 5882 600.

Yöpäivystys, klo 16.00 – 8.00, on Turun T-sairaalassa (TYKS), Savitehtaankatu 1, Turku, puh. (02) 3138 800.

Toisen asteen opiskelijana voit varata ajan suun terveystarkastukseen ja hoidon tarpeen arvioon suuhygienistiltä. Hammashuollon ajanvaraus Kaarinan pääterveysasemalta (os. Voivalantie 3-5) hammashoitolan toimistosta puh. (02) 588 2200 ma – pe klo 8 – 14. Palveluista peritään voimassa olevan maksuasetuksen mukainen korvaus.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin tai suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä 50,80 €.

Opiskeluterveydenhuoltoon liittyvät lääkärintarkastukset koululla ovat maksuttomia, mutta käynneistä terveyskeskuksen päivystyksessä ja lääkärikäynneistä terveyskeskuksessa peritään käyntimaksu 20,60 €.

9. VAKUUTUKSET

Opistolla on tapaturmavakuutus TJK-jakson aikana, koulussa, koulumatkoilla, liikuntatunneilla sekä erilaisilla retkillä ja tutustumiskäynneillä tapahtuvien tapaturmien varalta. Mikäli sinulle sattuu tapaturma, ota heti yhteyttä Riitta Tonttiin (puh. 0503553141, riitta.tontti@livia.fi) vakuutustodistuksen saamista ja tapaturmailmoituksen tekemistä varten. Huomioithan, että mikäli saavut kouluun tai työssäoppimispaikkaan ollessasi lääkärin tai terveydenhoitajan määräämällä sairauslomalla, opiston vakuutukset eivät ole osaltasi voimassa! Esinevahinkojen varalta oppilaitoksella ei ole vakuutusta. Mm. jotkut kotivakuutukset korvaavat esinevahingot.

Huom! Varmista omasta vakuutusyhtiöstäsi vakuutustesi kattavuus.

Onnettomuuden tai muun vaaratilanteen tapahtuessa ilmoita asiasta välittömästi opettajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle sekä noudata saamiasi ohjeita.

10. OPINTOTUKI

Opiskelijalla on mahdollisuus anoa opintotukea (opintoraha ja valtion takaama opintolaina). Hakulomakkeita saa toimistosta ja Kiesikadun 2. kerroksessa olevasta lomakelokerikosta. Hakemus jätetään toimistoon henkilökohtaisesti. Hakemukseen tarvittavat liitteet saa opintotoimistosta.

Voit hakea opintotukea myös verkossa (www.kela.fi/asioi verkossa). Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Voit myös seurata hakemuksesi käsittelyä asiointipalvelusta. Näet mm. onko tuki myönnetty ja milloin se maksetaan.

Tuloissa tai omaisuudessa, perhesuhteissa tai asumismuodossa tapahtuneet muutokset on heti ilmoitettava Kelaan muutosilmoituslomakkeella. Lisätukea on haettava aina uudella hakemuksella, johon kuitenkin tarvitaan vain muutoksista kertovat liitteet.

Opiskelijan omat tulot otetaan huomioon opintotukea myönnettäessä. Vanhempiesi tulot vaikuttavat opintorahaasi, jos olet alle 20-vuotias toisen asteen opiskelija. Vanhempiesi tuloja ei oteta huomioon, jos olet avioliitossa tai elatusvelvollinen.

Opiskelijat, jotka asuvat vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa kuuluvat 1.8.2017 alkaen yleisen asumistuen piiriin. Opintotuen saaminen edellyttää, että pystyt suorittamaan tutkintosi sille määrätyssä ajassa.

Lisätietoa opintotuesta saat ilmoitustaululta ja toimistosta sekä osoitteesta: www.kela.fi.

Mikäli opintosi eivät etene poissaolojen ja/tai suorittamattomien opintojen takia, ilmoitamme asiasta KELA:aan.

11. TYÖTTÖMYYSETUUS OMAEHTOISEEN OPISKELUUN

Työtön työnhakija voi osallistua työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen tai opiskella tietyin ehdoin myös omaehtoisia opintoja.Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet

 • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
 • vähintään 25-vuotias
 • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
 • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista

Opintojen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammatillisen lisäkoulutuksen tutkintoon tai olla avointa yliopisto-/ammattikorkeakoulu-opetusta. Opiskelua tukevaa työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta tutkintoa kohden. Lisätietoa saat paikallisista työ- ja elinkeinotoimistoista www.te-palvelut.fi.

