Opiskelijan opas

Ammattiopisto Livia

SISÄLLYSLUETTELO

ALKUSANAT

HYVÄ OPISKELIJA!

 • Tämän oppaan tarkoituksena on antaa Sinulle opiskeluohjeita ja tietoja opistostamme.
 • Onnittelemme Sinua uuden opiskelupaikan saamisesta! Ammatillisessa opistossa opiskelet itseäsi, mutta myös työelämää varten ja siksi noudatamme monia työelämän pelisääntöjä. Vastuu opiskelujen etenemisestä on Sinulla itselläsi!
 • Opistomme henkilökunta toivottaa Sinut tervetulleeksi työyhteisömme jäseneksi!
 • Parhaaseen tulokseen pääsemme yhteistyöllä, joka edellyttää hyvää yhteishenkeä, hyvää järjestystä, molemminpuolista luottamusta sekä toistemme kunnioittamista.
 • Toivomme, että opiskelusi onnistuu ja olet tyytyväinen opistomme antamaan opetukseen ja muihin palveluihin.

TERVETULOA!

TOIMITILAT TUORLASSA

TOIMITILAT PAIMIOSSA

TOIMITILAT PARAISILLA

YLEISIÄ OHJEITA

AMMATTIOPISTO LIVIA

Maaseutuopistot TUORLA/PAIMIO,
Kalatalous- ja ympäristöopisto PARAINEN

LUKUVUOSI 2023–2024

 1. JAKSO viikot 32–37 7.8. – 15.9. (työpäiviä 30), Paraisten avoimet ovet la 9.9.
 2. JAKSO viikot 38–44 18.9. – 3.11. (työpäiviä 30), Kekrimarkkinat Tuorla 23.9., syysloma vk 42
 3. JAKSO viikot 45–52 6.11.–18.12. (työpäiviä 30), Joulumarkkinat 16.12. (Livia tori), joululoma vk 51–52
 4. JAKSO viikot 2–8 8.1. – 16.2. (työpäiviä 30), talviloma vk 8
 5. JAKSO viikot 9–14 26.2. – 6.4. (työpäiviä 28), Paimion avoimet ovet la 9.3. + Livia tori
 6. JAKSO viikot 15–20 8.4. – 17.5. (työpäiviä 27), Tuorlan avoimet ovet la 25.5. + Livia tori

KESÄJAKSO viikot 21–31 20.5. – 2.8.2023, työpäiviä HOKS mukaan

KESÄJAKSOT henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Myös opiskelu- ja muut loma-ajat voivat vaihdella.

Lomat: Syysloma viikko 42 16. – 22.10.
Itsenäisyyspäivä tiistai 6.12.
Joululoma viikot 51–52
Talviloma viikko 8 19. – 25.2.
Pääsiäisloma 29.3. – 1.4.
Vappu 1.5.
Helatorstai 9.5.

I AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT

Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja‐alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa‐alueella. Osaamisalalla tarkoitetaan itsenäiseen työelämän toi-mintakokonaisuuteen liittyvää suuntautumista tutkinnon sisällä.

II AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Erikoisammattitutkin-nossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Osaamisalalla tarkoitetaan itsenäiseen työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvää suuntautumista tutkinnon sisällä.

Tutkinnon perusteet löytyvät osoitteesta https://eperusteet.opintopolku.fi. Tutkinnon perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, joka koskee ammatillisia tutkintoja ja jossa mää-ritellään muun muassa ammatillisen tutkinnon tutkintonimikkeet, osaamisalat, tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet, laajuus osaamispisteinä ja osaamisen arviointi.

III TUTKINTOKOULUTUS JA NÄYTÖT

HENKILÖKOHTAINEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA (HOKS)

HOKS on opiskelijan henkilökohtainen suunnitelma, johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnista-mista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus‐ ja tukitoimia koskevat tiedot. Henkilö-kohtaistaminen on toimintaa, jossa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen sekä suunnitellaan osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä tarvittavat ohjaus‐ ja tukitoimet opiskelijan ja opettajan yhteistyönä. Tarvittaessa HOKS:in laadintaan osallistuvat myös työpaikkojen edustajat, opinto-ohjaajat, erityisopettajat tai muut tahot. Myös huoltajilla on mahdollisuus osallistua alaikäisen opiskelijan HOKS:n laadintaan.

HOKS laaditaan heti koulutuksen alkaessa ja sitä päivitetään aina tarpeen mukaan.

LAAJENNETTU OPPIVELVOLLISUUS JA OPINTOJEN MAKSUTTOMUUS OPPIVELVOLLISILLE

 • oppivelvollisuusiän korottaminen 18 ikävuoteen, toisen asteen koulutuksen maksuttomuus
 • koskee perusopetuksen päättäviä nuoria
 • oppivelvollisuus päättyy, kun täyttää 18 vuotta tai on suorittanut toisen asteen tutkinnon
 • opintojen tulee edistyä riittävästi, koulutuksen järjestäjä seuraa opintojen edistymistä
 • Oppivelvolliselle opiskelijalle maksuttomia ovat: opetus, päivittäinen ruokailu, opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja –aineet, vähintään 7 kilometrin pituiset koulumatkat
 • kahta tutkintoa suorittavien osalta maksuttomuus päättyy, kun opiskelija on suorittanut sekä ammatillisen että ylioppilastutkinnon
 • oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy sen kalenterivuoden lopulla, kun opiskelija täyttää 20 vuotta, ellei hän sitä ennen suorita tutkintoa
 • maksuttomuus koski ensimmäisen kerran niitä, jotka päättivät perusopetuksen keväällä 2021 (vuonna 2005 syntyneet). Aiemmat ikäluokat eivät ole oikeutettuja maksuttomaan toiseen asteeseen.

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN

HOKSia laadittaessa kartoitetaan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tilannetta. Opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen selvitetään. Aikaisempien opintojen tunnustamisella vältetään opintojen päällekkäisyyttä. Yhteisten tutkinnon osien osalta tunnistamiset ja tunnustamiset tekee opinto-ohjaaja. Opiskelija tallentaa itse aiempien opintojen todistuskopiot Wilma-tietojensa liitteeksi.

Ammatillisten aineiden ollessa kyseessä tunnistamisesta ja tunnustamisesta vastaa ko. aineen opettaja,

jolle osaamiseen liittyvät todistukset toimitetaan.

OPPIMISYMPÄRISTÖT

Opiskelija tarvitsee usein tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi tai muun ammatillisen osaamisen hankkimiseksi koulutusta. Tutkintokoulutusta voidaan toteuttaa erilaisissa oppimis-ympäristöissä: luokkaopetuksena, oppilaitoksen ympäristöissä ja tuotantolaitoksissa, etäopiskeluna, verkko-opetuksena, erilaisissa projekteissa ja työpaikoilla järjestettävänä koulutuksena.

TYÖPAIKALLA JÄRJESTETTÄVÄ KOULUTUS:

KOULUTUSSOPIMUS

Koulutuksen järjestäjän ja koulutussopimustyöpaikan välinen kirjallinen määräaikainen sopimus opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä ilman, että opiskelija on työsuhteessa koulutussopimustyöpaikkaan.

Opiskelija saa koulutussopimusajalta ruokarahan, mikäli ei käy ruokailemassa oppilaitoksen ruokalassa. Ruokarahan suuruus on n. 5 €/pv ja sitä on haettava 2 kk:n kuluessa koulutussopimusjakson päättymisestä kyseisestä koulutussopimuksesta vastaavan opettajan kautta. Ruokaraha maksetaan opiskelija toimitettua koulutussopimukseen liittyvät tehtävät opettajalle 2 kuukauden kuluessa koulutussopimuksen päättymisestä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS

Oppisopimuskoulutus = ammatillinen koulutus, joka järjestetään pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä ja joka perustuu kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen taikka virkasuhteessa tai virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevan opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen.

Yrittäjän oppisopimus = koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän välinen kirjallinen sopimus oppisopimus-koulutuksen järjestämisestä yrittäjän omassa yrityksessä.

NÄYTTÖ

Näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen.

Osaamisen osoittaminen = näyttö tai muu tapa, jolla tutkintokoulutuksen tai valmentavan koulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon tai valmentavan koulutuksen perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen.

OPPIMISEN ARVIOINTI

Oppimisen arviointi on ensisijaisesti oppimisen etenemisen seuraamista ja opiskelijan osaamisen kehittymisestä ja palautteen antamista lähinnä sanallisesti. Oppimisen arviointi ei vaikuta tutkintotodistukseen tulevaan arvosanaan, joten arvosanoja ei anneta. Keskeistä on, että opiskelija saa oppimisestaan ohjaavaa ja kannustavaa palautetta sekä oppilaitoksessa opiskelunsa aikana että työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana. Oppimisen arviointi dokumentoidaan koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla hyödyntämällä esimerkiksi henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelijan kanssa tulee keskustella annetusta palautteesta ja hänelle tulee antaa mahdollisuus kehittää toimintaansa saamansa palautteen jälkeen.

OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arvioinnin mukauttaminen; mukauttaminen = järjestely, jossa erityistä tukea saavan opiskelijan ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen arviointia muutetaan laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi, jossa otetaan huomioon opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet.

Osaamisen arvioija = henkilö, jonka ammatillisen koulutuksen järjestäjä on nimennyt suorittamaan osaamisen arvioinnin.

Osaamisen arviointi = tutkintokoulutuksen tai valmentavan koulutuksen opiskelijan osaamisen ole-massaolon ja tason. Osaamisen arviointi tapahtuu vertaamalla osaamista tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

Palaute osaamisen kehittymisestä = opiskelijalle annettava palaute, jolla ohjataan ja kannustetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitetään edellytyksiä itsearviointiin.

Arvioinnin perusteet ja arvosanat

Arviointiperusteet kerrotaan opiskelijalle opiskelun alkaessa sekä tarvittaessa kunkin uuden tutkinnon osan alussa. Arviointiperusteet ovat luettavissa myös koulukohtaisesta toteutussuunnitelmasta.

Opiskelijan oppiminen arvioidaan hks (hyväksytty), hyl (hylätty) tai sk (suoritus kesken) merkintää käyttäen. Opiskelijan osaaminen (tutkinnon osat/näytöt) arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), hyvä (3–4) ja tyydyttävä (1–2).

Arvioinnin suorittaja ja arvosanan muodostuminen

Opiskelijan arvioinnista päättää opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Tutkinnon osien arvosanat muodostuvat useammasta kurssista/opintojaksosta yhdistettynä niin, että arvosana kuvaa opiskelijan osaamisen tasoa arviointihetkellä. Arviointiin osallistuvat osien ohjaamiseen ja opettamiseen osallistuneet sekä opiskelija itse.

Hylätyn arvosanan uusiminen ja arvosanan korottaminen

Jos opiskelija saa jostakin opintojaksosta hyl -merkinnän, hänellä on oikeus uusia hylättyä arvosanaa Perjantaiverstaassa. Perjantaiverstaan ajankohdat löytyvät nettisivuilta kohdasta opiskelijalle.

Opiskelijan on ilmoitettava Wilman kautta opettajalle ja Perjantaiverstaan valvojalle etukäteen osallistumisestaan uusintakokeeseen viimeistään kyseisen viikon keskiviikkoon mennessä.

Näytön arvosanan korottaminen ja uusiminen

Opiskelijalle, joka ei ole suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvia opintoja tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, järjestetään mahdollisuus uusintaan tai arvosanan korottamiseen. Mahdollisuus hylätyn näytön uusimiseen järjestetään ensisijaisesti samassa näyttöpaikassa 14 päivän kuluessa tai, jos näyttö on epäonnistunut vain vähäisiltä osin, näyttö täydennetään oppilaitoksessa 14 päivän kuluessa. Uusinta tulee tehdä saman työssäoppimisjakson tai tutkinnon osan toteutuksen aikana. Opiskelijan tulee ilmoittaa halustaan korottaa arvosanaa 14 vrk kuluessa näytöstä.

