Kalatalouden perustutkinto, päiväkoulutus

Kalatalouden perustutkinto on toisen asteen tutkinto, joka tarjoaa pätevyyden kalatalouden erilaisissa työtehtävissä toimimiseen. Ensimmäisenä vuonna suoritetaan kaikille yhteisiä opintoja mm. kalavesien hoitoa, kalanviljelyä ja -jalostusta sekä kaupallista ja vapaa-ajan kalastusta. Toisena vuonna suoritetaan valitsemasi osaamisalan opinnot, jolloin opintoja suoritetaan yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa muun muassa työharjoittelujaksoilla.

Valmistuttuasi voit toimia vesiviljelyn tai kalavesienhoidon parissa, kalan elintarviketuotannossa, kalatalousneuvonnassa, vesienhoitoyhdistyksissä, kaupallisessa kalastuksessa ja kalastuksenohjaustehtävissä.

Kalatalouden opetus järjestetään Ammattiopisto Liviassa sekä Tuorlan toimipaikassa että Paraisten kenttäasemalla, meren äärellä. Tuorlan toimipaikassa opiskelevalle perustutkinto-opiskelijalle on tarjolla maksuttomat ateriat kolme kertaa päivässä omassa opiskelijaravintolassamme. Kenttäpäiviin tarjoamme mukaan eväät. Jos tulet kaukaa, tarjoamme myös maksuttoman majoituksen Tuorlan asuntolassa. Meillä on runsaasti erilaista vapaa-ajan aktiviteetteja hyvät kalastusmahdollisuudet mukaan lukien. Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö tukee taloudellisesti muun muassa kalatalouden opiskelijoiden vapaa-ajan viettoa vuosittain vaihtuvina hankkeina.

Sivun alareunasta löydät esittelyvideoita kalatalouden opetuksestamme!

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Seuraava aikuisten ryhmä alkaa 26.6.2024. Jatkuvan haun kautta on kuitenkin mahdollista hakeutua vuoden ympäri ja opintojen aloitus voidaan räätälöidä tarpeesi mukaan. Huom! Aikuiskoulutustukeen on kaavailtu muutoksia. Tämän hetken tiedon mukaan ennen 31.7.2024 alkaneisiin opintoihin on mahdollista saada tukea koko opiskelujen ajaksi. Näin ollen jos aloitat opintosi kesällä 2024 olet vielä oikeutettu tukeen. Lue lisää ja tarkasta viimeisimmät tiedot aikuiskoulutustuen tilanteesta Työllisyysrahastosta.

Nuorten, kevään yhteishaussa hakeneiden ryhmä aloittaa opinnot 12.8.2024.

Jatkuvan haun kautta tulleiden, yli 18-vuotiaiden koulutus kestää työharjoitteluineen noin kaksi vuotta.

Ensimmäistä tutkintoa suorittavilla, yhteishaun kautta tulleilla opiskelijoilla opinnot kestävät noin kolme vuotta.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Hakeminen
Kalatalousalan perustutkintoon voivat hakea niin nuoret vailla ammatillista koulutusta olevat kuin jo ammatillisen koulutuksen tai lukion suorittaneet ja mahdollista ammatinvaihtoa ja uutta koulutusta harkitsevat nuoret ja aikuiset.

Yhteishaku | Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille, ammatillista perustutkintoa vailla oleville hakijoille. Kalatalousalan perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakeudutaan kevään yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Jatkuva haku | Muut kuin yhteishaussa hakevat voivat hakea oheisen hakulinkin kautta jatkuvassa haussa.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Pohjakoulutus: peruskoulu tai vastaava kouluasteen suoritus. Kalatalouden eri aloilla toimiminen vaatii tavanomaista peruskuntoa. Koulutus on suomenkielinen.

Yhteishaun kautta hakeneiden opiskelijavalinta tapahtuu hakijan yhteishaun ja haastattelun mukaan. Haastattelussa kartoitetaan opiskelijan osaamisalavalinta. Lue lisää yhteishaun valintakriteereistä.

Jatkuvassa haussa hakeneiden opiskelijavalinta tapahtuu haastattelujen perusteella. Hakemuksen saapuessa meille, olemme sinuun henkilökohtaisesti yhteydessä seuraavan viikon aikana. Lue lisää Ammattiopisto Livian jatkuvan haun valintakriteereistä.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Kalatalouden perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Opinnot suoritetaan päiväkoulutuksena.

Kalatalouden perustutkinto jakaantuu viiteen osaamisalaan, joihin erikoistutaan toisena opiskeluvuonna.

Kalastukseen erikoistunut kalastaja osaa kalastaa ammattikalastukseen tarkoitetuilla pyydyksillä kalastusyrittäjänä tai kalastusaluksen työntekijänä. Hän osaa jäähdyttää ja käsitellä saaliin taloudellisesti, hygieenisesti ja laadukkaasti kalanjalostuksen raaka-aineeksi tai tukku- ja vähittäismyyntiin. Hän osaa rakentaa ohjeiden mukaan ammattikalastukseen tarkoitettuja pyydyksiä sekä korjata ja huoltaa niitä. Hän osaa käyttää turvallisesti kalastuksessa käytettäviä koneita ja laitteita sekä tehdä niihin perushuoltotyöt. Hän osaa käyttää saaliin paikantamisessa ja turvallisessa vesillä liikkumisessa tarpeellisia apuvälineitä. Hänellä on kalastusaluksen kuljettajakirja B:hen vaadittava osaaminen.