12. KOULUMATKATUKI

Kela korvaa koulumatkatukena päivittäisten koulumatkojen kustannukset silloin, kun yhdensuuntainen koulumatka on lyhyintä reittiä käyttäen vähintään 10 km (tarkistus internet-sivuilta Google Maps > reittihaku) ja yhdensuuntaisia koulumatkoja on vähintään 7 viikossa.Koulumatkatukea voi saada, kun

 • Opiskelet lukiossa.
 • Suoritat ammatillista perustutkintoa.
 • Suoritat kansanopistossa lukio-opintoja tai ammatillista perustutkintoa.
 • Opiskelet aikuis- tai iltalukiossa ja suoritat lukio-opinnot ammatillisen perustutkinnon yhteydessä eli yhdistelmätutkintona.
 • Osallistut maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukioon valmistavaan koulutukseen.
 • Suoritat ammatillisen perustutkinnon näyttötutkintona ja osallistut siihen valmistavaan koulutukseen.
 • Osallistut työhön tai itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen.
 • Opiskelet Pelastusopistossa tai Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa ja suoritat siellä ammatillista perustutkintoa.
 • et opiskele työttömyyskorvauksella.

Opiskelun tulee olla päätoimista.

Koulumatkatukea maksetaan yleisillä kulkuneuvoilla tapahtuville koulumatkoille, vain poikkeustapauksissa oman auton käyttöön.
Hakemuslomakkeita saa toimistosta, lomakelokerikosta ja Kelan nettisivuilta. Hakemus jätetään toimistoon henkilökohtaisesti ja oppilaitos toimittaa tukihakemuksen Kelaan. Koulumatkatukeen oikeuttavan ostotodistuksen saa saman tien, jos ehdot täyttyvät. Kelan päätös hakemuksesta tulee postitse kotiin.

13. OPISKELIJA-ASUNNOT

Ammattiopisto Livialla on kolme opiskelija-asuntolaa Tuorlan, Paimion ja Paraisten toimipaikkojen yhteydessä. Etusijalla asuntoloihin ovat oppivelvolliset ja alle 18-vuotiaat perustutkinto-opiskelijat, joiden koulumatka on pitkä tai hankalasti järjestettävissä. Lisätietoja https://www.livia.fi/opiskelijalle/asuntolatKaarinassa sijaitsevia opiskelija-asuntoja voi kysyä esimerkiksi myös Maininki kiinteistöpalvelu Oy puh. (02) 276 4666, Voudinkatu 3, 20780 Kaarina.

14. TOIMISTOASIOINTI

Opiston toimisto Kiesikadulla 1. kerroksessa on avoinna opiskelija-asiointia varten

klo 10.00 – 12.00

klo 13.00 – 14.00

Toimiston postilaatikkoon voi jättää viestit, jotka eivät vaadi henkilökohtaista käyntiä toimistossa.

Opintotuki- ja koulumatkatukihakemukset jätetään toimiston oven pielessä olevaan postilaatikkoon!

Muista kirjata Wilmaan muuttuneet yhteystietosi!

15. OPISKELIJAKORTTI

Opiskelijat voivat liittyä valtakunnallisiin opiskelijajärjestöihin (esim. Terhol ja Sakki). Valtakunnalliset opiskelijakortit oikeuttavat alennuksiin VR:llä, Matkahuollossa, kulttuuri-, liikunta- ym. palveluissa.Opiskelija-alennuksen Matkahuollosta saa Matkahuollon omalla opiskelijakortilla tai opiskelijajärjestön kortilla, johon on painettu Matkahuollon liikemerkki. Matkahuollon opiskelijakorttia varten tarvitaan Matkahuollon oma opiskelutodistus, joita saa toimistosta.

Junalipun alennukseen tarvitset voimassaolevan VR:n hyväksymän opiskelijajärjestön opiskelijakortin. Ennen varsinaisen opiskelijakortin saamista voit hyödyntää tilapäistä todistusta opiskelija-alennuksen saamiseksi VR:n junissa (voimassa 3 kk). Lisätietoja nettisivuilta (www.vr.fi ja www.matkahuolto.fi).

Toimistosta saa maksutta myös oppilaitoksen oman opiskelijakortin. Tätä korttia tarvitaan ilmaisen ruokailuoikeuden todentamiseen.

16. OPISKELIJAYHDISTYS

Opistossa toimii opiskelijayhdistys, johon kuuluvat kaikki opiskelijat. Tietoja opiskelijayhdistyksen toiminnasta ja hallituksen jäsenistä saat ilmoitustaululta ja opiskelijayhdistyksen järjestämistä informaatio-tilaisuuksista.

17. MUITA OHJEITA

17.1 Opiskeluun liittyvät IT-järjestelmät

OPPILAITOKSEN KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN JA SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Oppilaitoksen käyttäjätunnus ja sähköposti ovat opiskelun kannalta tärkeitä. Niiden avulla pääsee oppilaitoksen tietokoneisiin, verkkopalveluihin ja sähköpostiin. Oppilaitos edellyttää, että noudatat seuraavia ohjeita, kun käytät oppilaitoksen käyttäjätunnusta ja sähköpostia:

Älä käytä oppilaitoksen sähköpostia sellaisten internetpalveluiden rekisteröintiin, jotka eivät liity opiskeluun tai oppilaitoksen toimintaan. Tämä on tietoturvariski ja voi aiheuttaa käyttäjätunnuksen menetyksen tai ongelmia. Oppilaitos ei vastaa tällaisista väärinkäytöksistä.