Arvioinnin uusiminen = toiminta, jossa opiskelija, jonka osaamisen arviointi on hylätty, osoittaa osaamisensa uudelleen. Arvosanan korottaminen = toiminta, jossa opiskelija uusii osaamisen arvioinnin perustana olleen näytön tai muun osaamisen osoittamisen tai antaa lisänäytön tai tekee lisäsuorituksen saadakseen korkeamman arvosanan.

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu (§ 55)

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta osaamisensa arviointiin. Menettelytavasta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Opiskelija voi pyytää arvioijilta kirjallisesti arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä tieto arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseensa. Arvioijien on tehtävä päätös arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

Tutkintokoulutuksen opiskelija voi pyytää asianomaiselta työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua 2 momentissa tarkoitettuun arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen. Oikaisua on pyydettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos arviointi on ilmeisesti virheellinen, työelämätoimi-kunta voi määrätä uuden arvioinnin sekä perustellusta syystä edellyttää koulutuksen järjestäjän asetta-maan uudet arvioijat.

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (§ 56)

Koulutuksen järjestäjän tulee järjestää mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen, jos opiskelijan osaamisen arviointi on hylätty. Koulutuksen järjestäjän tulee järjestää opiskelijalle mahdollisuus myös osaamisen arvioinnin perusteella annetun hyväksytyn arvosanan korottamiseen.

Ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista poikkeaminen

Poikkeaminen tarkoittaa järjestelyä, jossa ammatillisen perustutkinnon suorittajan ei tarvitse osoittaa jotakin tutkinnon perusteiden edellyttämää osaamista. Poikkeaminen on mahdollista siinä tapauksessa, että tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ovat joko olosuhteet tai aiemmin hankittu osaaminen huomioiden joiltakin osin opiskelijalle kohtuuttomia tai jos poikkeaminen on perusteltua opiskelijan vammaan tai terveydentilaan liittyvistä syistä. Poikkeamisesta sovitaan erityisopettajan kanssa. Osaamisen arvioinnin mukauttaminen tarkoittaa järjestelyä, jossa erityistä tukea saavan opiskelijan ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen arviointia muutetaan laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi, jossa otetaan huomioon opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet.

TUKI JA OHJAUS

OPETTAJATUUTORI

Opettajatuutori ohjaa ja tukee opiskelijaa koko opiskelun ajan. Hän käynnistää HOKS-prosessin (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma), ohjaa opiskelijaa valinnoissaan, seuraa opiskelijan opintojen edistymistä sekä tarvittaessa puuttuu opiskelijan mahdollisiin opinnoissa ilmeneviin ongel-miin.

OPINTO-OHJAUS

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea, kannustaa ja ohjata opiskelijaa opinnoissaan. Opinto-ohjauk-sen toteuttaminen on koko opiston yhteinen tehtävä, mutta päätoimisesti opinto-ohjausta antaa opinto-ohjaaja.

Opinto-ohjaajan keskeiset tehtävät ovat mm. opinto-ohjauksen suunnittelu ja järjestäminen, opiskelijoiden henkilökohtainen ja luokassa tapahtuva ohjaus, opettajatutoreiden tukena toimiminen ja opiston sisäisen toiminnan kehittäminen. Lisäksi opinto-ohjaaja toimii yhdyshenkilönä opiston sisällä, op-pilaitosverkostossa ja opiskelijan asiaan liittyvien yhteistyötahojen kanssa (esim. työhallinto, kunnan nuorisotoimi)

Maaseutuopiston opinto-ohjaajana toimii Tiina-Liisa Lehtinen p. 050 303 9806. Kalatalous- ja ympäristöopiston opinto-ohjaajana toimii Maria Axberg p. 040 045 1363.

Opinto-ohjaajat ovat vaihtelevasti paikalla opistolla. Opinto-ohjaajat tavoitat Wilma-viestillä, puhelimitse, Teamsin kautta, WhatsAppilla, meilitse etunimi.sukunimi(at)livia.fi tai lähettämällä tekstiviestiä.

TUKIOPETUS

Sinulla on mahdollisuus saada rajoitetusti tukiopetusta kaikissa aineissa. Mikäli olet opiskellut perus-koulussa erityisluokalla tai tukiopetusryhmässä, kerro siitä opinto-ohjaajalle. Jos huomaat tarvitsevasi jonkin aineen opiskelussa lisää tukea, keskustele asiasta heti aineenopettajasi tai opinto-ohjaajan kanssa.

OPISKELUVALMIUKSIA TUKEVAT OPINNOT

Osana tutkintokoulutusta olevien, tutkinnon perusteissa määrättyjen opintojen lisäksi järjestettävät opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvat opinnot, joiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle edellytykset tutkintokoulutukseen osallistumiseen tai osaamisen osoittamiseen näytössä tai muulla tavoin.

ERITYINEN TUKI

Erityistä tukea ja siihen liittyviä erityisiä opetus‐ ja opiskelujärjestelyjä annetaan opiskelijalle silloin, kun hän tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä oppimisen ja opiskelun tukea oppimisvaikeuk-sien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi. Erityisestä tuesta ja mahdollisesta erityisen tuen suun-nitelmasta sovitaan erityisopettajan kanssa.

OPISKELUOIKEUS/OPPIVELVOLLISUUS

OPISKELUN KESKEYTTÄMINEN/OPISTOSTA EROAMINEN

Mikäli jostain syystä harkitset opiskelusi keskeyttämistä/eroamista, keskustele asiasta heti kotiväkesi, opinto-ohjaajan, tutoropettajan tai kuraattorin kanssa, ilmoita asiasta myös opintosihteerille. Eroami-sesta/keskeyttämisestä täytetään erillinen lomake.

Lataa lomake tästä

Jokaisesta alle 25-vuotiaasta keskeyttäneestä/eronneesta opiskelijasta ilmoitetaan oman kunnan etsi-välle nuorisotyölle. Laajennetun oppivelvollisuuden piirissä olevasta keskeyttäneestä/eronneesta opiskelijasta ilmoitetaan Valpas-järjestelmän kautta opiskelijan kotikunnalle.

LAAJENNETTU OPPIVELVOLLISUUS

Jos oppivelvollinen aikoo keskeyttää, selvitetään huoltajan ja oppivelvollisen kanssa mahdollisuudet jatkaa muussa koulutuksessa. Oppivelvollisen itse erotessa eroamispäätös voidaan tehdä vasta kun oppivelvollinen on osoittanut, että hänellä on uusi opiskelupaikka.

Oppivelvollisuuden suorittamisen voi keskeyttää määräajaksi, jos syy on

 1. sairaus tai vamma, joka estää opiskelun

 2. äitiysvapaa, isyysvapaa tai vanhempainvapaa

 3. väliaikainen ulkomailla oleminen, esimerkiksi vaihto-opiskelu tai nuoren perhe muuttaa tilapäisesti ulkomaille

 4. vaikea elämäntilanne, joka estää opiskelun

Oppivelvollisen tulee pyytää lupa oppilaitoksesta oppivelvollisuuden eli opintojen määräaikaiseen keskeyttämiseen.

ERONNEEKSI KATSOMINEN

Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on ilmeisestä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä tai hän ei ole suorittanut koulutusta säädetyssä ajassa. Opiskelija katsotaan eronneeksi myös silloin, kun tämä itse ilmoittaa koulutuksen järjestäjälle kirjallisesti eroamisestaan. Eroanomus osoitetaan opiston rehtorille. Ero-anomuslomakkeen saat: Lataa lomake tästä

LAAJENNETTU OPPIVELVOLLISUUS

Ennen oppivelvollisen eronneeksi katsomista koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus ilmoittaa oppivelvolliselle ja hänen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalle siitä, että oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi.

Oppivelvollinen tulee katsoa eronneeksi kuukauden kuluessa siitä, kun hän on viimeisen kerran osallistunut opetukseen. Kuukauden kuluessa kuullaan oppivelvollista ja huoltajaa.

OPISKELUTODISTUKSET

Opiskeluun liittyviä todistuksia saat opintosihteeriltä.

Leena Koli, monimuotokoulutus/Tuorla

Mervi Laurila, päiväopetus sekä luonto- ja ympäristöalan monimuotokoulutus/Tuorla

Tiina Böckerman /Parainen

Marja-Leena Suomi /Paimio

KORTTIKOULUTUKSET

Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten (tulityökortti, työturvallisuuskortti, hygieniapassi jne.) viranomaismaksut eivät sisälly maksuttomaan opetukseen. Opettaja kerää nimilistan opiskeli-joista, jotka haluavat ko. kortin opetuksen/hyväksytyn testin lisäksi. Tämän jälkeen opettaja toimittaa nimilistan opintotoimistoon, jonne opiskelijat maksavat 10 e maksun. Opettaja tilaa kortit maksun suorittaneille. Oppivelvollisille kortit ovat maksuttomia, jos kortti vaaditaan tutkinnon perusteissa.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kansainvälistyminen on myös osa ammatillista koulutusta ja yhä useammille opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus jossain vaiheessa työskennellä tai täydentää opintojaan ulkomailla. Hyvä kielitaito, jous-tavuus sekä tasa-arvoinen suhtautuminen muihin kulttuuritaustoihin kuuluvat laajaan ammattisivistykseen.

Opistomme kannustaa kansainväliseen toimintaan ja lähtemään työssäoppimaan ulkomaille. Yhteistyötä tehdään mm. Ranskan, Englannin, Ruotsin ja Viron kanssa. Jos olet kiinnostunut kansainvälisestä toimin-nasta, ilmoita kiinnostuksesi lehtori Kari Kipinoiselle. Lisätietoja saa myös internetistä osoitteessa http://www.cimo.fi tai http://www.maailmalle.net/

OPISKELUUN LIITTYVÄT JÄRJESTELMÄT JA TOIMINNOT

Oppilaitoksen käyttäjätunnuksen ja sähköpostin käyttö

Oppilaitoksen käyttäjätunnus ja sähköposti ovat opiskelun kannalta tärkeitä. Niiden avulla pääsee oppilaitoksen tietokoneisiin, verkkopalveluihin ja sähköpostiin. Oppilaitos edellyttää, että noudatat seuraavia ohjeita, kun käytät oppilaitoksen käyttäjätunnusta ja sähköpostia:

 • Älä käytä oppilaitoksen sähköpostia sellaisten internetpalveluiden rekisteröintiin, jotka eivät liity opiskeluun tai oppilaitoksen toimintaan. Tämä on tietoturvariski ja voi aiheuttaa käyttäjätunnuksen menetyksen tai ongelmia. Oppilaitos ei vastaa tällaisista väärinkäytöksistä.
 • Tarkista sähköpostisi säännöllisesti ja pidä yhteystietosi ajan tasalla. Oppilaitoksen sähköposti on tärkeä viestintäväline, jota käytetään erityisesti sähköisten todistusten toimittamiseen valmistumisen yhteydessä. Jos et vastaa sähköposteihin tai kerro, jos yhteystietosi muuttuvat, saatat menettää tärkeitä tietoja tai mahdollisuuksia.
 • Pidä sähköpostiosoitteesi ja käyttäjätunnuksesi salassa ja vaihda salasanaasi säännöllisesti tai kun epäilet salasanan joutuneen toiselle henkilölle. Näin voit estää ongelmia, joita voi syntyä, jos joku saa haltuunsa sähköpostiosoitteesi tai käyttäjätunnuksesi. Jos epäilet, että sähköpostiosoitteesi tai käyttäjätunnuksesi on joutunut vääriin käsiin, ilmoita siitä heti oppilaitoksen tietohallinnolle, tukipalvelulle tai opintotoimistolle. He voivat auttaa sinua salasanan vaihtamisessa ja ongelmien estämisessä. Opintotoimisto on myös se, joka lähettää sinulle sähköisen todistuksen valmistumisestasi, joten pidä heihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää todistuksestasi.
 • Muista, että oppilaitoksen sähköpostiosoite on @edu.livia.fi. Tämä on muistettava, kun kirjaudut oppilaitoksen sähköpostiin tai lähetät viestejä opettajille tai muille opiskelijoille

 

Lisätietoa oppilaitoksen käyttäjätunnuksen ja sähköpostin käytöstä ja ohjeista saat oppilaitoksen verkkosivuilta

TUNNUKSET JA KIRJAUTUMINEN LIVIAN VERKON PALVELUIHIN

Kirjautuminen Livian verkon palveluihin tapahtuu opintojen alussa jaettavalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnus on muotoa etunimi.sukunimi (koulun koneet, Wilma, Moodle) mutta pilvipalveluihin muotoa etunimi.sukunimi@edu.livia.fi (Microsoft365).

