Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella.  Hän osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ammattietiikkaa noudattaen.  Hän osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.  Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä.  Hän osaa antaa asiakaslähtöisesti palvelujen ohjausta, hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehittää omaa ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen mukaisesti.  Hän osaa huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta, toimia aseptisesti ja ergonomisesti sekä huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalassa lähihoitaja osaa edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista  sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia.  Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalassa hän osaa tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä.  Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalassa lähihoitaja osaa toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta.  Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalassa lähihoitaja osaa edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä.  Vammaistyön osaamisalassa hän osaa edistää vammaisten osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä.Valinnaiset tutkinnon osat tuottavat osaamista lähihoitajalle profiloitumiseen sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintasektoreille, kuten kotona asumisen ja elämänhallinnan tukemiseen, toiminnallisten menetelmien hyödyntämiseen sekä lasten ja nuorten mielenterveystaitojen edistämiseen.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon tehtävissä.

Työpaikkoja voi olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, suunhoidossa, perustason ensihoidossa, perioperatiivisessa yksikössä, saattohoidossa tai kotisairaalassa.  Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tarjoavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen perustutkinnon suorittaneelle.

Koulutukset

Kaarina, Haku päättyy: Yhteishaku 19.3.2024 | Jatkuva haku, Koulutus alkaa: Elokuu 2024
Kaarina, Haku päättyy: 12.1.2024, Koulutus alkaa: tammikuu 2024
Kaarina, Koulutus alkaa: 01.02.2024
Kaarina, Haku päättyy: 29.2.2024, Koulutus alkaa: 15.3.2024
Kaarina, Haku päättyy: 31.3.2024, Koulutus alkaa: 11.4.2024
Kaarina, Haku päättyy: 14.4.2024, Koulutus alkaa: 6.5.2024
Kaarina, Haku päättyy: jatkuva haku, Koulutus alkaa: 12.3.2024 ja 7.5.2024
Kaarina, Haku päättyy: 22.1.2024, Koulutus alkaa: 29.1.2024
Kaarina, Koulutus alkaa: 12.3.2024
Kaarina, Koulutus alkaa: 16.1.2023

Ajankohtaista