Tarkista sähköpostisi säännöllisesti ja pidä yhteystietosi ajan tasalla. Oppilaitoksen sähköposti on tärkeä viestintäväline, jota käytetään erityisesti sähköisten todistusten toimittamiseen valmistumisen yhteydessä. Jos et vastaa sähköposteihin tai kerro, jos yhteystietosi muuttuvat, saatat menettää tärkeitä tietoja tai mahdollisuuksia.

Pidä sähköpostiosoitteesi ja käyttäjätunnuksesi salassa ja vaihda salasanaasi säännöllisesti tai kun epäilet salasanan joutuneen toiselle henkilölle. Näin voit estää ongelmia, joita voi syntyä, jos joku saa haltuunsa sähköpostiosoitteesi tai käyttäjätunnuksesi. Jos epäilet, että sähköpostiosoitteesi tai käyttäjätunnuksesi on joutunut vääriin käsiin, ilmoita siitä heti oppilaitoksen tietohallinnolle, tukipalvelulle tai opintotoimistolle. He voivat auttaa sinua salasanan vaihtamisessa ja ongelmien estämisessä. Opintotoimisto on myös se, joka lähettää sinulle sähköisen todistuksen valmistumisestasi, joten pidä heihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää todistuksestasi.

Muista, että oppilaitoksen sähköpostiosoite on @edu.livia.fi. Tämä on muistettava, kun kirjaudut oppilaitoksen sähköpostiin tai lähetät viestejä opettajille tai muille opiskelijoille

Lisätietoa oppilaitoksen käyttäjätunnuksen ja sähköpostin käytöstä ja ohjeista saat oppilaitoksen verkkosivuilta

TUNNUKSET JA KIRJAUTUMINEN LIVIAN VERKON PALVELUIHIN

Kirjautuminen Livian verkon palveluihin tapahtuu opintojen alussa jaettavalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Salasana tulee vaihtaa ensimmäisellä kirjautumiskerralla koulun koneelta. Tämän jälkeen salasanan voi muuttaa koulun koneilla, Wilmasta ja Microsoft Office 365 palvelusta. Salasana on voimassa 180 päivää ja järjestelmä kehottaa vaihtamaan salasanan ennen umpeutumista.

Salasanassa pitää olla vähintään 8 merkkiä, pieniä ja ISOJA kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. Salasana kannattaa vaihtaa ennen pitkiä lomia tai työssäoppimisjaksoja.

Ole huolellinen salasanasi säilytyksen suhteen äläkä missään tapauksessa luovuta sitä toiselle osapuolelle, sillä vääriin käsiin joutuessaan niillä pääsee käsiksi esim. henkilökohtaisiin tietoihisi (mm. Wilmassa).

Samaa salasanaa käytetään kirjautuessa kaikkiin Livian palveluihin. Jos muutat salasanasi, muuttuu se myös Wilmaan, Moodleen, 365:seen sekä koulun langattomaan verkkoon ja koneisiin. Opiskelijoiden henkilökohtaisia laitteita varten on käytössä langaton verkko ”Livia-visitor” ja se on käytettävissä pääsääntöisesti koulurakennuksissa ja asuntoloissa. Kyseisen vierailijaverkon kautta pääsee internettiin, mutta ei kiinni koulun verkon resursseihin (tulostimet ym.).

Opiskelijoiden sähköposti ja Office 365 käyttäjätunnus on muotoa: kutsumanimi.sukunimi@edu.livia.fi

Tehtävät tulee palauttaa opettajille tästä sähköpostiosoitteesta ja ne tulee olla tehtynä Office 365 -ohjelmilla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Sähköposti on käytettävissä Office 365 – palvelussa.

HUOM! Jos haluat Moodlesta tai Onedrivesta ottaa tiedostoja talteen itsellesi, tee se hyvissä ajoin ennen kuin opiskelusi päättyy.

Office 365:n salasanan vaihtopalvelu käyttää matkapuhelinnumeroasi vahvistaakseen salasanan vaihdon. Mikäli et saa palvelun kautta unohtunutta salasanaa muutettua, ole yhteydessä opintotoimistoon.

SALASANAN VAIHTO

Mene millä tahansa laitteella, millä pääset nettiin –> www.livia.fi ja sieltä löytyy linkki Wilmaan. Vaihda salasanasi vain alla olevasta paikasta, jossa otsikko on ”Unohditko salasanasi (Wilmaan, Office365:seen tai Moodleen)?”

