Varsinaista luomua -hanke käynnistyi tammikuussa

Varsinaista luomua 2023-2024

Ammattiopisto Liviassa alkoi vuoden 2023 alusta Varsinaista Luomua -hanke yhteistyössä ProAgria Länsi-Suomen kanssa alueellisen luomutuotannon käytäntöjen ja mahdollisuuksien kehittämiseksi. Hanke on suunnattu luonnonmukaisesta ja ympäristöystävällisestä maatalous- ja puutarhatuotannosta kiinnostuneille toimijoille.

Hankkeen pääpainona on alkutuotannon ympäristö- ja talousnäkökulmat sekä kuluttajatyö. Luomualan kehitystä ja kasvua sekä luomutoimenpiteiden käyttöönottoa Varsinais-Suomessa edistetään erityisesti luomukotieläintuotannon, puutarhatuotannon sekä peltokasvien viljelyn osalta. Energian ja tuotantopanosten hinnan nousu ja EU:n maatalouspolitiikan ohjauskeinot erityisesti maatalouden ympäristövaikutusten pienentämisen suuntaan saavat luomutoimijoiden lisäksi myös tavanomaiset viljelijät kiinnostumaan luomun menetelmistä. Kuluttajatyön avulla hankkeella pyritään edistämään alueen luomumarkkinoiden ja kysynnän kehittymistä, kuluttajien tietoisuutta luomutuotannosta sekä edistämään luomuraaka-aineiden käyttöä kotitalouksissa.

Hanke vastaa Suomen kansalliseen luomustrategiaan, jonka tavoite on saada siirrettyä 25 % Suomen peltoalasta luonnonmukaiseen tuotantoon vuoteen 2030 mennessä. Varsinais-Suomi taas on merkittävää viljanviljely- ja erikoiskasviviljelyaluetta, joten maakunnassa on suuri potentiaali luomutuotannon kasvattamiselle. Nousevat tuotantopanosten hinnat ja niiden epävakaat markkinat kannustavat myös tavanomaisia tiloja ottamaan käyttöön luonnonmukaisen tuotannon menetelmiä ja tällä tavoin pienentää tuotantopanosten hankintakustannuksia ja ravinnepäästöjä sekä parantaa tuotannon kokonaiskestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta.

Hankkeessa luomutilojen toimintaa kehitetään edistämällä hyvien viljelykäytäntöjen, uusien menetelmien ja viljelykasvien sekä täsmäviljelyteknologian käyttöönottoa tiloilla. Viherlannoitusta ja lantaa hyödyntämällä sekä viljelykiertoa monipuolistamalla voidaan parantaa maan kasvukuntoa ja sadontuottokykyä sekä hallita rikka- ja tuholaispainetta, ja sitä kautta vähentää kalliiden lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden tarvetta tavanomaisilla tiloilla. Samalla voidaan vähentää typen ja fosforin aiheuttamaa vesistöjen ravinnekuormitusta. Seminaareissa, pellonpiennartapahtumissa, tilavierailuilla ja videoissa käsittelemme mm. ajankohtaisia energia- ja ympäristöteemoja.

Aiemmin Livian ja ProAgrian yhteistyönä toteutettu Luomumpi Varsinais-Suomi –hanke on edistänyt alueen luomutuotannon kehittymistä vuosina 2018–2022. Varsinaista Luomua jatkaa tätä työtä painottaen toimintaa vielä enemmän kuluttajatyöhön, markkinoiden kehittämiseen sekä luomutuotannon ja -menetelmien ympäristö- ja kustannushyötyihin sekä taloudelliseen näkökulmaan.

Päätavoite: Luomutuotannon ja -markkinoiden kehittäminen Varsinais-Suomessa.

Hankkeessa pyritään parantamaan kuluttajien tietoisuutta luomutuotannosta sekä edistämään luomuraaka-aineiden käyttöä kotitalouksissa luomuruokaliven avulla. Luomuruokalivessä hyödynnetään paikallisten luomutuottajien tuotteita keittiössä.