Salasana on voimassa 180 päivää ja järjestelmä kehottaa vaihtamaan salasanan ennen umpeutumista. Salasanassa pitää olla vähintään 8 merkkiä, pieniä ja ISOJA kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. Salasana kannattaa vaihtaa ennen pitkiä lomia tai työssäoppimisjaksoja.

Ole huolellinen salasanasi säilytyksen suhteen äläkä missään tapauksessa luovuta sitä toiselle osapuolelle, sillä vääriin käsiin joutuessaan niillä pääsee käsiksi esim. henkilökohtaisiin tietoihisi (mm. Wilmassa).

Samaa salasanaa käytetään kirjautuessa kaikkiin Livian palveluihin. Jos muutat salasanasi, muuttuu se myös Wilmaan, Moodleen, 365:seen sekä koulun langattomaan verkkoon ja koneisiin. Opiskelijoiden henkilökohtaisia laitteita varten on käytössä langaton verkko ”Livia-visitor” ja se on käytettävissä pääsääntöisesti koulurakennuksissa ja asuntoloissa. Kyseisen vierailijaverkon kautta pääsee internettiin, mutta ei kiinni koulun verkon resursseihin (tulostimet ym.).

Opiskelijoiden sähköposti ja M365 käyttäjätunnus on muotoa: etunimi.sukunimi@edu.livia.fi

Tehtävät tulee palauttaa opettajille tästä sähköpostiosoitteesta ja ne tulee olla tehtynä M365-ohjelmilla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Sähköposti on käytettävissä M365 – palvelussa.

HUOM! Jos haluat Moodlesta tai OneDrivestä ottaa tiedostoja talteen itsellesi, tee se hyvissä ajoin ennen kuin opiskelusi päättyy.

SALASANAN VAIHTO

Mene millä tahansa laitteella, millä pääset nettiin –> www.livia.fi

Ja sieltä löytyy linkki Wilmaan. Vaihda salasanasi vain alla olevasta paikasta, jossa otsikko on ”Unohditko salasanasi (Wilmaan, Microsoft365:seen tai Moodleen)?”

Tässä suora linkki: https://livia.inschool.fi/news/1112

Vaihda salasanasi, jos tarvitset ohjetta, samasta paikasta löytyy vaihe vaiheelta ohje, kuinka salasana vaihdetaan. Katso myös missä muodossa käyttäjätunnus kirjoitetaan.

Salasanan vaihdon jälkeen salasana on sama joka paikkaan (Wilma, koulun koneet, Moodle sekä M365).

Salasanan vaihtopalvelu käyttää matkapuhelinnumeroasi vahvistaakseen salasanan vaihdon. Mikäli et saa palvelun kautta unohtunutta salasanaa muutettua, ole yhteydessä opintotoimistoon.

OHJELMISTO JA PALVELUT

Linkit palveluihin löytyvät Livian www -sivuilta.

Microsoft365 PALVELUT

Livialla on käytössä Microsoftin tarjoama O365 palvelu. Palvelu pitää sisällään mm. Seuraavat sovellukset:

 • Teams (Etätunnit, kokoukset ja oppimisympäristö)

 • Word, Excel, PowerPoint

 • Outlook (koulun sähköposti)

 • OneDrive (Paikka, johon voit tallentaa tiedostojasi) ja monta muuta sovellusta.

WILMA

Wilma on Livian oppilashallinnon ohjelman www -liittymä. Wilman linkki löytyy Livian www -sivuilta.

Opiskelijat valitsevat Wilmassa kursseja, seuraavat suorituksiaan, vastaavat palautekyselyihin, päivittävät henkilötietojaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Opettajat syöttävät Wilman kautta arvi-oinnit ja poissaolot, ja viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta alle 18- vuotiaan opiskelijan poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita. Wilmaa käyttävät myös oppilaitoksen henkilökunta, johto sekä työpaikkaohjaajat.

Opiskelija on vastuussa omien yhteystietojen ajantasaisuudessa Wilmassa. Yhteystiedot voi päivittää Wilmassa omat tiedot -lomakkeella.

Mikäli halua saada viestejä, tekstiviestejä esim. viimehetken muutoksista lukujärjestyksessä, pidä huoli, että yhteystietosi ovat Wilmassa ajan tasalla!

MOODLE

Moodle oppimisalusta eli virtuaalinen oppimisympäristö, joka soveltuu erilaisille käyttäjäryhmille erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Moodlen linkki löytyy Livian www -sivuilta.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Tietoja käytetään luottamuksellisesti koulutuksen järjestämiseen liittyvissä hallinnollisissa asioissa.

KOPIOINTI, TULOSTUS JA SKANNAUS

Opiskelijat voivat tulostaa/kopioida opintojen ajan (väri 25 kpl tai mustavalkoinen 150 kpl). Kun raja ylittyy, tulee opiskelijan ottaa yhteyttä opintoimistoon ja ostaa lisää kopiointioikeutta (5, 10 tai 15 €:n erissä). Maksua ei peritä opiskelijoilta, jotka kuuluvat maksuttoman toisen asteen koulutuksen piiriin. Monitoimilaitteelle tulostaessa (turvatulostus) käytetään henkilökohtaista kopiointikoodia (löytyy Wilmasta). Monitoimilaitteilla voi myös skannata, skannaukset tulevat koulun sähköpostiin. Näet jäljellä olevan saldon monitoimilaitteelta.

IT-TUKIPALVELUT OPISKELIJIOILLE

Livian tietohallinto ei tarjoa tukipalveluita opiskelijoille omien ja koulun tarjoamien laitteiden, palveluiden ja ohjelmistojen käyttöön. Käyttökoulutus hoidetaan keskitetysti pääsääntöisesti atk -opetuksen yhteydessä. Mikäli koulun laitteissa, palveluissa ja ohjelmistoissa ilmenee teknisiä ongelmia tai ongelmat koskevat tietoturvaa (virukset ym.) tulee opiskelijoiden ottaa yhteyttä iitu@livia.fi osoitteeseen. Muissa asioissa tulee olla yhteydessä atk- tai TUTOR-opettajaan.

HUOM! Jos haluat Moodlesta, OneDrivestä tai yleensä jotain talteen M365:sta (tiedostoja, sähköposteja yms.) itsellesi, tee se hyvissä ajoin ennen kuin opiskelusi päättyvät.

V JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

OPISKELIJAN OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Opiskelijalla on oikeus saada

 • sellaista ohjausta ja opetusta, että hän pystyy saavuttamaan tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon
 • opinto-ohjausta sekä tarvittavaa muuta ohjausta ja tukea
 • erityistä tukea, jos hänellä on siihen tarve.

Opiskelijan velvollisuus on

 • osallistua opetukseen, näyttöihin sekä muuhun henkilökohtaisessa osaamisen kehittämis-suunnitelmassa (HOKS) sovitun mukaisesti
 • suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti sekä
 • noudattaa koulutuksen järjestäjän laatimia järjestyssääntöjä.

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SOVELTAMISALUE

Järjestyssäännöt ovat voimassa opiston alueilla ja koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilanteissa. Opiston alueeksi katsotaan koulujen tontit ja niillä olevat rakennukset sekä alueet, joilla opiskelijat ovat opetussuunnitelmien mukaisissa tehtävissä.

Koulunkäyntiin liittyviä tilanteita ovat opiston järjestämät kouluajan ulkopuolella pidettävät tilaisuudet, opiskelijoiden koulun tiloissa järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat, joissa opiskelijat edustavat kouluaan.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KOSKEVAT OPISTON OPISKELIJOITA

Opiskelijan tulee käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa järjestyssääntöjä sekä rehtorien, opettajien tai muun henkilökunnan antamia opetukseen, työturvallisuuteen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita. Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen opistosta enintään yhdeksi vuodeksi sekä opiskelijan erottaminen opiskelija-asuntolasta (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531)

OPETUSAJAT

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (Laki ammatillisesta koulutuksesta, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531)

Opiskelijan tulee noudattaa työjärjestyksen mukaisia opetusaikoja. Hänen on osallistuttava kaikkiin oman opintolinjansa oppiaineisiin, ellei hänelle hakemuksen perusteella ole ”hyväksiluettu” ko. opintoja.

Tauot vietetään jakson työjärjestyksen mukaisesti tai tilannekohtaisesti opettajan/ohjaajan antamien ohjeiden mukaan.

AMMATTIOPISTO LIVIAN POISSAOLOKÄYTÄNTEET 1.1.2020 ALKAEN

Opiskelija osallistuu oman HOKS:nsa mukaiseen opetukseen.

Jos opinnot eivät etene HOKS:n mukaisesti (KELA vaatii keskimäärin 4,5 osp / kk):

 • ilmoitus KELA:an (koulumatkatuki, opintoetuudet päättyvät, mahdollinen takaisinmaksu)
 • opiskelija katsotaan eronneeksi

Opiskelijan poissaoloilmoitus

Opiskelija tekee poissaoloilmoituksen teksti-/Wilmaviestillä opettajille tai ohjaajille ennen opetuksen alkua. Myös kesken koulupäivän tapahtuvat poissaolot on ilmoitettava henkilökohtaisesti, ei opiskeli-jatovereiden välityksellä. Ohjaajien ja opettajien puhelinnumerot ovat opiskelijan kännykässä – kunkin tiimin opettajat huolehtivat asian jaksonsa alussa. Saldon tai virran loppuminen eivät ole hyväksyttäviä syitä ilmoittamatta jättämiselle.

Todistus sairaudesta

Opiskelija voi sairastaa kolme (3) päivää ilman todistusta omalla ilmoituksella. Mikäli sairaus kestää yli kolme päivää, opiskelija tuo terveydenhoitajan, huoltajan (alaikäiset) tai lääkärin allekirjoittaman todistuksen sairaudesta tai antaa muun luotettavan selvityksen opettajatuutorille.

Poissaolot ovat Wilmassa selvittämättöminä, kunnes todistus toimitetaan.

Puuttuvan osaamisen hankkiminen (poissaolojen korvaaminen)

Opiskelijan tulee osallistua HOKS:nsa mukaiseen opetukseen. Oltuaan poissa opetuksesta opiskelijalla on velvollisuus itse selvittää opetetut asiat.

Opiskelija neuvottelee ko. opettajan kanssa puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Vaihtoehtoisia tapoja hankkia puuttuvaa osaamista ovat mm. työpaikalla järjestettävä koulutus, tehtävät tai osaamisen muu osoittaminen.

Käytännön osaamisen voi hankkia vain käytännön opetuksen tai työpaikalla järjestettävän koulutuksen avulla. HOKS päivitetään tältä osin.

Näyttökelpoisuus

Näytön antaminen edellyttää, että opiskelijalla on riittävä osaaminen. Näyttökelpoisuus edellyttää, että HOKS:n mukaiset suoritukset on tehty ennen näyttöä.