Tässä suora linkki: https://livia.inschool.fi/news/1112

Vaihda salasanasi, jos tarvitset ohjetta, samasta paikasta löytyy vaihe vaiheelta ohje, kuinka salasana vaihdetaan. Katso myös missä muodossa käyttäjätunnus kirjoitetaan. Salasanan vaihdon jälkeen salasana on sama joka paikkaan (Wilma, koulun koneet, Moodle sekä O365).

Salasanan vaihtopalvelu käyttää matkapuhelinnumeroasi vahvistaakseen salasanan vaihdon. Mikäli et saa palvelun kautta unohtunutta salasanaa muutettua, ole yhteydessä opintotoimistoon.

OHJELMISTO JA PALVELUT

Linkit palveluihin löytyvät Livian www -sivuilta

Office365 PALVELUT

Livialla on käytössä Microsoftin tarjoama M365 palvelu. Palvelu pitää sisällään mm. Seuraavat sovellukset:

 • Teams (Etätunnit, kokoukset ja oppimisympäristö)
 • Word, Excel, PowerPoint
 • Outlook (koulun sähköposti)
 • OneDrive (Paikka, johon voit tallentaa tiedostojasi) ja monta muuta sovellusta.

WILMA

Wilma on Livian oppilashallinnon ohjelman www -liittymä. Wilman linkki löytyy Livian www -sivuilta.

Opiskelijat valitsevat Wilmassa kursseja, seuraavat suorituksiaan, vastaavat palautekyselyihin, päivittävät henkilötietojaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot, ja viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta alle 18- vuotiaan opiskelijan poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita. Wilmaa käyttävät myös oppilaitoksen henkilökunta, johto sekä työpaikkaohjaajat.

Opiskelija on vastuussa omien yhteystietojen ajantasaisuudessa Wilmassa. Yhteystiedot voi päivittää Wilmassa omat tiedot -lomakkeella.

Mikäli halua saada viestejä, tekstiviestejä esim. viimehetken muutoksista lukujärjestyksessä, pidä huoli, että yhteystietosi ovat Wilmassa ajan tasalla!

MOODLE

Moodle oppimisalusta eli virtuaalinen oppimisympäristö, joka soveltuu erilaisille käyttäjäryhmille erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Moodlen linkki löytyy Livian www -sivuilta.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Tietoja käytetään luottamuksellisesti koulutuksen järjestämiseen liittyvissä hallinnollisissa asioissa.

KOPIOINTI, TULOSTUS JA SKANNAUS

Opiskelijat voivat tulostaa/kopioida maksutta 4,50 eurolla opintojen ajan (väri 0,18 €/kpl = 25 kpl tai mustavalkoinen 0,03 €/kpl = 150 kpl). Tähän määrään sisältyy harjoitustyöt, opiskelutehtävät ym. Tämän jälkeen tulostaminen/kopiointi on maksullista. Kun raja ylittyy, tulee opiskelijan ottaa yhteyttä opintotoimistoon ja ostaa lisää kopiointioikeutta (5, 10 tai 15 €:n erissä). Monitoimilaitteelle tulostaessa (turvatulostus) käytetään henkilökohtaista kopiointikoodia (löytyy Wilmasta), luokan tulostimille riittää kirjautuminen koneelle omilla tunnuksilla. Monitoimilaitteilla voi myös skannata. Voit seurata tulostusmäärääsi osoitteesta: http://tulostus.livia.fi/pwclient/

IT -TUKIPALVELUT OPISKELIJIOILLE

Livian tietohallinto ei tarjoa tukipalveluita opiskelijoille omien ja koulun

tarjoamien laitteiden, palveluiden ja ohjelmistojen käyttöön. Käyttökoulutus hoidetaan keskitetysti pääsääntöisesti atk -opetuksen yhteydessä.

Mikäli koulun laitteissa, palveluissa ja ohjelmistoissa ilmenee teknisiä ongelmia tai ongelmat koskevat tietoturvaa (virukset ym.) tulee opiskelijoiden ottaa yhteyttä iitu@livia.fi osoitteeseen. Muissa asioissa tulee olla yhteydessä atk- tai TUTOR- opettajaan.

17.2 Puhelin

Kännyköiden käyttäminen tuntien ja tenttien aikana on kielletty!

Puhelimen hälytysäänet on laitettava äänettömälle oppituntien ajaksi! Kännykät laitetaan kassiin ja kassit lattialle. Jos kännykkä on esillä ja häiritsee opetusta, voidaan opiskelija poistaa luokasta kurinpito-ohjeistuksen mukaan.