Vesiviljelyyn erikoistunut kalanviljelijä osaa työskennellä vesiviljely-yrityksessä hygieenisesti sekä noudattaa omaan työterveyteen sekä kalojen ja rapujen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Hän osaa suorittaa mädinhankinnan, mädin hoidon, poikasten alku- ja jatkokasvatuksen tärkeimmät työtehtävät ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hän osaa käyttää mädin sekä kasvatettavien kalojen ja rapujen ruokintaan ja hoitoon sekä kasvatustilojen puhtaana- ja kunnossapitoon tarvittavia koneita ja laitteita. Hän osaa lajitella, siirtää, kuljettaa ja istuttaa kaloja ja kalanpoikasia niitä tarpeettomasti vahingoittamatta. Hän osaa työskennellä taloudellisesti ja ympäristövastuullisesti. Hän osaa kasvatetun kalan alkukäsittelyn, jäähdyttämisen ja pakkaamisen. Hän osaa toimia yrityksen laatu- ja toimintajärjestelmän mukaisesti.

Kalanjalostukseen ja kalakauppaan erikoistunut kalanjalostaja osaa käsitellä kala-, äyriäis- ja nilviäisraaka-aineita ja valmistaa niistä tuotteita taloudellisesti, hygieenisesti ja laadukkaasti. Hän osaa noudattaa kalanjalostusyrityksen omavalvontasuunnitelmaa ja tehdä sen edellyttämät mittaukset ja kirjaukset. Hän osaa valmistaa kalanjalostusteollisuudessa käytettävillä koneilla ja laitteilla tavallisimpia kalajalosteita sekä suorittaa työtilojen sekä koneiden ja laitteiden päivittäiset huolto- ja puhdistustoimet. Hän osaa toimia yrityksen laatu- ja toimintajärjestelmän mukaisesti. Hän osaa asettaa myyntituotteet näyttävästi ja houkuttelevasti esille ja säilyttää ne laadukkaina. Hän osaa palvella asiakkaita ja opastaa heitä kalaruokien valmistamisessa. Hän osaa käsitellä, pakata ja hinnoitella tuotteet.

Kalastusmatkailuun erikoistunut kalastuksenohjaaja osaa työskennellä kalastusmatkailuyrityksen opastus- ja asiakaspalvelutehtävissä. Hän osaa liikkua yrityksen toiminta-alueen kalavesillä ja viedä asiakkaat turvallisesti kalastuspaikoille. Hän osaa opastaa asiakkaita kalojen paikantamisessa, vieheiden valinnassa ja kalastusvälineiden käytössä. Hän osaa käsitellä saaliin hygieenisesti asiakkaan haluamalla tavalla ja järjestää kalastusohjelmaan kuuluvat leiriytymis-, majoittumis- ja ravitsemuspalvelut. Hän osaa valmistaa saaliista maukkaita ja terveellisiä retkiruokia. Hän osaa huoltaa ja kunnostaa kalastusmatkailuyrityksen kalastusvälineitä, vene- ym. kalustoa. Kalastusmatkailuun erikoistunut koulutettava tietää kalastuslupakäytännön matkailutoiminnassa ja on selvillä kalastusmatkailun mainosten suunnittelusta, asiakastarjousten laatimisesta sekä laskutuksesta. Kansainvälisissä tehtävissä toimivan kalastusmatkailun ammattilaisen taitoja ovat kielitaito, kohdemaan kulttuurin ymmärtäminen, palvelualttius ja erilaisiin oloihin sopeutuminen.

Vesistöjen hoitoon ja -suojeluun erikoistunut kalavedenhoitaja työskentelee erilaisissa järjestötehtävissä kuten kalatalousneuvonnassa, vesiensuojeluyhdistyksissä ja muissa vesistöihin ja kalastoon liittyvissä organisaatioissa. Kalavedenhoitaja osaa toteuttaa erilaisia kalastotutkimuksia ja seurantamenetelmiä sekä ottaa kalasta näytteitä. Hän osaa havainnoida ja arvioida vesistön tilaa sekä sen kunnostustarvetta. Kalavedenhoitaja työskentelee erilaisissa vesistön hoito- ja kunnostustöissä sekä käyttää siinä tarvittavia työkoneita ja laitteita. Hän osaa työskennellä turvallisesti, taloudellisesti sekä eettisesti vastuullisuus ja kestävä kehitys huomioiden.

Jatko-opiskelumahdollisuudet
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden eli opiskelija voi tutkinnon suoritettuaan hakeutua jatkamaan opintojaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Liviassa voit opiskella myös ammatti- tai erikoisammattitutkintoja, joilla syvennetään ja laajennetaan osaamista.

  • Kalatalouden ammattitutkinnot: kalanjalostaja, vesiviljelijä, kalastusopas sekä kalastaja
  • Kalatalouden erikoisammattitutkinto: kalastusmestari
  • Yllä olevat tutkinnot voit suorittaa meillä myös työn ohessa oppisopimuskoulutuksena

Lisätietoja
Opettaja Outi Kaski-Laakso, puh. 040 584 2981
Opintosihteeri Tiina Böckerman, puh. 050 303 6513
Asuntolanohjaaja Tero Nieminen, puh. 0503039811 (kysymykset majoituksesta)
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Perustutkintokoulutus on maksuton. Kustannuksia tulee erilaisten työelämä- ja lupakorttien viranomaismaksuista kuten työturvallisuus- ja tulityökorteista.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1
Parainen, Kalakouluntie 72