Tervetuloa tutustumaan Ammattiopisto Livian hanketoimintaan!

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen myöntää Opetus- ja kulttuuriministeriö. Strategiarahoituksella tuetaan koulutuksen järjestäjän toiminnan ja ydinprosessien kehittämistä uuden lain ja valtakunnallisten toimintamallien mukaiseksi. Peimarin koulutuskuntayhtymälle on myönnetty strategiarahoitusta:


Vuonna 2022 ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta on myönnetty valtakunnallisille kehittämishankkeille, joista Peimarin koulutuskuntayhtymä osallistuu kolmeen kokonaisuuteen

  • Digitalisaation johtaminen ja osaamisen kehittäminen. Hanketta koordinoi Työtehoseura. Vastuuhenkilö: talousjohtaja Satu Villa, p. 0503572205

Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on edistää digitaalista osaamista ammatillisessa koulutuksessa. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen koulutuksen järjestämisessä ja opetuksessa edellyttää osaavaa henkilökuntaa ja johtoa. Hankkeessa luodaan kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus ja rakennetaan siihen sisältyvä osaamisen kehittämisen polku. Kehittämistoiminta tapahtuu koulutuksen järjestäjien laajassa yhteistyössä.

  • OPVA (opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot) haltuun. Hanketta koordinoi Turun kaupunki. Vastuuhenkilö: päätoiminen tuntiopettaja Juho Mustakoski, p. 0505903488.

Hankekuvaus: Hankkeessa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Sen tuloksena mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin.

  • Tietojohtamisen kehittäminen. Hanketta koordinoi Omnia. Vastuuhenkilö: kehittämispäällikkö Erjo Nojonen, p. 0504414443

Hankekuvaus: Tietojohtamisen hanke vastaa tarpeeseen parantaa tiedon tuotantoon, mittaamiseen, arviointiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja valtakunnallisesti kattavan toimijaverkoston kautta. Eri suuruiset ja eri tiedon tuotannon vaiheissa olevat ammatillisen koulutuksen toimijat luovat yhteisiä toimintamalleja, jakavat tietoa ja osaamista verkostossa ja kehittävät omia tietojohtamisen prosessejaan yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen kautta.

Hankkeille myönnetyn avustuksen käyttöaika: 1.1.2022 – 31.12.2023. Jatkoaika 30.4.2024 asti.


Vuonna 2023 ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta on myönnetty valtakunnallisille kehittämishankkeille, joista Peimarin koulutuskuntayhtymä osallistuu kahteen kokonaisuuteen

  • Strapetsi – strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen. Hanketta koordinoi Turun kaupunki. Vastuuhenkilö pedagoginen rehtori Maria Luoma-aho, p. 050 373 2517

Hankekuvaus: Hankkeella tuetaan ja kehitetään ammatillisen koulutuksen hallinnon ja operatiivisen johdon toiminnan ohjausta, vahvistaen sen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Tavoitteiden saavuttamisesta vastaa 81 ammatillisen koulutuksen järjestäjän verkosto.
Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen johtamista ammatillisen koulutuksen toiminnan vaikuttavuuden, tuloksellisuuden ja laadun vahvistamiseksi. Hankkeen toiminta toteutetaan neljän eri kehittämiskokonaisuuden kautta; Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen
Laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen, Osaamisen ja henkilöstön johtaminen, Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen. Neljän eri kehittämiskokonaisuuden lisäksi on kaikkia läpileikkaava ruotsinkielinen kokonaisuus, joka toimii kehittämiskokonaisuuksien mukana.