17.3 Tietokoneet ja tulostaminen

Opiskelijoiden käytössä on tietokoneita sekä Kiesi- että Kärrykadun aulassa ja Kiesikadun toisessa kerroksessa on tietokoneen lainausautomaatti, josta voi lainata tietokoneen henkilökortilla.Tietokoneiden vieressä ei saa juoda eikä syödä!

Sammuta aina kone käytön jälkeen – muista energian säästämisen merkitys!

Katso myös Liite 1.

17.4 Livian Facebook ja Instagram -sivusto

Livialla on opistojen yhteinen Facebook-sivusto. Käy tykkäämässä sivustossa ja pysyt ajan tasalla opiston ajankohtaisista asioista: mm. tulevista tapahtumista, työtarjouksista, alkavista koulutuksista jne. Meidät löytää myös Instagramista SoteLivia-nimellä.

17.5 Pukukaapit ja säilytyslokerot

Osalle opiskelijoista voidaan tarvittaessa antaa säilytyslokero omaan käyttöön. Pantti lokerosta on 10 € ja avaimen saa toimistosta. Säilytyslokero on käytössä lukuvuoden ajan. Lukuvuoden tai opintojen päättyessä lokero on tyhjennettävä ja avain palautettava toimistoon.

17.6 Linja-autot, pysäköinti

Turun seudun kuusi kuntaa muodostavat yhtenäisen seutuliikenteen, josta käytetään nimeä Föli – Turun seudun joukkoliikenne. Muutoksen jälkeen Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin, Ruskon ja Liedon alueella voi matkustaa samalla lipulla ja samalla hinnalla kuntarajoista välittämättä.Bussien aikataulut ja reitit löydät helposti osoitteesta www.foli.fi

Koulun aulassa on monitori, josta näkyy bussien reaaliaikaisia aikatauluja 110 -tiellä Turun ja Salon suuntaan.

Opiskelijoiden pysäköinti on opiston takana, isolla parkkipaikalla. Opiston sivussa Kiesikadun puolella olevat parkkipaikat on varattu vain henkilökunnan käyttöön.

17.7 Tupakointi ja päihteet

Oppilaitoksemme on savuton. Sähkötupakan käyttö on myös kielletty.Päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opiston alueella ja TJK-paikoissa on kielletty.

17.8 Ulko-ovien sulkeminen

Ovi sulkeutuu sähköisesti klo 16.45, ovea ei saa lukittua käsin. Sähköisesti toimivaan oven lukkoon ei saa koskea! Koululla on mahdollista olla ma – to klo 20.30 asti. Perjantaisin klo 17.00 asti. Opiskelijat eivät kuitenkaan voi jäädä ovien lukitsemisen jälkeen tiloihin yksin, vaan tiloista on poistuttava henkilökunnan poistuessa. Jos olet koululla vielä ovien lukitsemisen jälkeen, varmista ehdottomasti ovea koettamalla, että ulko-ovi tulee varmasti lukkoon.Jokainen ryhmä varmistaa, että luokista on valot sammutettu ja ikkunat kiinni, viimeiset lähtijät sammuttavat valot myös käytäviltä.

18. JÄRJESTYSSÄÄNTÖRIKKOMUSTEN KÄSITTELY

Järjestyssääntörikkomukset ja niiden syyt selvitetään heti. Tavoite on syiden selvittämisen kautta löytää menettelytavat järjestyssääntörikkomusten ehkäisemiseksi.Järjestyssääntörikkomuksia käsittelevät asian etenemisjärjestyksessä opettaja tai esim. asuntolanohjaaja ja rehtori. Rangaistuksena järjestyssääntörikkomuksista rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen. Milloin kirjallinen varoitus ei ole riittävä tai jos rikkomus toistuu, rehtori voi erottaa opiskelijan asuntolasta tai oppilaitoksesta enintään 3 kk ajaksi.

Kurinpitotoimielin, johon kuuluvat rehtori, kuraattori, työelämän edustaja ja kyseessä olevan opiskelijan opettajatutor, voi opiskelijaa ja hänen huoltajaansa kuultuaan erottaa hänet opistosta enintään yhdeksi vuodeksi tai erottaa pysyvästi opiskelija-asuntolasta.

Opettajatutor saattaa opiskelijan saamat nuhtelut ja rangaistukset hänen huoltajansa tietoon.

