Luonto- ja ympäristöala Livia

Luonto- ja ympäristöala

Luonto- ja ympäristöalan koulutusta Liviassa kahdessa opistossa

Ammattiopisto Liviassa on luonto- ja ympäristöalan koulutusta sekä Tuorlan että Paraisten opistoissa. Opistot ovat profiloituneet koulutustarjonnassaan ja opetuksen painopisteet vaihtelevat. Vaikka kyseessä siis olisikin samaan tutkintoon johtava koulutus, kannattaa hakijan huomioida tämä opistojen profiloituminen jo hakuvaiheessa.

Tuorla

Maaseutuopistossa Tuorlassa voi erikoistua luonnonvaratuottajaksi tai luonto- ja ympäristöneuvojaksi.

Luonnonvaratuottajiksi opiskelevat saavat monipuolisen osaamisen luonnontuotealalle. Opintoihin sisältyy luonnontuotekasvien kuten luonnonyrttien, marjojen ja sienten tuntemusta, keruuta ja käsittelyä. Opinnoissa perehdytään myös luonnontuotekasvien kasvatukseen ja käytännön viljelytöihin. Kerätyistä raaka-aineista opitaan valmistamaan erilaisin työmenetelmin elintarvikkeiksi soveltuvia jatkojalosteita. Opinnoissa tutustutaan alaa koskevaan lainsäädäntöön sekä suoritetaan hygieniapassi. Koulutus antaa myös valmiuksia suunnitella ja valmistaa erilaisia hyvinvointi-, hoito- ja luonnonkosmetiikkatuotteita (kuten voiteita, salvoja, saippuoita ja yrttikylpyjä) sekä ohjata asiakkaita tuotteiden käytössä. Luonnonmateriaalien käyttö ja työstäminen tarjoaa mahdollisuuksia kädentaitojen kehittämiseen ja ohjaamiseen. Opintojen aikana tutustutaan myös tuotteistamiseen ja yritystoimintaan. Luonnonvaratuottajat työskentelevät alan yrityksissä.

Luonto- ja ympäristöneuvojien opinnoissa tavoitteena on kouluttaa osaajia, jotka pystyvät erilaisten ryhmien kanssa toimiessaan hyödyntämään monipuolisesti niin lähiluontoa, kädentaitoja kuin erilaisia hyvinvoinnin tuottamiseen liittyviä elementtejä. Opinnoissa perehdytään myös ympäristökasvatuksen menetelmiin sekä jäte- ja kierrätysneuvonnan toteuttamiseen. Lähiluonnossa toimimisessa opitaan seikkailu- ja luontokasvatuksen menetelmiä sekä luonnontuntemusta. Kädentaidoissa opitaan hyödyntämään monipuolisesti luonnon- ja kierrätysmateriaaleja ohjaustilanteissa. Hyvinvoinnin tuottamisessa tutustutaan paitsi luonnon hyvinvointivaikutuksiin, myös hyvinvoinnin tuottamiseen eläinten avulla sekä hyvinvointituotteiden valmistukseen ja käyttöön. Luonto- ja ympäristöneuvoja toimii esim. järjestöissä, hyvinvointi- ja virkistyspalveluissa, matkailuyrityksissä, kerho- ja leiritoiminnassa. Opinnot tuovat lisäosaamista myös muun pohjakoulutuksen omaaville, esim. hoito- ja hoiva-alalla, matkailun tehtävissä tai lasten ja nuorten parissa työskenteleville.

Parainen

Paraisilla toimiva Kalatalous- ja ympäristöopisto on profiloitunut luonto-ohjaajan ja ympäristönhoitajan koulutuksissa painotteisesti saariston toimintaympäristöissä toimimiseen sekä saaristotuntemukseen.

Luonto-ohjaajat oppivat liikkumaan ja toimimaan niin vesillä kuin lähiluonnossa retkeillen ja vaeltaen.  Turvallinen palvelutoiminta erilaisten asiakasryhmien kanssa ohjelmapalvelu- ja luontopalveluissa on meille tärkeää.  Luonto-ohjaajat oppivat myös maasto- ja luontoruokailua sekä työstämään erilaisia luonnon- ja kierrätysmateriaaleja. Ympäristökasvatus ja hyvinvointia luonnosta tulevat tutuiksi. Luonto-ohjaajat osallistuvat myös erilaisten teematapahtumien järjestämiseen.

Ympäristönhoitajamme toimivat paljon saaristossa ja sen kohteissa, hoitaen muun muassa saaristoluonnon perinnemaisemia.  He oppivat kunnostamaan vesistöjä sekä arvioimaan eri tavoin ympäristön ja luonnon tilaa sekä ottamaan erilaisia näytteitä.  He oppivat liikkumaan niin vesillä kuin maastossa turvallisesti.  Jäte- ja kierrätystietous erilaisine käytännönläheisine projekteineen tulevat tutuksi, kuten myös pienimuotoiset teematapahtumat.  Maastossa ja vesillä toimimisen turvallisuus ja erilaiset työvälineet ja koneet tulevat tutuiksi käytännöntehtävissä.