SUORITTAMATTOMAT TENTIT

Jakson aikana hylätyt tai suorittamatta jääneet tentit tehdään Perjantaiverstaassa, joka pidetään seuraavan jakson aikana.

Perjantaiverstaaseen ilmoittautuminen

Opiskelijan on ilmoitettava Wilman kautta opettajalle ja Perjantaiverstaan valvojalle etukäteen osallistumisestaan uusintakokeeseen viimeistään kyseisen viikon keskiviikkoon mennessä.

Perjantaiverstas -päivät ilmoitetaan opiston nettisivuilla ja Wilmassa.

OMAISUUDEN KÄSITTELY

Opiston omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Opiskelijan on käsiteltävä hänelle annettuja raaka- ja tarveaineita säästäväisesti. Jos opiskelija vahingoittaa tai hävittää koulun omaisuutta, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä heti opettajalleen. Tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta opiskelija on korvausvelvollinen vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. Opisto ei vastaa opiskelijoiden tavaroiden säi-lytyksestä eikä niille tapahtuneista vahingoista.

TAPATURMAT JA TYÖSUOJELU

Työtapaturmien osalta ovat opiskelijat tapaturmavakuutuslain alaisia. Opiskelijavaihtoon lähtevä opiskelija on vakuutettu myös edellä mainitulla tavalla. Vapaa-ajan vakuutuksesta on huolehdittava itse. Huomioithan, että mikäli saavut kouluun tai työssäoppimispaikkaan ollessasi sairauslo-malla, opiston vakuutukset eivät ole osaltasi voimassa!

Opintonsa väliaikaisesti keskeyttänyt opiskelija ei kuulu koulun vakuutusten piiriin.

Työturvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava, sillä huolimattomuus tai tahallisuus voi aiheuttaa korvausoikeuden menettämisen. Työturvallisuutta vaarantavat asiat on ilmoitettava välittömästi opettajalle, työnohjaajalle tai kiinteistönhoitajalle. Ammattityössä on käytettävä ohjeiden mukaisia työasuja.

Työpaikalla ei saa olla päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena. Mikäli epäilyskin tästä ilmenee, joudutaan opiskelija poistamaan työpaikalta. Ollessaan ko. epäilystä eri mieltä, opiskelija on itse velvollinen osoittamaan epäilyksen aiheettomaksi.

Tapaturmista on ilmoitettava välittömästi terveydenhoitajalle, jollekin opettajalle, kiinteistönhoitajalle tai toimistoon.

Työrauhan ylläpitämiseksi opettajalla on mahdollisuus poistaa opiskelija opetustilasta.

TUPAKOINTI/PÄIHTEET

Opistomme on savuton oppilaitos. Tupakkalain 12 §:n perusteella tupakointi on kielletty ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä oppilaitosten käytössä olevilla ulkoalueilla. Tupakkatuotteiden ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta. Tupakkalain 12 § sovelletaan myös sähkötupakkaan.

Päihdyttävien ja huumaavien aineiden hallussapito, nauttiminen tai niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on ehdottomasti kielletty (ks. kohta työsuojelu).

MATKAPUHELIMET

Puhelujen vastaanottaminen ja tekstiviestien kirjoitus häiritsevät opiskelutilannetta, joten matkapuhelimen käyttö on kielletty oppituntien aikana.

TIETOKONEET

Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää tietokoneita opiston opetustiloissa. Tietokoneiden käytöstä on laadittu erilliset käyttöohjeet, joihin tulee tutustua ennen koneiden käyttöä. Ohjeet löytyvät ilmoitus-taululta ja atk-luokista.

Opiskelija voi tuoda oman tietokoneensa asuntolasolujen oleskelutilaan, missä on langaton internet-yhteys veloituksetta. Verkkoon pääsy edellyttää sisäänkirjautumista. Tarvittavan käyttäjätunnuksen ja salasanan olet saanut opintojen alussa (Wilma-tunnukset). Paimion toimipaikassa langaton verkko toimii päärakennuksen ja Vesolan asuntoloissa. Paraisten ja Tuorlan toimipaikoissa langaton verkko toimii koulurakennuksessa ja asuntoloissa.

JÄRJESTYSSÄÄNTÖRIKKOMUSTEN KÄSITTELY

Järjestyssääntörikkomukset ja niiden syyt selvitetään heti. Tavoite on syiden selvittämisen kautta löytää menettelytavat järjestyssääntörikkomusten ehkäisemiseksi.

Järjestyssääntörikkomuksia käsittelevät asian etenemisjärjestyksessä opettaja tai esim. asuntolanohjaaja ja rehtori. Rangaistuksena järjestyssääntörikkomuksista rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen. Milloin kirjallinen varoitus ei ole riittävä tai jos rikkomus toistuu, rehtori voi erottaa opiskelijan asuntolasta tai oppilaitoksesta enintään 3 kk ajaksi.

Kurinpitotoimielin, johon kuuluvat rehtori, kuraattori, työelämän edustaja ja kyseessä olevan opiskelijan opettajatutor, voi opiskelijaa ja hänen huoltajaansa kuultuaan erottaa hänet opistosta enintään yhdeksi vuodeksi tai erottaa pysyvästi opiskelija-asuntolasta.

Opettajatutor saattaa opiskelijan saamat nuhtelut ja rangaistukset hänen huoltajansa tietoon.

VI OPISKELIJAHUOLTO

ERITYISOPETUKSEN TYÖRYHMÄ

Opistossa toimii moniammatillinen erityisopetuksen työryhmä, johon kuuluvat rehtori, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, useita erityisopettajia sekä kaksi muuta opettajaa. Näiden lisäksi kutsutaan tarvittaessa opiskelijan huoltajat ja/tai eri alojen asiantuntijoita.

Erityisopetuksen työryhmä toimii samalla sekä oppilashuollollisena että työohjauksellisena keskustelu-foorumina. Ryhmä käsittelee opiskelijoita ja oppilaitosyhteisöä koskevia asioita tai ongelmia ja etsii niille rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja. Ryhmä ohjaa erityisiä tukitoimia tarvitsevien opiskelijoiden oppimista ja opiskelua.

OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ

Toimipaikoissa toimii opiskelijahuoltoryhmä, joka koostuu rehtorista, oposta, kuraattorista ja tervey-denhoitajasta. Paimion toimipaikassa ryhmään kuuluu myös psykologi. Tarvittaessa myös asuntolanohjaaja sekä opettajatuutori. Opiskelijahuoltoryhmässä käsitellään opiskelijoiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen liittyviä asioita, mmopettajatutorilta kantautuneita opiskelijoiden runsaita poissaoloja ja oppilashuollollisia asioita.

OPPILAITOSPAPPI

Kun haluat jutella luottamuksellisesti jonkun kanssa ihan mistä tahansa elämään kuuluvasta tai tarvitset pappia kastamaan, vihkimään tai yksityisrippikoulun käymiseen, voit ottaa yhteyttä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän oppilaitospappi Atte Airaksiseen puh. 040 3417 349 tai sähköpostitse atte.airaksinen@evl.fi.

KURAATTORI

Kuraattoriin voit ottaa opiskelijana yhteyttä, jos sinulla on mieltäsi painavia asioita ja joista haluaisit jutella jonkun aikuisen kanssa. Kuraattorin kanssa voit siis puhua esimerkiksi silloin, kun opiskelumotivaatio on hukassa, kaverisuhteissasi tai kotonasi on mieltäsi painavia ongelmia, tunnet itsesi yksinäiseksi, tarvitset apua itsenäistymiseen liittyvissä tai muissa henkilökohtaisissa asioissa.

Kuraattori toimii osana koulun oppilashuoltoa. Toiminnan tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen. Kuraattorin puoleen voivat kääntyä koulun oppilaat, heidän huoltajansa ja koulun henkilökunta erilaisissa koulunkäyntiä koskevissa kysymyksissä.

Kuraattori ohjaa myös tarvittaessa hakemaan apua koulun ulkopuolelta. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.

Paimion toimipisteessä kuraattorina toimii Heli Vuorela. Hän on paikan päällä Paimiossa keskimäärin kahtena päivänä viikossa. Opiskelijahuollon tarkemman aikataulun löydät vastaanottotilan (työhuone P54 Päärakennuksen ala-aula) ovesta. Helin tavoitat puhelimitse ja sähköpostitse. (p: 040 548 5799 / heli.vuorela(at)varha.fi).

Tuorlan toimipisteessä kuraattorina toimii Martti Haikka. Hän on paikan päällä Tuorlassa keskimäärin maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin. Opiskelijahuollon tarkemmat aikataulut löydät vastaanottotilan (työhuone 206 Koulurakennuksen yläkäytävä) ovesta. Martin tavoitat puhelimitse ja sähköpostitse (p: 050 406 8751 / martti.haikka(at)varha.fi).

Paraisten toimipisteessä kuraattoripalveluiden osalta pyydetään ottamaan yhteyttä terveydenhoitaja Kaisa von Zweygbergkiin. Hän on paikan päällä Paraisilla keskimäärin päivän viikossa. Opiskelijahuollon tarkemman aikataulun löydät vastaanottotilan (opiskelija-asuntolan G-talon ala-aula). Kaisa von Zweygbergkin tavoitat puhelimitse ja sähköpostitse (p: 040 554 1442 / kaisa-maija.vonzweygbergk(at)varha.fi)

KOULUPSYKOLOGI

Koulupsykologina toimii Sonja Lempiäinen, puh. 040 556 6181 / sonja.lempiainen(at)varha.fi. Vastaanotto on Tuorlan koulurakennuksen yläkäytävässä, huone 205, paikalla keskimäärin maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Hakeutuminen koulupsykologin vastaanotolle suoraan psykologille. Kuraattori ohjaa tarvittaessa psykologille ja psykologi kuraattorille.

TUUTORITOIMINTA

Uudet opiskelijat saavat tietoa opiskelusta ja opiston tavoista tuutoriopiskelijoilta. Voit kääntyä tuutoreiden puoleen mieltäsi askarruttavissa asioissa. Tuutoreiden yhteyshenkilöinä toimivat opinto-ohjaajat ja kuraattori. Ensimmäisten viikkojen aikana tuutorit tunnistat Livia-asusteesta ja nimilapuista.

Opiskelijatuutoreita tapaat koulun alkaessa ryhmäytymispäivissä. Opiskelijatuutoreille voit laittaa myös sähköpostia osoitteeseen opiskelijatuutorit@edu.livia.fi

Aktiivisesti hoidettu tuutoropiskelijuus ja siihen liittyvän opintosuorituksen tekeminen kerryttävät valinnaisia YTO-osaamispisteitä kolmella osaamispisteellä. Lisätietoja opinto-ohjaajilta Tiina-Liisa Lehtiseltä tai Maria Axbergilta ja kuraattori Martti Haikalta.

TERVEYDENHUOLTO

Opiskeluterveydenhuollon tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, edistämällä opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille.

Opiskelijaterveydenhuoltoon kuuluu:

 • Terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus, jossa painottuu ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen. Tarkastus tehdään ensimmäisen vuoden aikana.
 • Laaja terveystarkastus = lääkärintarkastus toisen vuoden opiskelijoille
 • Opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoito
 • Pääsääntöisesti yleislääkäritasoinen sairaanhoito
 • Oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta

TERVEYDENHOITO PARAISILLA

Terveydenhoitaja Kaisa von Zweygbergk, puh. 040 554 1442, on tavattavissa opiskelija-asuntolan G-talon pohjakerroksessa kerran viikossa. Vastaanottoaika on pääsääntöisesti tiistaisin. Opiskelijatervey-denhuollosta järjestetään erillinen infotilaisuus opiskelun alkaessa.