LIITE 1: ATK-ETIKETTI

 1. Tietokoneissa on toteutettu Kuntayhtymän standardin mukainen asetus, joten asetuksia ei saa muuttaa missään tapauksessa.
 2. Atk-pajaan, tietokoneluokkaan ja muihin tietokonepisteisiin ei ehdottomasti saa viedä juotavaa ja syötävää.
 3. Omien ohjelmien asennus koneeseen on kielletty.
 4. Tietokoneet on tarkoitettu opiskeluun, joten esim. ”chättäily” on kielletty ja sitä varten ei konetta voi varata. Opiskelutoverilla on oikeus ottaa kone käyttöön tällaisessa tapauksessa.
 5. Tietokonetta käytettäessä on otettava huomioon toisten opiskelijoiden työrauha, musiikkia tms. ohjelmaa ei saa kuunnella niin että se häiritsee toisia. Äänekäs keskustelu ei ole myöskään sallittu.
 6. Omia muistitikkuja saa käyttää koulun koneissa. Muista suorittaa virustarkistus!
 7. Sammuta aina tietokoneesi, kun lopetat työskentelyn.
 8. Muista vaihtaa salasanasi vähintään puolen vuoden välein ja ainakin kun olet jäämässä lomalle!

LIITE 2: MUUTOKSIA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

LAAJENNETTU OPPIVELVOLLISUUS

LAKI OPPIVELVOLLISUUDESTA 1214 / 30.12.2020

2 § Oppivelvollisuuden alkaminen ja päättyminen

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia.

Oppivelvollisuus alkaa perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun lukuvuoden alkaessa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta.

Jos perusopetuslaissa tarkoitetulle perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta 2 momentissa säädettyä aikaisemmin (pidennetty oppivelvollisuus).

Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on tätä ennen hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnosta annetussa laissa (502/2019) tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun tutkinnon taikka niitä vastaavan Ahvenanmaalla suoritetun tai ulkomaisen koulutuksen.

LIITE 2: LAKI 531 / 2017

 • Koulutuksen järjestäjän on annettava tieto siitä, minkälaisia terveydentilaa koskevia vaatimuksia opintoihin liittyy
 • Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelijalla on laissa tarkoitettu terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan määrätä terveydentilan toteamiseksi terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin (82 §)
 • Kun koulutukseen liittyvät käytännön tehtävät oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos se on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi ja jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoslain (39/1889) 17 luvun 18, 18 a tai 19 §:ssä, 20 luvussa, 21 luvun 1–3 tai 6 §:ssä, 31 luvun 2§:ssä taikka 50 luvun 1, 2, 3, 4 tai 4 a §:ssä tarkoitetusta rikoksesta. (81 §). Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa 81§:n 2 momentissa tarkoitettua opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 5 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä (82 §).
 • Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena koulutukseen kuuluvissa käytännön tehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. (84 §)
 • Opiskelijaksi pyrkivän tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot ja antaa tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä
 • Kun opintoihin tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas-, tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos:
  • opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden osoittanut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa;
  • on ilmeistä, että opiskelijalla ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä; tai
  • opiskelija on opiskelijaksi hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi
 • Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista koulutuksen järjestäjän on selvitettävä yhdessä opiskelijan kanssa tämän mahdollisuus hakeutua suorittamaan muuta tutkintoa tai koulutusta. (81§)
 • Jos opiskelija kieltäytyy terveyden tilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

OPH -5-2018 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TERVEYDENTILAVAATIMUKSET

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisess toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • jos opiskelija kieltäytyy terveyden tilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

LÄVISTYKSET AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

Koulutuksen järjestäjä on työturvallisuuslain 8 § nojalla velvollinen huolehtimaan tarpeellisilla toimenpiteillä opiskelijan turvallisuudesta ja terveydestä työssä sekä tekemään työturvallisuuslaissa edellytetyt selvitykset ja arvioinnit työhön ja työolosuhteisiin liittyvistä vaaratekijöistä. Oppimisympäristöjen vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa tulee opiskelijoiden käyttämien lävistysten ja erilaisten korujen käytön yhteydessä ottaa huomioon myös niiden kautta mahdollisesti leviävät infektiot ja koruihin tarttumisesta johtuvat vammat.

SOSIAALI- JA TERVEYSALALLE HAKIJAN TERVEYS

Ammattiopisto Livian, Sosiaali- ja terveysopiston lähihoitajaopiskelijaksi hakijoilta vaaditaan sellainen ruumiillinen ja henkinen terveys, joka ei ole esteenä asianomaisen alan tehtävissä toimimiselle.

Alalla huomioitavat fyysiset seikat

 • Työ kuormittaa selkää ja jalkoja sekä edellyttää käsien hyvää toimintaa.
 • Työssä joudutaan pesemään usein käsiä ja käyttämään erilaisia aineita, joten krooniset allergiat ja ihottumat voivat olla este työn hoitamiselle.
 • Työ on usein kolmivuorotyötä, joten diabetesta ja epilepsiaa sairastavilta vaaditaan hyvää hoitotasapainoa.
 • Näkö- ja kuulovamma sekä veriteitse tarttuva tauti ja limakalvolävistykset rajoittavat työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen sijoittumista.Alalla huomioitavat psyykkiset seikat
 • Sosiaali- ja terveysalan ammatissa vaaditaan hyvää henkistä tasapainoa.
 • Opiskelijan tulee olla sitoutunut opiskeluun sekä kantaa vastuuta itsestään ja muista.
 • Opiskelijalta vaaditaan kykyä kestää alalla olevia paineita (kiirettä, muutoksia, stressiä).
 • Huumeiden käyttäjän, alkoholin tai lääkkeiden väärinkäyttäjän ei tulisi hakeutua alalle.