  • Vierko – Vieraskielisen opetuksen kehittäminen ja kotimaisten kielten opetuksen tarjonnan ja laadun parantaminen ammatillisessa koulutuksessa. Hanketta koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda. Vastuuhenkilö lehtori, tiiminvetäjä Eva Vähätalo, p. 0505643914

Hankekuvaus: Hankkeessa edistetään vieraskielistä koulutusta ja S2/R2-kielten opetuksen tarjontaa ja laatua. Vierkon toimintaa läpileikkaa aiemmissa hankkeissa tuotetun materiaalin ja koulutuksen jalkauttaminen, vertaisoppiminen, yhteistyö ja verkostoituminen. Tekoälyn mahdollisuudet huomioidaan erilaisten toimintamallien kehittämisessä. Vierko tekee yhteistyötä myös muiden strategiahankkeiden kanssa. Hankkeen toiminta toteutetaan viiden kehittämiskokonaisuuden kautta; Vieraskielinen opintotarjonta ja englanninkieliset yhteiset tutkinnon osat, Kotimaisten kielten oppiminen ja kielitaidon kartoittaminen, Osaamisen tunnistamisen keinot, Oppimisen tuen mallit ja toimintaympäristöt, Työelämän monimuotoisuuden tukeminen.

Ammattiopisto Livia osallistuu pääasiassa Erasmus+ -rahoitteisiin kansainvälisiin hankkeisiin tukeakseen sekä opiskelijoiden että henkilökunnan kansainvälistä liikkuvuutta ja osaamista. Olemme mukana seuraavissa hankkeissa:


Rajatonta oppimista 2.0 (opettaja- ja opiskelijaliikkuvuushanke)

Hankkeen toteuttamisaika: 1.6.2023 – 30.11.2024


Bridges – Blue Region Initiatives for Developing Growth, Employability and Skills in the Farming of Finfish

Hankkeen tavoitteena on kehittää pohjoismaisessa yhteistyössä kalatalouden osaamista ja tuoda yhteen sekä alan oppilaitokset, yritykset, päättäjät ja muut yhteistyötahot. Hanketta koordinoi norjalainen Trondelagin maakunta ja sen ammatillisen koulutuksen järjestäjä.

Lisätietoa hankkeesta sen omilta kotisivuilta bridges.eu

Hankkeen toteuttamisaika: 1.11.2020 – 31.10.2024.

Vastuuhenkilö: lehtori Antti Forsman, p. 0503555299.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on myöntänyt valtionavustusta hoiva-avustajien koulutukseen. Valtionavustuksen tavoitteena on lisätä hoiva-avustajien määrää ja siten parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuutta ja hoitajamitoituksen edellytyksiin vastaamista. Valtionavustuksella voidaan hoiva-avustajakoulutuksen lisäksi tukea opiskelijahankintaa ja opintojen aikaisia tukitoimia oppilaitoksissa.

Peimarin koulutuskuntayhtymä on saanut rahoitusta hoiva-avustajien koulutukseen kolmella avustuskierroksella.

Livian hoivatie I

Hankkeen toteuttamisaika: 19.10.2022-31.3.2024

Livian hoivatie II

Hankkeen toteuttamisaika: 12.4.2023-30.11.2024

Livian hoivatie III

Hankkeen toteuttamisaika: 4.12.2023-31.12.2025

Hankkeen vastuuhenkilö: Lehtori Annastiina Hedman (poissa), lehtori Helinä Hätönen, p. 0505944412

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen logo.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Haja-asutusalueen vesiensuojelun havainnollistamishankkeen ”Vesistä virtaa” tavoitteena on edistää Varsinais-Suomen maatalous-, puutarha- ja metsäalan ympäristöystävällisyyttä ja kestävyyttä esittelemällä maaseutuyrittäjille helposti monistettavia vesistönsuojelutoimenpiteitä.

Hanke hyödyttää viljelijöitä esittelemällä helposti toteutettavia vesistönsuojelutoimenpiteitä. Toimenpiteitä suunniteltaessa otetaan erityisesti huomioon niiden vaikuttavuus maan kasvukunnon paranemiseen ja siten sadontuoton lisäämiseen. Toimenpiteiden avulla viljelijä saa omaa tilaansa, paitsi ympäristöystävällisemmäksi, myös paremmin satoa tuottavaksi ja taloudellisemmaksi. Ammattiopisto Livia toimii ainutlaatuisessa meri- ja vesistöympäristössä, jota tulisi hyödyntää vesistömiljöön ”näyteikkunana” laajemmin kuin nykyään. Tähän “näyteikkunapaikkaan” saadaan hankkeen aikana rakennettua monenlaista jalkautettavaa tietoa tapahtumien ja pellonpiennarpäivien muodossa.