TERVEYDENHOITO TUORLASSA

Kaarinan kaupunki järjestää opiskeluterveydenhuollon palvelut. Palvelut on tarkoitettu opintotukeen oikeutetuissa koulutuksissa opiskeleville. Opiskeluterveydenhuollon palvelut eivät kuulu aikuisten lukiokoulutuksessa opiskeleville tai oppisopimuskoulutuksessa opiskeleville.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä sekä opiskelukykyä. Opiskeluterveydenhuolto järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille.

Tuorlan terveydenhoitajana toimii Heini Rehtonen, puh. 050 535 6137, heini.rehtonen@kaarina.fi. Terveydenhoitaja on tavoitettavissa normaalisti virka-aikana Wilman kautta, sähköpostitse tai puhelimitse klo 11.00–11.30.

Terveydenhoitaja on opistolla pääsääntöisesti tiistaisin ja torstaisin. Vastaanottoaika ilman ajanvarausta on kello 12.00–13,00. Muut ajat ovat ajanvarauksella. Ajan voi varata ottamalla yhteyttä terveydenhoitajaan tai varata ajan netin kautta.

Opiskeluterveydenhuollon lääkäripalvelut ovat yleislääkäritasoisia. Lääkäri on paikalla oppilaitoksessa oppilaitoskohtaisesti ja ajanvaraukset tehdään terveydenhoitajan kautta.

Terveydenhoitajan poissa ollessa tai kiireellisissä asioissa ota yhteyttä

 • Kaarinan Pääterveysasemalle arkisin kello 8.00–16.00, Voivalantie 3–5, puh. (02) 588 2600
 • Hätätapauksissa 112

Yö- ja viikonloppupäivystys on Turun T-sairaalassa (TYKS), Savitehtaankatu 1, Turku, puh. (02) 3138 800.

Muita yhteystietoja:

 • Kaarinan hammashuolto puh. (02) 588 2200
 • Kaarinan perhekeskuksen neuvontapuhelin puh. 050 373 2592 palvelee arkisin klo 9–11/klo 12–14.

TERVEYDENHOITO PAIMIOSSA

Opiston opiskelijaterveydenhoidon järjestää Varha. Opiskelijaterveydenhoitaja on koululla maanantaisin.

Vastaanottotila on ensimmäisen kerroksen ala-aulan huoneessa P53. Lisäksi opiskeluterveydenhuollon lääkärillä on sairasvastaanotto Paimion terveyskeskuksessa.

Terveydenhoitajaan saa tarvittaessa yhteyden numerosta 050 597 1434.

Opiskelijoilla on oikeus saada myös tarvitsemansa sairaanhoito- ja hammashoitopalvelut Paimion terveyskeskuksesta. Osoite: Terveyskeskuksentie 1.

Päivystysajanvaraus (kiireelliset sairastapaukset ja tapaturmat) ma – pe klo 8:00 -16:00 ajanvarauksella takaisinsoittojärjestelmään. Tallentuneihin puheluihin vastataan mahdollisimman pian Paimion pääterveysasemalla puh. (02) 474 6202.

Kiireettömät ajanvaraukset ma – pe klo 8–15 puh. (02) 474 6383

Lääkäripäivystys (Turku): arkisin klo 16:00 – 8:00 sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä p. (02) 313 8800 ma – pe klo 16.00–8.00, viikonloppuisin ja arkipyhinä koko vuorokauden Turun seudun yhteis-päivystyksessä T-sairaalassa, Savitehtaankatu 1, Turku (rak. nro 18).

Suun terveydenhuollon ajanvaraus ma – pe klo 8–10 puh. (02) 474 6210. Ajanperuutukset voi lähettää myös sähköpostiin: tk.asiakaspalvelu@paimio.fi

Sairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palveluista peritään asiakasmaksut normaalisti 18 vuotta täyttäneiltä.

ROKOTUKSET

On erittäin tärkeää, että opiskelijalla on voimassa olevat kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Terveydenhoitajalta saa maksuttomia kansallisen rokotusohjelman rokotuksia sekä tarvittaessa apua aiempien rokotustietojen selvittämiseen. Muut tarvitsemansa rokotukset opiskelija kus-tantaa itse. Jos rokotusohjelmaa on toteutettu lapsuusiässä kansallisen ohjelman mukaisesti, opiske-luiässä ja aikuisena rokotusohjelmaan kuuluu kurkkumätä-jäykkäkouristusrokotteen tehostaminen kymmenen vuoden välein.

Rokotuksiin ovat oikeutettuja sekä opintonsa aloittavat, että jo parhaillaan opiskelevat, joilla ei ole voimassa olevaa rokotussuojaa.

Ulkomaille työssäoppimiseen lähtevien opiskelijoiden rokotukset katsotaan tapauskohtaisesti mahdollisimman aikaisin ennen työssäoppimisjakson alkua.

PÄIHDEHUOLTO

 • Päihdehuolto kuuluu opiskelijahuoltoon ja on osa työterveyshuoltoa.
 • Päihteidenkäyttäjän tunnistaminen voi olla vaikeaa.
 • Runsaat poissaolot, velvollisuuksien laiminlyönti, tapaturma-alttius ja käytösmuutokset voivat olla varhaisoireita.
 • Mahdollisimman varhaiset toimenpiteet auttavat opiskelijaa eniten. Opiskelijaterveydenhuollolla on keskeinen sija hoidon järjestelyssä, mutta myös muita väyliä voidaan käyttää.
 • Hoitoon ohjaaminen koskee opiskelijaa, jolla on tai jolle on kehittymässä alkoholin tai muiden päihteiden käytöstä opintoja haittaava terveydellinen ja sosiaalinen ongelma.
 • Ammatillisessa koulutuksessa ei työsuojelullisista syistä voi työskennellä päihtyneenä. Jatku-vasta ja pahenevasta päihteiden väärinkäytöstä voi aiheutua opiskelijalle seuraamuksia, jotka perustuvat opiston järjestyssääntöihin ja lakiin ammatillisesta koulutuksesta.

Jos opiskelija tavataan päihtyneenä kouluaikanatoimitaan Ammattiopisto Livian päihdeohjelman toimintamallin mukaan.

RUOKAPALVELUT PARAISILLA

Kalatalous- ja ympäristöopisto tarjoaa perustutkinto-opiskelijoille maksuttoman lounaan ravintola Sumpussa koulupäivinä. Lounasaika on maanantaista torstaihin klo 10.45–12.00. Ruokavaihtoehtoja ovat normaali- ja kasvisruoka, salaatti, leipä ja juomat. Erityisruokavaliota tarvitsevien opiskelijoiden tulee toimittaa lääkärintodistus.

RUOKAPALVELUT TUORLASSA

Opiskelijat saavat koulupäivinä kolme maksutonta ateriaa (myös kasvisruokavaihtoehto) opiskelijaravintolassa Tähkässä, luonto- ja ympäristöalan opiskelijoille vain lounas on maksuton. Oppilaitoksen alueella toimii kahvio Tuorlan Majatalossa.

Ruokailuajat

Aamiainen ti–pe klo 7.20–8.00
Lounas ma–to klo 10.30–12.30, pe klo 10.30-12.00
Päivällinen ma–to klo 15.30–16.30

RUOKAPALVELUT PAIMIOSSA

Ruokailuajat

Aamiainen ti–to 7.00–7.50
Lounas ma–to 11.00–12.00
Päivällinen ma–to 15.30–16.00

 • Koirien tuonti ruokalaan on ehdottomasti kielletty ilman erillistä lupaa/ilmoitusta.
 • Työvaatteissa ja ulkojalkineissa ruokalaan meno on kielletty.
 • Erikoisruokavaliota varten annetaan selvitys ruokapalveluesimiehelle.
 • Elintarvikkeiden lastausovi/-väylä -ei oppilaiden yleiskäyttöä.
 • Eväsruokailu koulupäivinä maastossa. Kahvitermoksen oppilas hankkii itse.
 • Virvoitusjuoma-automaatti 2. krs aulassa.

OPINTOTOIMISTOT

Tuorlan ja Paimion opintotoimistot ovat avoinna varmimmin klo 9:00 – 14:00. Paraisten opintotoimistossa opintosihteeri on paikalla tiistaisin ja torstaisin, varmimmin klo 9–15.

PERITTÄVÄT MAKSUT

Perustutkinto-opiskelijoilla ruokailu ja majoitus ovat maksuttomia.

Ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, oppisopimus ja työvoimakoulutuksen opiskelijoilla ruokailu on maksullista. Majoitus on maksuton kaikilla muilla paitsi työvoimakoulutuksen opiskelijoilla. Ruokailu: aamiainen 3,30 €; lounas/päivällinen 4,50 €, majoituksen hinta: vuorokausi 10,00 €; viikko maksu (5 yötä) 35,00 €; kuukausimaksu 110,00 € (Paimion solut 55 e/kk). Ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa on osallistumismaksut. Maksut vaihtelevat linjoittain.

Korttikoulutuksista ja kopioinnista voi tulla kuluja opintojen aikana.

PYSÄKÖINTI

Paraisten toimipaikan opiskelijat voivat pysäköidä ajoneuvonsa päärakennuksen viereiselle pysäköinti-alueelle. Ruuhka-aikaan tilapäisesti voidaan pysäköidä rantaan johtavan tien oikeaan reunaan asuntolan tienhaarasta lähtien. Moottoriajoneuvojen pysäköinti on kielletty asuntolaan johtavilla tiealueilla.

Vain lyhytaikainen huoltoliikenne voi tulla kyseeseen. Pysäköidyt autot ovat esteenä mahdollisille palo- ja pelastustoiminnalle sekä normaaleille huoltotoiminnoille. Paimiossa ja Tuorlassa pysäköinti pysäköintialueeksi merkitylle paikoille.

VII ASUMINEN JA VAPAA-AJAN TOIMINTA

ASUMINEN TUORLASSA

Opiston alueella on oma asuntola, jossa asuminen on perustutkinto-opiskelijoille ilmaista. Asuntolan asunnot ovat neljän huoneen soluasuntoja. Kaikki huoneet ovat kahden hengen huoneita. Asuntolan jokaisessa solussa on yhteinen solukeittiö sekä lisäksi yhteiset wc:t ja suihkuhuone. Yhteisten tilojen varusteluun kuuluu liesi, mikroaaltouuni, jääkaappi ja TV sekä perushuonekalut ja verhot koulun puolesta. Huoneiden kalustus sisältää sängyt, työpöydät ja vaatekaapit sekä verhot. Opiskelijat tuovat omat liinavaatteet, peiton ja tyynyn.

Majatalon päädyssä sijaitseva sauna on opiskelijoiden käytössä. Samoissa tiloissa sijaitsevat myös kolikkokäyttöiset pesukoneet sekä kuivausrumpu.

Asuntolassa toimii asuntolanohjaaja Tero Nieminen, joka auttaa opiskelijoita asumiseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Lisäksi hän vastaa asumisrauhan säilymisestä ja yleisestä järjestyksestä asuntolassa.

Ammattitutkintoa ja osatutkintoa suorittavat sekä lyhytaikaista majoitusta tarvitsevat opiskelijat majoittuvat pääsääntöisesti A Soluasuntolaan. Majoitusvaraukset opintotoimistosta.

Asuntolan valvontaa suorittavat asuntolanohjaajat sekä tarvittaessa koko talon henkilökunta. Viikonloppuna saa asuntolassa oleskella vain asuntolanohjaajan luvalla. Vieraita saa majoittaa myös vain asuntolanohjaajan luvalla.

Opiskelija-asunnot tyhjennetään kesäksi. Mikäli opiskelija haluaa jättää tavaroitaan asuntolaan kesän ajaksi, niille osoitetaan erillinen huone.

Oikeus asuntolapaikkaan käsitellään jokaisen lukukauden jälkeen uudelleen, jos opiskelija ei noudata asuntolan järjestyssääntöjä, hänelle ei anneta asuntolapaikkaa seuraavan lukukauden ajalle.