Jos olet vamman tai sairauden takia erikoislääkärin hoidossa pyydä hoitavalta lääkäriltä lausunto sopivuudestasi alan tehtäviin ja toimita se oppilaitokseen ennen koulutuksen aloittamista.

TJK:ssa pitää olla valmius työskentelyyn molempia sukupuolta olevien asiakkaiden kanssa sekä kyynärpäät paljaana. Työssäoppimisessa tulee pystyä työskentelemään lähihoitajan työasussa, siihen kuuluu lyhythihainen työvaate (käsien ja kyynärvarsien pesu), jos käyttää huivia niin sen on oltava pieni ja/tai huivin reunat ovat työvaatteen kauluksen sisällä.

LIITE 3: PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

YH 21.9.2010/142§, YH 13.12.2011/187§, YH 24.11.2015/132§

1 § Peimarin koulutuskuntayhtymän alueina pidetään Kaarinan, Paimion ja Paraisten toimipaikkojen alueita.

2 § Kouluaikana pidetään lukujärjestyksen mukaista työpäivää.

3 § Opiskeluun välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan opiston tai oppilaskunnan järjestämä tilaisuus opistolla tai opiston alueen ulkopuolella.

4 § Opisto ja opiskelija tekevät sopimuksen henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta (HOPS), jossa opisto sitoutuu järjestämään opetussuunnitelman tavoitteisiin tähtäävän opetuksen ja jossa opiskelija sitoutuu olemaan läsnä kaikessa HOPS:n mukaisessa opetuksessa.

Opiskelua ja läsnäoloa arvioidaan jatkuvasti. Poissaolot ovat sallittuja vain sairaustapauksissa. Muutoin poissaoloihin on hankittava lupa.

Sairaustapauksissa opiskelijan on välittömästi ilmoitettava sairastumisestaan opistoon. Mikäli sairaus jatkuu yli vuorokauden, on siitä esitettävä lääkärin tai terveydenhoitajan todistus tai muu luotettava selvitys. Opiskeluun sisältyy opiston ulkopuolella HOPS:in mukaisesti työssäoppimisjaksoja, jolloin siitä on laadittu etukäteissuunnitelma tavoitteineen.

5 § Oppi- ja työharjoitustunnit alkavat täsmällisesti lukujärjestyksessä ilmoitettuna aikana. Opiskelijan läsnäolo todetaan heti opiskelutilanteen aluksi.

6 § Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen pitämään koulualueen siistinä.

7 § Tupakointi on kielletty opiston sisätiloissa, oppilasasuntolassa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla (Tupakkalaki 12 §). Tupakkalain 12 § sovelletaan myös sähkötupakkaan.

8 § Opiston omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Vahingon sattuessa siitä on ilmoitettava ao. vastuuhenkilölle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuu korvausvelvollisuus vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. Opiskelun ajaksi opiskelijoille kuittauksella luovutetut työvälineet tulee palauttaa opiskelun päätyttyä. Muussa tapauksessa opiskelija on velvollinen korvaamaan puuttuvat työvälineet.

9 § Opiskelija on velvollinen noudattamaan annettuja työturvallisuusohjeita. Työtapaturmissa on annettava ensiapu ja ilmoitettava välittömästi lähimmälle oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalle tai terveydenhoitajalle. Opiskelija on velvollinen hankkimaan ja käyttämään harjoitustöissä työturvallisuuden ja –mukavuuden, -hygieenisyyden ja opetustilanteen kannalta asianmukaista työvaatetusta. Rehtorilla, opettajilla ja ohjaajilla on oikeus määrätä opetusta häiritsevä tai työturvallisuutta vaarantava opiskelija poistumaan paikalta.

10 § Päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opiston alueella ja työssäoppimispaikoissa on kielletty.

Tuorlan majatalossa noudatetaan anniskeluehtojen mukaista käytäntöä. Koulutuksenjärjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, mikäli lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 34 a § mukaiset ehdot täyttyvät.

11 § Opiskelijoiden opetuksessa tarvittavat metsästysaseet ja ampumatarvikkeet säilytetään vain metsästysase- ja ampumatarvikekaapeissa. Ilma-aseiden ja jousien säilyttäminen opistossa on sallittu vain rehtorin luvalla niille osoitetussa paikassa.

12 § Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen.

13 § Koulutuksenjärjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden opiskelijalta, jonka opintoihin tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, mikäli lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 32 ja 34 § mukaiset ehdot täyttyvät.