Hanke rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Vastuuhenkilö: Lehtori Jenna Ekman, p. 0504342805

Varsinaista Luomua -hanke toteutetaan yhteistyössä ProAgria Länsi-Suomen kanssa alueellisen luomutuotannon käytäntöjen ja mahdollisuuksien kehittämiseksi. Hanke on suunnattu luonnonmukaisesta ja ympäristöystävällisestä maatalous- ja puutarhatuotannosta kiinnostuneille toimijoille. Hankkeen pääpainona on alkutuotannon ympäristö- ja talousnäkökulmat sekä kuluttajatyö. Luomualan kehitystä ja kasvua sekä luomutoimenpiteiden käyttöönottoa Varsinais-Suomessa edistetään erityisesti luomukotieläintuotannon, puutarhatuotannon sekä peltokasvien viljelyn osalta.

Hanke rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (Varsinais-Suomen ELY-keskus).

Hankkeen toteuttamisaika: 1.1.2023 – 31.10.2024.

Vastuuhenkilö: Ville Korpelainen, p. 0504075567

Varinaista Luomua -hankkeen logo

Varsinais-Suomen alueella toteutetaan Maatalouden vesistöpolku -hanke aikavälillä toukokuu 2023 – kesäkuu 2025. Ammattiopisto Livian vetämässä hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat Valonia, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Kaarinan kaupunki.

Hankkeessa toteutetaan Ammattiopisto Livian alueelle Kaarinaan maatalouden vesien- ja ympäristönsuojeluun keskittyvä vesistöpolku, jossa on kaikenikäisille kuluttaja- ja ammattilaisryhmille suunnattuja tietoiskuja ja näytteitä. Hankkeen puitteissa Livian peltoalueille muodostetaan näytelohko, jossa voi vertailla maanparannusaineiden kuten rakennekalkin, kipsin ja kuidun eroavaisuuksia ja hyötyjä. Yhdelle lohkoista istutetaan agrometsä, jossa pääkasveina ovat pähkinät ja väripaju. Merenrantaan isojen peltolohkojen valuma-alueelle rakennetaan kosteikko ja laskeutusallas sekä kehitetään lehmien ulkoilutarhan valumavesien hallintaa, minkä tavoitteena on aktivoida maaseutuyrittäjiä rakentamaan tiloilleen kosteikkoja ja kiinnittämään huomiota eläinten ulkoilutarhojen vesienhallintaan, erityisesti vesistöjen välittömässä läheisyydessä.

Polun alueelle tulee useita näytepisteitä, joissa pääsee perehtymään muun muassa säätösalaojitukseen, monimuotoisuuden lisäämiseen ja veden laadun ja virtaaman seurantaan. Koko polusta tehdään 3D-mallinnus, joka mahdollistaa puiston hyödyntämisen valtakunnallisesti ympäri vuoden.

Hanke järjestää myös kattavasti maatalouden vesistönsuojeluun painottuvia työnäytöksiä ja pellonpiennarpäiviä ja hanke huipentuu kesällä 2025 järjestettävään avajaistapahtumaan.

Hankkeen toteutusaika: 30.11.2022-15.6.2025

Vastuuhenkilö: lehtori Jenna Ekman, p. 050 4342805

Monitavoitteiseksi täsmämetsätalouden osaajaksi – etänä (E-Täsmä) on Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama ja Suomen metsäkeskuksen vetämä hanke, johon Ammattiopisto Livia osallistuu yhdessä Turun yliopiston biologian laitoksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Hankkeen päätavoitteena on edistää ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevien metsätalouden käytänteiden jalkauttamista käytäntöön monipuolisten demonstraatioiden, viestinnän ja koulutuksen keinoin.