VAPAA-AJAN TOIMINTA TUORLASSA

Asuntolan yhteydessä sijaitsee harrastesolu, joka palvelee opiskelijoita arki-iltoina maanantaista torstaihin klo 15.00–22.00 erilaisten vapaa-ajan toimintojen merkeissä. Harrastesolusta löytyy mm. biljardipöytä, pelejä, TV ja videotykki sekä asuntolanohjaajan toimisto ja oppilaskunnan tilat. Oppilaskunta pitää harrastesolun yhteydessä kioskia, josta voi ostaa edullisesti pientä purtavaa.

Liikuntasalista on varattavissa opiskelijoiden omat vuorot sählyn, koripallon tms. pelaamista varten. Sen yhteydestä löytyvät myös kuntosali ja pingispöytä. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus ATK-luo-kan käyttöön iltaisin. Iltaisin on järjestetty erilaista toimintaa oppilaiden mielenkiinnon ja toivomusten pohjalta.

Opistomme oppilaskuntatoiminta on erittäin aktiivista. Joka syksyisessä vuosikokouksessa oppilaskunnalle valitaan hallitus, joka edustaa opiskelijoita, antaa lausuntoja ja tekee aloitteita opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Oppilaskunnan hallitus järjestää yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa mm. sauna- ja peli-iltoja sekä erilaisia varainkeräystempauksia.

ASUMINEN PAIMIOSSA

Opiskelija-asunnot koostuvat pääasiassa kahden hengen huoneista. Huoneissa on kaappi, kirjoi-tuspöytä, tuoli ja sänky patjalla. Opiskelijat tuovat omat liinavaatteet, peiton ja tyynyn. Yhteiset wc- ja suihkutilat löytyvät käytävältä. Opiskelijoilla on käytössä yhteiskeittiö, jossa on peruskodin-koneet. Opiskelijoilla on mahdollisuus pyykinpesuun koulun kolikkokoneilla. Opiskelijat voivat lämmittävät itse saunaa, sopimalla ajankohdasta asuntolanohjaajan kanssa. Tavaroille on lukollisia kaappeja, joita voi kysellä asuntolanohjaajalta.

Opiskelija täyttää tullessaan asuntolasopimuksen, asuntolapaikka myönnetään aina lukukaudeksi kerrallaan. Alaikäinen allekirjoittaa sopimuksen huoltajalla.

Asuntolaa valvoo asuntolanohjaaja Tero Nieminen/Aleksi Kaislaniemi sekä tarvittaessa koko talon henkilökunta. Viikonloppuna opistolla saa oleskella vain asuntolanohjaajalle ilmoittautumalla. Vieraita saa majoittaa vain asuntolanohjaajan luvalla.

VAPAA-AJAN TOIMINTA PAIMIOSSA

Opiskelijoilla on käytössä punttisali, josta löytyy yleisimmät laitteet. Ruokalan aulassa on biljardipöytä. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus atk2-luokan käyttöön iltaisin. Asuntolanohjaajalta saa lainata kori-, jalka- ja sulkapallovälineitä sekä lauta- ja seurapelejä.

Tuorlan liikuntasali on varattu tiistaisin klo 18.00–20.00, johon on yhteiskuljetus koulun autoilla. Viikoittaiset käynnit Paimion keskustassa tapahtuvat asuntolanohjaajalle sopivana ajankohtana ja sopimuksen mukaan. Paimion keskustassa on jää- ja uimahalli, urheilukenttä, elokuvateatteri ja kirjasto. Kysy/sovi asuntolanohjaajalta kuljetuksista harrastuksiin. Oppilaskunta pitää päärakennuksen alimman kerroksen harrastetilassa kioskia, josta voi ostaa edullisesti pientä purtavaa. Lisäksi opiskelijoiden toiveiden mukaan järjestetään erilaisia teemailtoja.

ASUMINEN PARAISILLA

Opiskelijoiden on mahdollista majoittua opiston opiskelija-asuntolassa maksutta. Asuntolassa majoitutaan kahden hengen huoneisiin, jotka muodostavat kahdeksan hengen soluja. Kullakin solulla on yhteinen keittiö- ja oleskelutila, suihkutila, kaksi WC:tä ja kuivaushuone. Ruuanlaitto- ja ruokailuväli-neet sekä liinavaatteet asukas hankkii itse. Asuntolassa on langaton nettiyhteys.

Muuttaessaan asuntolaan yli kahdeksi viikoksi asukas täyttää huonekortin ja solukortin, joihin kirjataan muuttopäivänä huoneessa tai solussa mahdollisesti esiintyvät vauriot, ja samalla hän kuittaa vastaan-ottaneensa huoneen avaimet. Tämän jälkeen vastuu huoneen ja solun kunnossapidosta siirtyy huoneen asukkaille, jotka vastaavat huoneelle tai sen irtaimistolle tapahtuvista vaurioista asuntolan järjestyssääntöjen 8 § mukaisesti.

Sauna: Päärakennuksessa liikuntasalin yhteydessä olevat saunat lämmitetään keskiviikkoisin kello 17.00–20.30. Tytöille ja pojille on erilliset saunat. Saunaosaston on oltava tyhjä keskiviikkona viimeistään kello 20.45, jolloin kiinteistönhoitaja sulkee pukuhuoneiden ovet. Pesuaineet, pyyhkeet ym. on vietävä pois saunatiloista. Liikuntatuntien yhteydessä liikunnanopettaja voi tarvittaessa avata puku-huoneen vaatteiden vaihtamista ja suihkussa käyntiä varten. Vapaa-aikana liikuntasalia käyttävien tulee käyttää asuntolan suihkuja.

Pesula: Opiskelijoiden käytössä olevaan pesulaan päärakennuksessa pääsee lastauslaiturin kohdalla olevasta ovesta. Pesula on avoinna ma-to klo 7–22.

Posti: Paraisten toimipaikassa toimistohenkilökunta jakaa opiskelijoille tulevan postin päärakennuksen aulan lokeroihin. Lähtevää postia voi postimaksuin varustettuna toimittaa toimistoon klo 13.30 mennessä.

VAPAA-AJAN TOIMINTA PARAISILLA

Opistomme liikuntasali on vapaa-aikoina opiskelijoiden käytössä. Liikuntasalissa on mahdollista pelata joukkuepelejä ja pöytätennistä sekä käyttää punttisalia. Tietyt ilta-ajat on varattu eri joukkuelajeille, jotta kaikilla olisi tasapuolisesti mahdollisuus päästä porukoihin mukaan. Mikäli toiminta liikuntati-loissa ei ole asianmukaista, henkilökunnalla on oikeus tyhjentää sali ja kieltää liikuntatilojen käyttö joko määräajaksi tai kokonaan.

Opistomme osallistuu yhdessä oppilaskunnan kanssa mahdollisuuksien mukaan paikallisiin ja oppilaitosten välisiin joukkuelajeihin. Asuntolan edessä olevalla nurmikolla voidaan pelata jalkapalloa, fris-beegolfia yms. sekä harjoitella ja kilpailla erilaisissa kalastuksen heittotarkkuuslajeissa.

VAPAA-AJAN KALASTUS

Oppilaitoksella on Peimarilla kalavesiä, joilla opiskelijat voivat kalastaa kalastuslainsäädäntöä tarkasti noudattaen. 18 vuotta täyttäneellä pitää olla mukanaan tosite maksetusta valtion kalastuksenhoito-maksusta ja viehekalastusmaksusta. Lisätietoa kalastusluvista netistä ositteesta http://kalastusluvat.net/ Muistathan kuitenkin pitää riittävät etäisyydet asutukseen ja laitureihin.

KIRJASTO

Paraisten toimipaikassa on hyvin varusteltu kirjasto. Kirjastosta vastaa Kari Kipinoinen.

SIISTEYS ASUNTOLOISSA

Asuntolassa asuvat vastaavat henkilökohtaisesti solunsa siisteydestä ja irtaimistosta. Oppilaitoksen puolesta soluissa siivotaan yhteisistä tiloista keittiön ja käytävän lattiat, WC-tilat ja suihkuhuone pääsääntöisesti kerran viikossa sekä huolehditaan siivousvälineiden saatavuudesta ja puhtaudesta. Solui-hin jaetaan roskapussit, siivousrätit, mopit, tiskiharjat, pesuaineet ja WC-paperi. Suursiivous tehdään kerran vuodessa.

Asuntolan järjestyssäännöt löydät liitteenä vihkosen lopussa. Tarkemmat siivousohjeet asuntoloissa.

OPINTOSOSIAALISET TUET/OPISKELIJA-ALENNUKSET

KOULUMATKATUKI

Koulumatkatuki on Kelan myöntämä etuus. Hakulomakkeita saat kela.fi-sivuilta, Kelan paikallistoimis-tosta tai oppilaitoksesta. Hakemukset palautetaan opintotoimistoon.

Koulumatkatuen edellytyksenä on, että yhdensuuntaisen koulumatkan pituus asunnoltasi oppilaitok-seen on vähintään 10 km. Täysimääräisen tuen saat, jos sinulla on vähintään 15 matkapäivää/kk ja puolet täysimääräisestä tuesta, jos sinulla on 10–14 matkapäivää kuukaudessa. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetuilla koulumatkat ovat maksuttomia, jos yhdensuuntainen matkan pituus on vähintään 7 km.

Matkahuollon liikenteessä kuukausilipun hinnan tulee ylittää 27 euroa (puoli kk) tai 54 euroa (koko kk). Opiskelijan omaksi maksuosuudeksi jää 21,50 euroa/kk tai 43 euroa/kk, riippuen siitä onko oikeutettu täysimääräiseen tukeen vai puoleen täysimääräisestä tuesta.

Föli-alueella eli Turussa, Kaarinassa, Liedossa, Raisiossa, Ruskolla tai Naantalissa asuvan koulumatkatukeen oikeutetun koulumatkatukikortin hinta on 28 €/30 pv.

Kelan koulumatkatuki voidaan myöntää myös itse järjestetyn kulkutavan perusteella, mutta yleensä vain, jos muut kulkutavat eivät ole käytettävissä. Päätökset maksamisesta tekee Kelan paikallistoimisto.

Koulumatkatukea voit hakea lukuvuodeksi kerrallaan. Koulumatkatukilomakkeita löytyy opintotoimistosta. Et ole oikeutettu koulumatkatukeen, jos majoitut oppilaitoksen asuntolassa tai saat muuta tukea päivittäisiin koulumatkoihisi. Täytä hakemukseen matkan kaikki vaiheet ovelta ovelle. Hakemuksella kysytään kulkemista kuukausikohtaisesti, hae tukea mahdollisimman pitkälle ajalle ja ilmoita mahdolli-sista muutoksista itse Kelaan.

Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Pituuden mittaamisessa käytetään internetin reittihakupalveluja.

Koulumatkatukeen ei vaikuta opiskelijan ikä tai taloudellinen asema, eikä myöskään vanhempien tulot. Koulumatkatukea saa myös työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana. Koulumatkatuki on veroton etuus. Lisätietoja saa kela.fi.

OPINTOJEN RAHOITUS

Opintotukilain mukaisesta opintotuesta ja muista opintojen rahoitusmahdollisuuksista saat tietoja Kelasta (www.kela.fi), opinto-ohjaajalta ja opintosihteereiltä. Opintotuki sisältää opintorahan (yli 17-vuotiaille) ja opintolainatakauksen. Oma ikä, huoltajan tulot sekä asumismuoto vaikuttavat tukien myön-tämiseen. Asumiseen voi hakea yleistä asumistukea Kelasta (www.kela.fi), josta löytyy myös tukiehdot.

Hae opintotukea OmaKelassa, kuvaa tai skannaa tarvittavat liitteet. Asiointipalvelusta näet, onko hakemuksesi ratkaistu, paljonko etuutta saat ja koska se maksetaan. Saat kotiisi postitse myös kirjallisen päätöksen. Opintotukihakemuksia löytyy myös opintotoimistosta.

