Ammattiopisto Liviassa opiskelijoiden joustavia opintopolkuja tuetaan vr-teknologialla

Ammattiopisto Liviassa virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen sai alkunsa käytännön opetuksen tarpeista syksyllä 2021. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osan kotihoidossa toimimisen voi suorittaa ainoastaan kerran lukuvuodessa, mikä vaikeutti opiskelijoiden joustavia opintopolkuja. Kotihoidossa toimimisen tutkinnon osaan tehtyjen virtuaalisten toteutuksen avulla opintojen suorittamisesta haluttiin tehdä joustavampaa. Moni opiskelijoista on jo työelämässä ja vr-ympäristö toimii erinomaisesti asioiden kertauksessa ja harjoittelussa, myös etänä. Ammattiopisto Livian johto oli vahvasti tämän kehityksen tukena, ja mahdollisti projektin toteutuksen.

Kotihoidossa toimimiseen kehitetty ensimmäinen virtuaalinen oppimisympäristö kattaa kotihoidon työtehtäviä kuten työn suunnittelua, asiakkaan voinnin tarkkailua, riskitekijöiden havainnointia asiakkaan kotona, asiakkaan ergonomian ja liikkumisen tukemista sekä lääkkeiden jakoa.

Toisena vr-sisältönä Ammattiopisto Liviassa kehitettiin Ella-asiakkaan hoitokokouksen vr-sisältö, jossa suunnitellaan skitsofreniasta kärsivän Ellan kotiuttamista sairaalasta. Opiskelijat voivat osallistua hoitokokoukseen virtuaalisesti, oppia hoitokokouksen käytänteistä ja osallistujien rooleista, asiakkaan fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn arvioinnista, asiakkaan taloudellisesta selviytymisen edellytyksistä ja sen tukemisesta. Opiskelija oppii myös mielenterveyden häiriöstä kärsivän asiakkaan kohtaamisesta oikein ja ammatillisesti. VR-sisältö on autenttinen kokemus skitsofreniapotilaan kohtaamisesta, mistä on kiittäminen Livian ammattitaitoisten opettajien huikeita näyttelysuoritusta. Opiskelijat ottivat sisällön innolla vastaan, nostaen mm. seuraavia kommentteja:

Ellan hoitokokous eteni oikeassa järjestyksessä, ei pompittu asiasta toiseen. Tämänkaltainen oppimisympäristö olisi oiva kertaus joka kurssin päätteeksi.

Se [vr-harjoite] on erityisen hyvä, koska opin auttamaan skitsofreniapotilasta ja opin paljon siitä, kuinka tunnistaa skitsofreniasta kärsivä henkilö.

[Opin] miten skitsofreniapotilas voi käyttäytyä. En ole ennen tavannut mielenterveydenongelmasta kärsivää ihmistä.

Livian opiskelijat nostivat esille myös erinomaisia ideoita tuleviin vr-sisältöihin, toivoen mm. jatko-osaa hoitokokouksen sisältöön, jossa vieraillaan kotiutettavan Ellan kotona. Opiskelijat kertoivat myös, että haluaisivat harjoitella vastaavassa ympäristössä mm. muistisairaan kotiuttamista, muita sairauksia, sairaalahoitoa ja saattohoitoa.

Projektin taustalla on Livian henkilökunnan ja opettajien kanssa läpikäyty yhteiskehitysprosessi.

Jokainen projektiin osallistunut henkilö on ollut aktiivisesti kehittämässä vr-sisältöä, kuvauksista tekniseen toteutukseen saakka. Livian projektiryhmään kuului yhdeksän opettajaa, jotka muodostivat vr-ydintiimin. Tämä työryhmä  kehitti yhdessä 3DBearin asiantuntijoiden kanssa nämä kaksi vr-oppimisympäristöä. Mukana oli hoitotyön, ravitsemuksen, liikunnan ja päihde- ja mielenterveystyön opettajia sekä tiiminvetäjiä. Näillä opettajilla oli yhdessä hyvin laaja-alainen pedagoginen osaaminen sekä innostus vr-projektin toteutukseen!