Hankkeen fyysisten demonstraatioiden kohdealueena toimivat Livian (yhteensä noin 640 ha) ja Turun yliopiston Luonto2100-rahaston (tällä hetkellä noin 25 ha) omistuksessa olevat metsäalueet Varsinais-Suomessa.

E-Täsmä-hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Lue lisää toimenpidekokonaisuudesta.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.4.2023-31.10.2025

Hankkeen vastuuhenkilö: Lehtori Mikko Anttila, p. 0503039824

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on myöntänyt valtionavustusta ukrainalaisten osaamispalveluiden järjestämiseen. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa kasvihuone- ja puutarhatiloilla työskentelystä kiinnostuneiden ukrainalaisten osaamista ja kielitaitoa sekä kasvattaa osaamista erityisesti suomalaisen työkulttuurin ja työelämätietouden, laatujärjestelmien perusteiden, viljelyhygienian ja tiloilla tarvittavien korttikoulutusten osalta. Työllistymistä edistävien toimien lisäksi tavoitteena on kasvattaa henkilöiden mahdollisuutta työskennellä jatkossa vastuullisempien tehtävien parissa.

Hankkeen toteuttamisaika: 11.10.2023-31.1.2024.

Hankkeen vastuuhenkilö: tiiminvetäjä Jaana Jaakola-Joento, p. 0503552434

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen logo.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Maaneuvos-hanke on Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama ja Baltic Sea Action Groupin vetämä hanke, johon Ammattiopisto Livia osallistuu yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Hankkeessa järjestetään maan kasvukunnon koulutusta 20:lle kasvintuotannon nykyiselle ja tulevalle asiantuntijalle, viedään koulutuskokonaisuus Seinäjoen AMK:n ja Livian opinto-ohjelmiin, tuotetaan talousselvitys maan kasvukunnon hoidosta sekä päivitetään ja täydennetään koulutukseen tarvittavaa materiaalia.

Maaneuvos-hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Lue lisää toimenpidekokonaisuudesta.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.8.2023-30.9.2024

Vastuuhenkilö: Lehtori Jenna Ekman, p. 0504342805

Löydä upea ura Liviasta -hanke on saanut rahoituksen Opetushallitukselta ammatillisen koulutuksen oppimisen tuen kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on selkiyttää ja kehittää oppimisen tuen järjestelmiä ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeessa edistetään opiskelijoiden ohjauksen ja tukitarpeiden nykyistä systemaattisempaa kartoittamista sekä vahvistetaan oikea-aikaisten ja oikean laajuisten pedagogisten tukitoimien toteuttamista. Hankkeessa kehitetään yhteisöllistä opiskelijahuoltoa ja henkilöstön osaamista sekä tiivistetään yhteistyötä erityisopettajien ja eri tutkinnon osien opettajien sekä muun ohjaushenkilöstön välillä.

Opiskelijoiden ohjausta vahvistetaan huomioiden erityisesti jatko-opinnot ja työllistyminen sekä lisätään urasuunnitteluun liittyvää ohjausta. Kehitystyön tuloksia ja oppimisen tuen toimintamalleja jaetaan alueellisesti yhteistyössä oppilaitosten sekä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa opiskelijat huomioidaan oman hyvinvointinsa ja tuen tarpeidensa asiantuntijoina.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.1.2024-30.6.2025

Vastuuhenkilö: Hankesuunnittelija Anssi Kuisma, p. 050 591 6179

Ammattiopisto Livia on vuosittain mukana monipuolisessa hanketoiminnassa. Useita hankkeita toteutetaan yhteistyössä alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. Keskeisiä teemoja Livian hanketoiminnassa ovat mm. opetuksen ja ohjauksen laadun kehittäminen, elinkeinoelämän tulevaisuus ja kestävä kehitys.

Hankkeilla on omat vastuuhenkilöt, joiden yhteystiedot löydät oheisten hankekuvausten yhteydestä. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)livia.fi.

Livian hankkeita rahoittamassa

ELY-keskuksen logo
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston logo.
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen logo.
Maa- ja metsätalousministeriön logo.