Jotta voit saada opintotukea, opintojesi pitää edistyä riittävästi. Edistyminen on riittävää, jos päätoiminen opiskeluaikasi ei tule olennaisesti ylittämään suorittamillesi opinnoille määriteltyä tukiaikaa. Jos opintosi eivät edisty riittävästi, Kela voi muuttaa tukesi määräaikaiseksi tai lakkauttaa sen kokonaan. Kela voi myös periä sinulta tukea takaisin, jos sinulla on ollut opintosuorituksia erityisen vähän ja olo-suhteistasi ilmenee, että tarkoituksesi ei ole ollut opiskella.

OPISKELIJAKORTTI

Voit hakea valtakunnallisen opiskelijakortin Sakki ry:ltä www.sakkinet.fi/jäsenyys. Kortin hinta määräytyy sen mukaan, kuinka moneksi vuodeksi liityt jäseneksi: 1 vuosi 16 €, 2 vuotta 21 €, 3 vuotta 25 €. Sakki-kortin saat halutessasi ISIC-ominaisuuksilla, Kortti maksaa tällöin 9 euroa enemmän.

ISIC-kortti on kansainvälisesti hyväksytty opiskelijatodistus, jolla saat alennuksia ja etuisuuksia ympäri maailman. Lisätietoja kortista sekä hakuohjeen löydät osoitteesta www.isic.fi/ISIC-opiskelijakortti. ISIC-kortti on voimassa yhden vuoden ja se maksaa 15 euroa.

Et ole oikeutettu opiskelijakorttiin, jos

 • opiskelet oppisopimuskoulutuksessa
 • opiskelu kuuluu työvoimakoulutuksen tai henkilöstökoulutuksen piiriin
 • saat ansiosidonnaista päivärahaa tai Kelan myöntämää työttömyysetuutta
 • saat vakuutusyhtiön tukea opintoihin

Sinulla on myös mahdollisuus hankkia Livian oma opiskelijakortti. Kortti on maksuton ja siihen tarvitaan yksi valokuva. Kortti on epävirallinen, mutta sen voi esittää mm. elokuvateattereissa, uimahal-leissa ym. Kaikki yritykset eivät sitä kuitenkaan hyväksy. Kortti hankitaan opintotoimistosta.

VR:N JA MATKAHUOLLON OPISKELIJA-ALENNUKSET

Opiskelijana saat alennusta junalipuista, kun sinulla on esittää VR:n hyväksymä opiskelijajärjestön opiskelijakortti (esim. Sakki ry) tai Matkahuollon opiskelijakortti. Myös tilapäinen VR:n opiskelutodistus kelpaa alennusoikeuden osoittamiseen junassa. Todistuksen saat opintotoimistossa (voimassa 3 kk).

Opiskelijana saat alennusta bussilipuista, jos sinulla on esittää opiskelijajärjestön kortti, johon on painettu Matkahuollon liikemerkki (esim. Sakki ry)

OPPILASKUNTA

Opistoissamme toimii oppilaskunta. Hallituksen jäsenet valitaan syyslukukauden alkupuolella. Oppilaskunnan tärkein tehtävä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Opiskelijoiden edustajana oppilaskunta osallistuu koulutuksen kehittämiseen sekä kun opiskelijoita kuullaan opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan vaikuttavien päätösten valmisteluvaiheessa.

Oppilaskunnan aktiivinen puheenjohtajuus ja siihen liittyvän opintosuorituksen tekeminen kerryttävät valinnaisia YTO-aineiden osaamispisteitä kolmella osaamispisteellä. Lisätietoja asuntolanohjaajilta Tero Nieminen, Aleksi Kaislaniemi tai opinto-ohjaajilta Tiina-Liisa Lehtinen, Maria Axberg.

Samoin aktiivinen, oppilaskunnan kioskitoiminnan pyörittäminen, Livian tilaisuuksiin osallistuminen ja asiaan liittyvän opintosuorituksen tekeminen kerryttää valinnaisia YTO-aineiden osaamispisteitä kolmella osaamispisteellä. Lisätietoja lehtori Thomas Byskata.

YHTEYSHENKILÖITÄ OPISTOISSA

Opiston koko henkilökunta on opiskelijoitten ja kotiväen käytettävissä. Yleisiin hallinto- ja talouskysymyksiin vastaavat rehtori sekä hallinto- ja talousjohtaja. Opetustoimintaa koskeviin kysymyksiin vastaavat mm. rehtori ja opinto-ohjaaja. Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät nettisivujemme yhteystiedoista: https://www.livia.fi/yhteystiedot#puhelinluettelo

Sähköpostit muodossa: etunimi.sukunimi@livia.fi

Liitteet:

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

YH 21.9.2010/142§ YH 13.12.2011/187§ YH 24.11.2015/132§

1 § Peimarin koulutuskuntayhtymän alueina pidetään Kaarinan, Paimion ja Paraisten toimipaikkojen alueita.

2 § Kouluaikana pidetään lukujärjestyksen mukaista työpäivää.

3 § Opiskeluun välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan opiston tai oppilaskunnan järjestä-mä tilaisuus opistolla tai opiston alueen ulkopuolella.

4 § Opisto ja opiskelija tekevät sopimuksen henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta (HOPS), jossa opisto sitoutuu järjestämään opetussuunnitelman tavoitteisiin tähtäävän opetuksen ja jos-sa opiskelija sitoutuu olemaan läsnä kaikessa HOPS:n mukaisessa opetuksessa. Opiskelua ja läsnäoloa arvioidaan jatkuvasti.

Poissaolot ovat sallittuja vain sairaustapauksissa. Muutoin poissaoloihin on hankittava lupa.

Sairaustapauksissa opiskelijan on välittömästi ilmoitettava sairastumisestaan opistoon. Mikäli sairaus jatkuu yli vuorokauden, on siitä esitettävä lääkärin tai terveydenhoitajan todistus tai muu luotettava selvitys.

Opiskeluun sisältyy opiston ulkopuolella HOPS:in mukaisesti työssäoppimisjaksoja, jolloin siitä on laadittu etukäteissuunnitelma tavoitteineen.

5 § Oppi- ja työharjoitustunnit alkavat täsmällisesti lukujärjestyksessä ilmoitettuna aikana. Opiskelijan läsnäolo todetaan heti opiskelutilanteen aluksi.

6 § Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen pitämään koulualueen siistinä.

7 § Tupakointi on kielletty opiston sisätiloissa, oppilasasuntolassa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla (Tupakkalaki 12 §). Tupakkalain 12 § sovelletaan myös sähkötupakkaan

8 § Opiston omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Vahingon sattuessa siitä on ilmoitettava ao. vas-tuuhenkilölle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuu korvausvelvollisuus vahingonkorvauslain (412/74) mukaan.

Opiskelun ajaksi opiskelijoille kuittauksella luovutetut työvälineet tulee palauttaa opiskelun päätyttyä. Muussa tapauksessa opiskelija on velvollinen korvaamaan puuttuvat työvälineet.

9 § Opiskelija on velvollinen noudattamaan annettuja työturvallisuusohjeita. Työtapaturmissa on annettava ensiapu ja ilmoitettava välittömästi lähimmälle oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalle tai terveydenhoitajalle.

Opiskelija on velvollinen hankkimaan ja käyttämään harjoitustöissä työturvallisuuden ja –mukavuuden, -hygieenisyyden ja opetustilanteen kannalta asianmukaista työvaatetusta.

Rehtorilla, opettajilla ja ohjaajilla on oikeus määrätä opetusta häiritsevä tai työturvallisuutta vaaran-tava opiskelija poistumaan paikalta.

10 § Päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opiston alueella ja työssäoppimispaikoissa on kielletty. Tuorlan majatalossa noudatetaan anniskeluehtojen mukaista käytäntöä. Koulutuksenjärjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumaus-ainetestiä koskevan todistuksen, mikäli lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 34 a § mukaiset ehdot täyttyvät.

11 § Opiskelijoiden opetuksessa tarvittavat metsästysaseet ja ampumatarvikkeet säilytetään vain metsästysase- ja ampumatarvikekaapeissa. Ilma-aseiden ja jousien säilyttäminen opistossa on sallittu vain rehtorin luvalla niille osoitetussa paikassa.

12 § Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen.

13 § Koulutuksenjärjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden opiskelijalta, jonka opintoihin tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, mikäli lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 32 ja 34 § mukaiset ehdot täyttyvät.

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPISKELIJA-ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

YH 21.9.2010/142§ YH 13.12.2011/188§ YH 24.11.2015/132§ YH 16.1.2018/7 §

1 § Opiskelija-asuntolan alueena pidetään asuntolaa, piha-aluetta ja autojen pysäköintialueita.

2 § Näitä järjestyssääntöjä sovelletaan asuntolassa asuviin henkilöihin ja heidän vierai-siinsa. Sääntöjen tavoitteena on asumisviihtyvyyden ja opiskelurauhan säilyminen. Asuntolassa asuva henkilö on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat asuntolan järjestyssääntöjä.

3 § Asumisoikeus myönnetään opiskelijalle lukukaudeksi kerrallaan. Asumisoikeus oppilasasuntolassa on lähiopetusviikkojen maanantain klo 6.00 ja perjantain klo 15.00 välillä. Asuntolanhoitajan luvalla sallitaan poikkeukset. Viikonloppuasumisesta on sovit-tava asuntolanhoitajan kanssa viimeistään edeltävänä torstaina. Opiskelija-asuntolassa asumisaikana pidetään kaikkea sitä aikaa, jonka asukas viettää asuntolassa. Asuntolassa oleskelu on sallittu oppituntien aikana vain erityissyistä kuten esim. sairastapauksissa. Tällöin on asiasta ilmoitettava ennen klo 8.00 ao. opettajalle.

4 § Muiden kuin opiskelija-asuntolassa asuvien henkilöiden oleskelu asuntolan aluilla on sallittu vierailuaikoina, kouluajan jälkeen klo 22.00 saakka ja viikonloppuina klo 9.00–22.00 sekä muissa tapauksissa asuntolanhoitajan luvalla.

5 § Asuntolan huoneiden ovien avoinna ja lukittuina pitämisestä päättävät asuntolan asukkaat. Solujen ulko-ovet kuuluu aina pitää lukittuina.

6 § Opiskelija-asuntolan kaikissa tiloissa tulee välttää melua, jotta opiskelu- ja asumisrauha asuntolassa säilyisi. Hiljaisuus on klo 22.00–6.00.

7 § Asuntolassa asuvat ovat velvollisia huolehtimaan oman asuinhuoneensa, yhteisten tilojen ja asuntolan välittömän piha-alueen siisteydestä annettujen ohjeiden mukaan.

8 § Opiskelija-asuntolan omaisuutta tulee käsitellä huolella. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta tulee ilmoittaa viipymättä asuntolanhoitajalle tai kiinteistönhoitajalle. Tahalliset omaisuuden rikkomiset korvaa niiden aiheuttaja/ aiheuttajat.

9 § Opisto ei vastaa opiskelijoiden henkilökohtaisesta omaisuudesta. Opiskelijoita suositellaan ottamaan tarvittaessa irtaimistolleen oma vakuutus.

10 § Lemmikkieläinten pitäminen asuntolassa on sallittu vain asuntolanohjaajan ja opettajien ohjeiden mukaan. Mikäli eläin tai eläimen omistaja/haltija käyttäytyy häiritsevästi asuntolassa tai opiston alueella, menettää opiskelija oikeuden pitää lemmikkiä asuntolassa. Koirien ulkoiluttaminen on sallittu vain ilmoitustaulun karttaan merkityillä alueilla.

11 § Päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opiskelija-asuntolassa ja sen alueella on kielletty. Tuorlan Majatalossa noudatetaan anniskeluehtojen mukaista käytäntöä.