Kuva 2. Ammattiopisto Livian innostunut vr-ydintiimi kotihoidon vr-sisällön kuvauksissa. 

Projektin alussa kukaan opettajista ei ihan tarkalleen tiennyt, mitä VR on ja mihin tässä ollaan ryhtymässä. Projektin aikana opettajat oppivat teknologiasta, virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämistyöstä sekä vr-alustan käytöstä 3DBearin johdolla. VR-ydintiimi osallistui kaikkiin projektin vaiheisiin käsikirjoittamisesta kuvauksiin, editointiin ja opiskelijatestauksiin. Opettajien rooli projektissa oli ensiluokkaisen tärkeä – innovoida sisältöä sekä toimia sisällön ja pedagogiikan asiantuntijoina. VR-ydintiimi kuvasi projektia omin sanoin seuraavasti:

Uutta ja mielenkiintoista. Kun aloitin, en edes tiennyt mitä VR on. Kun tekee ja oppii, kiinnostus kasvaa. Olen oppinut käsikirjoittamisesta, kuvaamisesta, editoinnista, Wonda VR [vr-alustan] käytöstä ja mahdollisuuksista. Monialainen yhteistyö on ollut avartavaa. Yhteistyökuvio kotihoitoyksikön kanssa oli mahtavaa. 3DBearin kanssa yhteistyö on sujunut, välillä pienetkin yksityiskohdat on viilattu yhdessä. Ydintiimin yhteistyö on sujunut ja se on ollut aina mukavaa. 

Todella mielenkiintoinen! Olen oppinut paljon uutta ja on ollut kiva tehdä yhteistyötä muiden opejen kanssa.

Erinomainen kokemus. 

Mielenkiintoinen ja positiivinen oppimiskokemus. Projektin tuloksena kaksi oppimiskokonaisuutta, jotka poikkeavat perinteisestä luento/tehtävä-pedagogiikasta ja ovat erilaisuudessaan opiskelijoita innostavia. 

Ammattiopisto Livian vr-ydintiimiltä annetaan seuraavat opit virtuaalisten oppimisympäristöjen ensikehittäjille:

  1. Muista, että virtuaaliset oppimisympäristöt eivät korvaa opettajia tai perinteistä opetusta, eikä tämä ole tarkoitus. Virtuaalisilla oppimisympäristöillä voidaan tuottaa lisäarvoa opetukseen!
  2. Ei tarvitse olla digiteknologian tai pelimaailman asiantuntija. Projektin aikana oppii koko ajan ja yhdessä tekeminen on inspiroivaa!
  3. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tärkeää on ymmärtää, mikä on pedagoginen tavoite ja pitää tämä kirkkaana mielessä koko projektin ajan.
  4. Kehittämistyö vie aikaa, monia yksityiskohtia tulee pohtia. Aikaresurssia tulee olla!
  5. Nälkä kasvaa syödessä. Pidä silti fokus suunnitelmassa. Projektin aikana tulee paljon lisäideoita ja homma lähtee helposti paisumaan.
  6. Aloita, siitä se lähtee. No fear!

Liviassa tähdätään virtuaalisten oppimisympäristöjen rakentamisen jalkauttamiseen ja laajempaan levittämiseen. Uusia virtuaalisia oppimisympäristöjä kehitetään jo tällä hetkellä sote-puolella. Liviassa jatkokehitetään muiden oppilaitosten tekemiä ja jakamia vr-sisältöjä, 3DBearin tuella. 3DBear mahdollistaa, että oppilaitokset voivat jakaa vr-sisältöjä vastavuoroisesti, jotta samoja sisältöjä ei tarvitse tuottaa joka organisaatiossa. Jatkossa Ammattiopisto Liviassa tavoitteena on laajentaa vr-kehitystä myös muille koulutusaloille.

Kirjoittajat:
Anu Kurki, VR-projektin vastuuhenkilö Ammattiopisto Livia, lehtori terveydenhuollon aineet, anu.kurki@livia.fi.
Sara Käkönen, projektin vastaava 3DBear