LIITE 4: NETTIKIUSAAMISEN ERITYISPIIRTEET

Mitä nettikiusaaminen on?

Nettikiusaaminen on verkossa tapahtuvaa kiusaamista. Näennäinen nimettömyys ja kasvottomuus saattaa houkuttaa kiusaajan ylilyönteihin. Kiusaaminen on sosiaalista ja henkistä väkivaltaa. Pienen piirin huvitukseksi tarkoitettu pila, esim. pilkkaavat kuvat, videot tai tekstit, voivat verkossa helposti riistäytyä käsistä ja kopioitua moniin eri verkkopalveluihin, netin arkistopalveluihin tai toisten netinkäyttäjien koneille ja kännyköihin ja pysyä siellä loputtomasti. Netin ja kännykän kautta uhria voidaan kiusata jatkuvasti, myös kotonaan ja vapaa-aikana. Nettikiusaajan uhri voi olla kuka vain, lapsi, nuori tai aikuinenkin. Kiusaaminen satuttaa aina. Sosiaalisessa mediassa kiusaaminen jää useimmiten piiloon aikuisten silmiltä, jolloin kiusaaja ja kiusattu jäävät vaille tarvitsemaansa apua.

Miten netissä kiusataan?

Yleisimmät sosiaalisessa mediassa tapahtuvat kiusaamisen muodot ovat perättömien juorujen, pilkkaavien kommenttien ja loukkaavien kuvien levittämistä. Pilkkaavat kommentit kohdistuvat usein esimerkiksi ulkonäköön, uskontoon tai elämänkatsomukseen. Kiusaaminen sosiaalisessa mediassa saattaa olla myös kiusatun jatkuvaa eristämistä eli syrjintää nettiyhteisön sosiaalisesta kanssakäymisestä tai peleistä.

Ryhmän ulkopuolelle sulkeminen satuttaa. Kännyköillä kuvattuihin kiusaamistilanteisiin liittyy usein myös väkivaltaa. Kuvatut pätkät päätyvät usein jakoon muiden nähtäville esim. nettiin tai kännykästä toiseen.

Nettikiusaaminen kytkeytyy usein koulukiusaamiseen

Koulu on kiusaamisen yleisin paikka: eniten kiusataan välitunneilla ja seuraavaksi eniten oppitunneilla. Netti on siis merkittävä koulukiusaamisen ympäristö ja yhteydessä muuhun koulukiusaamiseen. Osa netissä tapahtuvasta kiusaamisesta tapahtuu nimimerkin suojassa: kiusattu ei aina itsekään tiedä ovatko kyseessä samat kiusaajat kuin koulussa. Kiusaaminen netissä voi myös levitä koulun arkeen.

Mitä kannattaa julkaista netissä?

Jokaisen joka julkaisee netissä jotain materiaalia, esim. kuvia, tekstiä tai videoita, pitää tietää etukäteen, millainen julkaisupaikka netti on. Osa palveluista on kahden netinkäyttäjän välistä viestintää osa taas julkista, suuren yleisön nähtävissä.

Aina kannattaa miettiä tarkoin, kannattaako/voiko kertoa henkilökohtaisia asioita nettikaverille. On syytä kiinnittää huomiota siihen, ettei tietämättään tai huomaamattaan jaa elämäänsä ja yksityisyyttänsä itselle tuntemattomien ihmisten kanssa.

Jokaisen on syytä muistaa, että salasana on aina henkilökohtainen eikä sitä kannata antaa edes parhaalle ystävälle. Käyttäjätunnus tai vahingossa paljastettu salasana avaa huijarille portin toisen käyttäjän tietoihin.

Jokainen netissä julkilausuttu ja verkkoon talletettu tieto voi jäädä verkkoon, vaikka kuvat ja tekstit poistettaisiinkin omalta koneelta. Tiedot ovat jo ehtineet kopioitua esim. netin arkistopalveluihin, joista niitä on käytännössä mahdoton saada pois. Internetissä sama aineisto voi tulla vastaan vuosienkin kuluttua. Tämän takia jokaista verkkoon laitettua tietoa on syytä punnita tarkkaan ja erityisesti omia henkilökohtaisia tietoja on syytä varjella.

LIITE 5: TYÖPAIKALLA JÄRJESTETTÄVÄN KOULUTUKSEN (TJK) TYÖSSÄKÄYNTIALUEET

Rehtori Maria Luoma-aho 050 3732 517
Opinto-ohjaaja Maria Axberg 040 0451 363
Opintosihteeri Kristina Tikka 050 3732 584
Opintosihteeri Tiina Böckerman 050 3036 513

AMMATTIOPISTO LIVIA

Sosiaali- ja terveysopisto

Kiesikatu 3, 20780 Kaarina
www.livia.fi
sote@livia.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@livia.fi