Mikäli rikkomus todetaan, asuntolanhoitajalla tai rehtorilla on oikeus poistaa kyseinen henkilö asuntolasta. Lisäksi asuntolanhoitajalla on oikeus hävittää asuntolaan tuotu alkoholi.

12 § Tupakoiminen on kielletty opiston sisätiloissa, oppilasasuntolassa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla tupakkalain 12 § mukaisesti. Tupakkalain 12 § sovelletaan myös sähkötupakkaan.

13 § Autot on ehdottomasti pysäköitävä niille merkityille paikoille.

14 § Edellä mainittuja järjestyssääntöjä rikottaessa kurinpitoelimellä on oikeus evätä opiskelijalta asumisoikeus määräajaksi tai pysyvästi. Asuntolasta tai opistosta erotettu opiskelija ei saa oleskella asuntolassa lainkaan erotusaikana eikä häneen näin ollen sovelleta vierailijaa koskevia säädöksiä.

Opiskelijoiden asumisoikeus tarkistetaan lukukausittain ja opisto voi harkintansa mukaan 3 §:ään liittyen olla myöntämättä asuntolapaikkaa lukukauden vaihtuessa

KESTÄVÄ KEHITYS AMMATTIOPISTOSSA

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan toimintaa, missä otetaan huomioon sekä nykyhetkellä toimiminen että tulevaisuus, resurssien tulisi riittää myös tuleville sukupolville. Kestävää kehitystä tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta, on huolehdittava (1) ympäristön kestävyydestä, luonnon hyvinvoinnista ja luonnonvarojen riittävyydestä, (2) taloudellisesta kestävyydestä sekä (3) kulttuurisesta ja (4) sosiaali-sesta kestävyydestä eli kaikkein hyvinvoinnista.

Ammattiopisto Livian maaseutuopisto on keväällä 2013 saanut OKKA-säätiön (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) myöntämän kestävän kehityksen sertifikaatin. Kyseessä on vapaaehtoinen sopimus, jossa opisto sitoutuu noudattamaan tiettyjä kestävää kehitystä tukevia toimintamalleja ja käytän-töjä niin opetuksessa kuin muussakin toiminnassaan. Opiston tulee myös pyrkiä kehittämään toimintaansa jatkuvasti eteenpäin ja raportoida kehityksestä vuosittain sertifikaatin myöntäneelle OKKA-säätiölle. (http://www.koulujaymparisto.fi/). Tällä hetkellä sertifikaatti on katkolla, mutta ensi keväänä on taas tarkoitus uusia sertifikaatti.

Kestävän kehityksen edistäminen on maaseutuopistossa mukana kaikessa toiminnassa. Kestävä kehitys kuuluu opiston käytännön toimintoihin kuten esimerkiksi asuntolassa toimimiseen, mutta myös opiskeluun ja työssäoppimiseen. Kestävän kehityksen vaaliminen koskee niin henkilökuntaa kuin kaikkia opiskelijoita. Tulevana lukuvuotena on valmistauduttava jo toiminnan ulkoiseen tarkastukseen eli auditointiin, jonka perusteella sertifikaatti voidaan myöntää, joten kaikkien panosta kestävän kehityksen edistämiseen tarvitaan.

Uutena opiskelijana voit kysyä neuvoa kestävän kehityksen toimintatavoista erityisesti tuutoreiltasi, mutta myös kaikilta muilta vanhemmilta opiskelijoilta sekä kaikilta henkilökunnan jäseniltä.

Kestävän kehityksen ohjelma

 1. Vähennämme energian ja veden käyttöä
  • tavoitteena edelleen kehittää säästäviä menetelmiä energian ja veden käytössä
  • kulutuksen rakennuskohtaiseen seurantaan päästään mittausjärjestelmän valmistuttua; seurantaa hyödynnetään myös opetuksessa
  • päivitetään ohjeistuksia
  • kampanjoita esimerkiksi valojen sammuttamisesta
  • suosimme uusiutuvaa ja itse tuotettua energiaa
 2. Ehkäisemme jätteiden syntyä ja edistämme kierrätystä
  • kehitämme opastusta ja ohjeistusta
  • lisäämme Moodlen käyttöä, jolloin paperijäte vähenee
 3. Otamme ravinnon ja terveyden huomioon hyvinvoinnin kehittämisessä ja ympäristöasioiden parantamisessa
  • järjestämme keittiössä teemapäiviä, jolloin myös opiskelijat osallistuvat valmisteluihin ja järjestelyihin
  • liikuntapäivät
 4. Parannamme entisestään opiskelijahuollon toimintaa ja opiskelujen tukea
  • laadukas ja ajantasainen opiskelijahuolto, esimerkiksi psykologipalvelut uutena käytössä
  • opettajatuutorit keskeisessä osassa oppimisen ja opintojen tukena
  • oppilaskuntatoiminta vahvistaa opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia
 5. Pidämme huolta henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista
  • hyvinvointisopimus: sovitaan yhteisistä käytöstavoista, myös opiskelijat osallistuvat suunnitteluun
  • hyvän työilmapiirin luominen kuuluu kaikille
  • kiusaamiselle ehdoton kielto

Kaikilla opintoaloilla ja kaikissa tutkinnon osissa on opetussuunnitelman mukaisesti kiinnitettävä huomiota kestävään kehitykseen ja nämä asiat ovat myös tärkeässä osassa arvioinnissa. Varmista aina opettajilta tai ohjaajilta, että olet ymmärtänyt mitä kestävä kehitys kussakin opetettavassa asiassa merkitsee!

Seuraavassa on tiivistelmä joistakin kestävää kehitystä koskevista asioista uusille opiskelijoille. Ohjeet on annettu yleisellä tasolla ja ne koskevat ennen kaikkea toimintaa asuntoloissa, mutta ohjeita voi so-veltaa myös muuhun työskentelyyn opistossa ja omiin toimintatapoihin yleensä.

Energian säästäminen

 • Sammuta tietokone tai ainakin sen näyttö, jos kukaan ei ole heti tulossa tietokoneelle jälkeesi
 • Ota kännykän laturi pois seinästä latautumisen jälkeen, sillä laturi kuluttaa sähköä aina ollessaan kytkettynä pistorasiaan
 • Käytä lohkolämmitintä talvella auton esilämmittämiseen, mutta älä pidä lämmitintä turhaan päällä (max kaksi tuntia kerrallaan). Opistossa on vuokrattavana lämmityspaikkoja, kysele asiaa toimistosta
 • Vältä turhaa huoneiden tuulettamista, tuuleta nopeasti ja mahdollisuuksien mukaan ristivedolla
 • Pyydä asuntolanohjaajalta apua, jos asuntolan ikkunat vetävät tai lämpöpatterit lämpiävät liikaa/huonosti
 • Säädä lämpöpattereiden lämpö pienemmäksi, jos olet pitkään poissa (esim. viikonlopun ajan)
 • Älä peitä lämpöpattereita huonekaluilla tai verhoilla
 • Jos sinulla on kylmä, lisää aluksi vaatteita ja säädä vasta sitten tarvittaessa patteria isommalle
 • Jos sinulla on kuuma, vähennä ensin lämpöpatterin lämpötilaa ja aukaise ikkuna vasta viimeisenä vaihtoehtona
 • Verhojen vetäminen ikkunan eteen yön ajaksi auttaa pitämään huoneen lämpimänä myös pak-kasöinä
 • Vähentämällä huoneen lämpötilaa yhdellä asteella, vähennät energiankulutusta noin 5 %
 • Sammuta turhaan palavat valot ja turhaan päällä olevat sähkölaitteet
 • Sulje tietokone, televisio ja muut vastaavat laitteet virtakytkimestä, jotta myös valmiustila menee pois päältä
 • Pesemällä pyykkisi 40°C:ssa 60°C sijaan, vähennät sähkönkulutuksen puoleen
 • Anna ruuan jäähtyä kunnolla ennen kuin laitat sen jääkaappiin tai pakastimeen
 • Käytä hellan levyistä sitä, joka vastaa parhaiten käyttämäsi astian kokoa
 • Käyttämällä kattilan päällä kantta, voit pienentää energiankulutusta huomattavasti
 • Keitä vettä vain tarvitsemasi määrä, sillä ylimääräisen veden keittämiseen kuluu turhaan energiaa, käytä mieluummin vedenkeitintä kuin sähkölevyä
 • Suosi mikroaaltouunia sähköuunin sijaan, jos sinulla on sellainen käytettävissä

Veden säästäminen

 • Älä tiskaa juoksevan veden alla, sillä se voi lisätä veden kulutusta 35 litrasta jopa 150 litraan
 • Ilmoita asuntolanohjaajalle tai kiinteistönhoitajalle vuotavasta hanasta tai vessanpöntöstä
 • Sulje vesihana hampaiden pesun ajaksi
 • Vältä pitkää suihkussa oleilua, jo viiden minuutin suihkuttelu kuluttaa vettä vähintään 60 litraa
 • Hanan sulkeminen saippuoinnin ajaksi suihkussa säästää ämpärillisen vettä
 • Pesemällä pyykkisi täysinä koneellisina säästät niin vettä kuin energiaakin

Jätteiden lajittelu ja materiaalin säästäminen

 • Paras jäte on syntymätön jäte
 • Jos tuotat jätettä, lajittele se mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön
 • Noudata jätteiden lajitteluohjeita, opistoissa ja asuntoloissa lajitteluohjeet ovat helposti löydettä-vissä. Pidä jätteiden lajitteluohjeet aina näkyvällä paikalla, äläkä heitä niitä pois. Mikäli et löydä ohjeita, kysy asuntolanhoitajalta tai opettajilta
 • Jos jäteastioita ei ole asuntolassa tarpeeksi, ilmoita asiasta asuntolan- tai kiinteistönhoitajalle
 • Valmista ruokaa vain tarvitsemasi määrä tai syö sitä vielä seuraavanakin päivänä
 • Hanki syötävää vain sen verran, kun todella tarvitset ja jaksat syödä
 • Pidä huoli siitä, että säilytät ruokia oikeassa lämpötilassa; jääkaapissa lämpötilan tulisi olla + 2–5 °C ja pakastimessa noin –18 °C
 • Älä annostele pesuainetta enemmän kuin on tarve
 • Suosi ostoksissasi tuotteita, jotka ovat kevyesti pakattuja
 • Kopioi kaksipuolisesti/pienentäen ja vältä turhaa kopioimista

Sosiaalisesti kestävä kehitys

 • Noudata opiston ja asuntolan järjestyssääntöjä, ne on tehty lisäämään kaikkien viihtyvyyttä ja lisää-vät työskentely-ympäristön turvallisuutta
 • Ilmoita havaitsemistasi epäkohdista, esimerkiksi kiusaamisesta, aina eteenpäin opettajatuutorillesi tai esim. kuraattorille

OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN

Lisäksi:

 • asuntola-asioissa (mm. asuntolapaikan hakeminen) ja vapaa-ajan kysymyksissä sinua auttavat opistojen asuntolanohjaajat
 • koulukiusaamisasioista voit kertoa kenelle tahansa henkilökuntaan kuuluvalle, he vievät asian eteenpäin
 • työssäoppimisasioissa sinua auttavat ensisijaisesti ammatilliset opettajat, jotka vastaavat kyseessä olevan tutkinnon tai tutkinnon osan työssäoppimisesta.

Tuorla/Maatalous-, puutarha- ja luontokoulutus

Tuorlantie 1
21500 Piikkiö
opintotoimisto.tuorla@livia.fi

Paimio/Metsä- ja eläinkoulutus

Taatilantie 110
21530 Paimio
opintotoimisto.paimio@livia.fi

Parainen/Kalatalous- ja ympäristökoulutus

Kalakouluntie 72
21610 Kirjala
opintotoimisto.parainen@livia.fi